THỂ THAO DƯỚI NẮNG VÀNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Năng chuyên thể dục, thể thao
Khoẻ, vui, hạnh phúc, tiền sao sánh bằng.
(nđc phóng ngữ)

The groundwork of all happiness
Is good health.
(L Hunt)