THƯỢNG VIÊN CALIFORNIA -- Tháng Di Sản người gốc Á và Thái Bình Dương (API Heritage) được tổ chức vào tháng 5 mỗi năm tại Hoa Kỳ để ghi nhớ những thành tựu và đóng góp của người dân gốc Á và Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ.;

Vào ngày 15.5.2020 năm nay Thượng Viện Tiểu Bang California và Đơn vị Dân biểu 34 vinh danh LM John Trần Công Nghị, sáng lập VietCatholic, vì những đóng góp cho thành công của Cộng đồng chúng ta.

Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đưa Bằng Khen Thưởng cho LM Giám đốc VietCatholic