THÁNH ĐƯỜNG CHÚA KITÔ/THE CHRIST CATHEDRAL
Ảnh của Nguyễn Ngọc Liên
(Hình chụp tại O.C)

Giáo đường vang vọng lời ca thánh
Có tiếng chuông lơi điểm giữa đời.
(Trích thơ của Nguyễn Khánh Chân)