CÂY GIANG SINH
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Cây Giáng Sinh biểu hiệu
cho đức tin và đời sống đạo của
những tín hữu qua bao nhiêu thế kỷ
đã gìn giữ một kho báu
thiêng liêng quan trọng,
được trình bầy trong các nền văn hóa,
trong nghệ thuật, và trong các
truyền thống địa phương.”
(Lời ĐTC Bênêđictô XVI)