Mệnh đề hay câu nói bắt đầu bằng chữ ‘nếu, giả dụ như, giả tỉ như, thí dụ như’ đều là những câu nói diễn tả một sự việc chưa xảy ra hoặc không thể xảy ra. Giả như tôi là anh tôi sẽ về hưu sớm. Câu này không thể thực hiện vì tôi không là anh và không thể nào là anh. Câu nói giả dụ thường kèm theo điều kiện. Nếu một trong hai bên không thoả mãn điều kiện câu nói tự mất giá trị. Nếu anh thoả mãn điều kiện tôi đưa ra, tôi sẽ thoả mãn điều anh yêu cầu. Chúng ta xét câu ma quỉ nói với Đức Kitô.

Ma quỉ nói với Đức Kitô ‘nếu ông là Con Thiên Chúa’.

Bằng này chữ đủ cho biết ma quỉ nhằm thực hiện hai mục đích. Mục đích thứ nhất chúng chối bỏ bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô. Nói cách khác ma quỷ nói với Đức Kitô ông không phải là Con Thiên Chúa. Mục đích thứ hai thâm độc hơn chúng mong tạo sự nghi ngờ cho Đức Kitô. Nếu ông là con Thiên Chúa như vậy rất có thể ông không phải là con Thiên Chúa. Tương tự như trường hợp ai nói nhỏ vào tai người nào đó. Anh không phải là con cha mẹ sinh ra mà là con nuôi. Điều này tạo cho người nghe mối ngờ vực.

Ma quỷ biết rõ chúng không dám thử thách Con Thiên Chúa lí do đơn giản chúng không có khả năng. Thử thách Thiên Chúa là chúng tự tìm đường diệt vong. Ma quỉ thử thách Đức Kitô bởi chúng nghi Đức Kitô không phải là Con Thiên Chúa nên chúng mới dám thử thách, mong có cuộc trao đổi với Ngài. Ma quỉ rành rọt về nhiều vấn đề trần thế và chúng dùng vật chất, danh vọng trần thế làm vật đổi chác. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ và mọi sự trong đó. Ma quỉ dùng vật chất trần thế làm cuộc trao đổ biểu lộ tính cách gian xảo của chúng. Lấy những gì Thiên Chúa sáng tạo làm vật trao đổi với Thiên Chúa có khác chi lấy của người rồi đòi tiền chuộc.
Các câu đáp lại ma quỉ, từ đầu đến cuối Đức Kitô luôn khẳng định Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Từ đầu đến cuối, Ngài cho ma quỉ biết Ngài là Đấng cứu độ trần gian, sống nơi trần gian nhưng từ nguyên thuỷ Ngài đến từ Thiên Chúa và là Thiên Chúa.

Câu thứ nhất Đức Kitô cho ma quỉ biết: Thân xác con người sống nhờ cơm bánh và linh hồn con người sống bằng Lời Thiên Chúa là Lời Hằng Sống. Như thế con người trần thế sống nhờ cơm bánh và bánh linh thiêng là Lời của Thiên Chúa. Trên Thiên Quốc linh hồn ta không cần cơm bánh trần thế nữa mà được nuôi sống bằng Lời của Thiên Chúa mà Lời của Ngài chính là tình yêu Thiên Chúa. Thánh Gioan khẳng định ngay câu đầu tiên trong phúc âm Ngài viết: từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Câu thứ hai Đức Kitô cho ma quỉ biết chúng đang đối thoại với Con một Thiên Chúa, khi Đức kitô nói với ma quỉ đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi Ngài cho chúng biết chúng không được phép thử thánh Thiên Chúa. Ngọn núi đâu cao hơn trời cao. Đức Kitô từ trời cao đến trần gian an toàn, bình an. Như thế chưa đủ sao mà còn đòi thử thách. Vì thế Ngài nói đừng thử thách Thiên Chúa.

Câu thứ ba Đức Kitô thẳng tay xua đuổi ma quỉ. Chúng bỏ đi. Việc chúng bỏ đi cho biết chúng tin Ngài là Con Thiên Chúa. Nếu không tin Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật ma quỉ đâu dễ ra đi, chuồn lẹ như thế. Ma quỉ không dám lì ra nhưng vâng phục tuân mệnh, bỏ đi. Dù bỏ đi vẫn chưa xong. Đức Kitô cho ma quỉ biết bỏ đi chưa xong mà còn phải thờ phượng Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra không phải thờ thần nào khác.

Trong cuộc đời rao giảng công khai sau này bao lần Đức Kitô ra lệnh cho ma quỉ phải xuất ra khỏi người này, từ bỏ người kia, vâng phục xa lánh vùng chúng đang tá túc, âm thầm hoạt động. Những lần như thế ma quỉ dù không muốn, cũng không dám cưỡng chống lại í của Thiên Chúa. Chúng hoàn toàn khuất phục vâng lời. Có một lần duy nhất ma quỉ nói với nhau Đức Kitô là tướng quỉ ra lệnh cho quỉ dưới quyền vâng lời nên quỉ nhỏ phải nghe lời. Điều này chúng tự xác nhận ma quỉ dùng quyền lực, uy thế để cai trị lẫn nhau. Lớn hiếp đáp nhỏ là lối sống của ma quỉ.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org