ĐỜI LAO ĐỘNG
Ảnh của Nguyễn Ngọc Liên
Ai ơi! chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.
(Ca dao)