Dù hữu thần hay vô thần, tin Chúa hay không tin Chúa vấn đề sống và chết là hai thực tại đời người không thể chối bỏ. Không chối bỏ được thực tại sống chết đời này, người ta chối bỏ sống chết đời sau. Chối bỏ sự hiện hữu vĩnh cửu của con người là chối bỏ không có gì trước khi con người được sinh ra và cũng không có gì sót lại sau khi con người đã chết.

Chối dễ hơn là nhận. Chối là phủi tay, không dính bén. Chối bỏ vật chất dễ hơn chối bỏ niềm tin tôn giáo. Vì sao? Vì tôn giáo thuộc vấn đề tâm linh. Rất nhiều sách báo, tài liệu viết chối bỏ Thiên Chúa hiện hữu. Nếu không tin không có gì để viết. Đã viết thì ít nhiều cũng có chút niềm tin. Niềm tin Kitô nằm sâu trong tâm khảm con người mà tâm khảm thì không thể lột bỏ. Nước nào cũng có nghĩa trang, đền đài. Nếu chết là hết thì nghĩa trang, đền, đài tưởng niệm, ngày giỗ không thuộc về vật chất, mà thuộc về tâm linh. Nhang đèn, cúng bái không dành cho vật chất, dành cho phần linh thiêng, tâm linh. Những gì thuộc về tâm linh chỉ có thể cảm nhận mà không thể đo lường, chứng minh.

Kitô hữu không sống cho riêng mình nhưng sống cho tha nhân và không chết trong cô đơn nhưng chết trong tình yêu Chúa Kitô. Cuộc sống có đức tin là cuộc giầu hạnh phúc trong Chúa bởi bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng không bỏ rơi ta. Ta bỏ Chúa ra đi nhưng Chúa không bao giờ từ chối khi ta quay về. Ngài luôn chào đón ta sống trong tình thương bởi Ngài là Đấng hay thương xót. Đời ta do Chúa tạo dựng và bảo vệ. Thần chết đến từ ma quỉ, không phải từ Chúa. Chết âm thầm lẻn vào cửa hậu thành quả của bất trung, dối trá do ma quỉ xúi dục. Ma quỉ là cha của dối tra, lường đảo, gạt gẫm vì thế gian dối là cộng tác với ma qủi. Thiên Chúa tạo dựng sự sống và sự sống lại; Thần chết và tội lỗi thuộc về ma quỉ.

Từ nguyên thuỷ sự sống lại không có trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Sự sống lại đến sau khi con người phạm tội bất trung và đó là sứ mạng cứu độ của Đức Kitô. Ơn cứu độ Chúa ban mạnh hơn cả sự chết. Ơn cứu độ phá tan âm mưu ma quỉ dùng sự chết trói buộc, giam cầm con người. Sự sống lại của Đức Kitô phá tan âm mưu ma qủi, đạp đổ xiềng xích, lật ngược mọi âm mưu hãm hại con người của ma quỉ. Con người cộng tác với ma quỉ hãm hại anh em, chà đạp con người. Sự sống lại của Đức Kitô mang ơn cứu độ đến ưu tiên giải thoát kẻ bị áp bức, chà đạp, lạm dụng bất công và nâng họ lên hàng con cái Thiên Chúa. Đức Kitô sống lại đổi mới mọi tạo vật trong Ngài, khởi đầu là con người và ban ân sủng đó cho toàn thể vũ trụ. Đức Kitô sống lại từ cõi chết mở đường dẫn vào chốn trường sinh cho con cái Chúa. Sự sống lại của Đức Kitô giúp chúng ta xác tín là trước khi có sự sống đã có Thiên Chúa và sau khi chết ta trở về với Thiên Chúa. Thực tại này không thể chối bỏ, càng cố gắng chối bỏ càng tỏ ra nghi ngờ về điều đang chối bỏ.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org