Í cha, í con đây không phải là hai cha con người Ý mà là hai cha con thằng í. Hai cha con thằng í có lúc chung một í, có lúc khác í, lại cũng có lúc khắc í. Í kiến khác nhau xảy ra trong nhiều trường hợp như í anh, í tôi, í ông, í bà, í mày, í tao, í vợ, í chồng, í bên nội, í bên ngoại, í phe này, í nhóm kia. Phức tạp lắm không kể xiết.

Khác í hay khắc í là một thực tại trong cuộc sống. Vì những khác í mà có những phát minh, sáng kiến dẫn đến phát minh mới, thành công tốt đẹp. Trái lại, khắc í là nguyên cớ gây nên đổ vỡ, chia lìa, li dị, đánh nhau, giết nhau, lìa nhau, tranh chấp đời nọ qua đời kia. Có thể nói tất cả các cám dỗ trong cuộc sống ít nhiều đều do khắc í gây nên. Đây là một trong cám dỗ phổ thông, nhẹ nhàng nhất nhưng hậu quả dữ tợn nhất, không thể lường được. Cám dỗ chiều theo í riêng là cha, là mẹ của tất cả các cám dỗ trên đời. Cám dỗ này trở nên nguy hiểm hơn khi có tiếng xúi dục, đốc thúc từ bên ngoài. Là cha, là mẹ của tất cả các cám dỗ vì mọi cám dỗ cuối cùng đều do tự í chọn lựa, chiều theo í riêng. Trộm cắp là do tự í, hút sách, nghiện bài bạc, rượu chè do tự í. Mê tình dục, thích ngao du cũng do tự í. Cãi lại, thù dai, biếng nhác, chối đạo cũng do í riêng. Vì thế chiều theo í riêng trở thành cám dỗ nguy hiểm hơn tất cả các cám dỗ khác. Đã thế, không phải chỉ một í đâu mà đôi khi có nhiều í kiến khác nhau bàn ra, tán vào gây nên tranh luận. Tục ngữ có câu nghe đơn giản nhưng diễn tả cái phức tạp của khắc í. Câu ‘chín người mười í’ diễn tả khắc í trong thực tế.

Không phải chỉ con người mới biết nguy hiểm của chiều theo í riêng mà Thiên Chúa biết rõ điều đó nên khi Đức Kitô dậy chúng ta cầu nguyện. Ngài dậy xin cho í Thiên Chúa được thể hiện, không phải í riêng cá nhân mà là í Thiên Chúa được thể hiện.

Cuộc đời rao giảng Đức Kitô cũng nhiều lần xác quyết Ngài đến không phải làm theo í riêng mà làm theo í Chúa Cha. Nhận biết chiều theo í riêng là một cám dỗ nguy hiểm nên trong vườn Cây Dầu, đêm trước khi chịu khổ hình, Đức Kitô còn cầu nguyện rõ ràng.

"Lậy Cha, nếu được xin cất chén này khỏi Con, nhưng xin đừng theo í Con, một theo í Cha. "

Lời cầu trên cho thấy Đức Kitô phải phấn đấu mãnh liệt trong giây phút định mệnh giữa chiều theo í riêng và thuận theo í Chúa Cha. Chiều theo í riêng tránh khỏi thập giá, không thương khó, không đóng đinh và cũng không sống lại.

Ma quỉ hiểu rõ chiều theo í riêng là cách cám dỗ hữu hiệu hơn tất cả mọi cám dỗ. Kinh nghiệm bản thân của ma quỉ. Chúng đòi theo í riêng làm loạn. Chúa phạt. Chúng thành công trong việc cám dỗ tổ phụ nhân loại chiều theo í riêng. Chúng áp dụng bài cũ, trong phút cuối đời của Đức Kitô chúng cám dỗ Đức Kitô chiều theo í riêng. Trong vườn địa đàng chúng không ra mặt cám dỗ nhưng mượn hình con rắn, núp bóng rắn nói chuyện với tổ phụ và tổ phụ đã mắc mưu. Trên thập giá Đức Kitô chịu đóng đinh ma quỉ không mượn hình rắn nhưng mượn miệng lưỡi của những kẻ đứng quanh pháp trường lên tiếng thay chúng.

Thánh Marco (14,29tt) thuật lại "Kẻ qua đường nói với Đức Kitô. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá cứu mình đi"

Các Thượng Tế và các Kinh Sư cũng chế diễu: "hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi để chúng ta thấy và tin."

Thánh Luca thêm cả trưởng lãnh binh đền thờ và đám lính dưới quyền ông cũng chế nhạo Đức Kitô: "Nếu ông là vua dân Do Thái thi hãy cứu lấy mình đi."

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ. "Ông không phải lả Đức Kitô sao, hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa."

Những người này không ai nói với ai, không bàn thảo trước với nhau nhưng chung một í, ca cùng một bài, nhạo báng Đức Kitô cùng một luận điệu. Có thể là trùng hợp chăng? Rất khó. Cùng luận điệu suy nghĩ, cùng ăn khớp trong lời nói, cùng cách diễu cợt xuất hiện nơi các thành phần, giai cấp cách biệt là điều khó xảy ra. Suy nghĩ của nhóm trí thức rất khác biệt với dân giả. Lí luận của lãnh binh đền thờ khác với suy nghĩ quân lính. Cách nhìn của người qua đường khác với suy nghĩ của tên trộm chuyên nghiệp. Làm sao giải thích những trùng hợp không những về tư tưởng mà cả lời nói cũng như cách chế nhạo. Tìm đâu ra nhiều trùng hợp xảy ra cùng một lúc như thế. Vì thế giả thiết ma quỉ mượn miệng lưỡi con người cám dỗ Đức Kitô là giả thiết đáng tin cậy.

Chúng cám dỗ Đức Kitô chọn lựa í Con, bỏ í Cha. Chúng đã thất bại. Cám dỗ chiều theo í Con là cám dỗ cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Đức Kitô xảy ra trên thập tự. Cám dỗ mãnh liệt này đến từ môi miệng của bao nhóm người hiện diện nơi pháp trường.

Cám dỗ xuống khỏi thập giá chính là cám dỗ chiều theo í riêng, đừng theo í Chúa Cha nữa. Thời gian vẫn còn đủ để đổi í. Làm như thế không những được sống mà còn có kẻ tin theo nữa. Xuống khỏi thập giá để chúng ta tin là điều hứa cho thành quả của bất tuân, chống lại í Chúa Cha. Cái thành quả to lớn chúng hứa với tổ phụ Adong Eva là được bằng Thiên Chúa. Thành quả chúng hứa với Đức Kitô là được tôn vinh làm vua dân Do Thái cộng thêm có lãnh bin đền thờ và dân chúng tin theo. Đáp lại Đức Kitô làm thinh, không đáp trả. Tuy nhiên khi người trộm kêu van: "Khi nào vào nước ông, xin nhớ đến tôi." Lúc đó Đức Kitô đáp lại anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng."

Đức Kitô bắt đầu rao giảng công khai, ma quỉ cũng cám dỗ Chúa và trước khi tắt hơi thở chúng cũng cám dỗ Chúa. Đừng nghĩ khi đau yếu, kiệt lực ma quỉ sẽ tha không cám dỗ. Chính lúc yếu nhược nhất là lúc ma quỉ tấn công mãnh liệt nhất bởi chúng chỉ biết dối trá và hận thù, không hề biết thương xót.

Xin cho í Chúa được thể hiện trong đời ta.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org