Chỉ còn vài ngày nữa là anh em linh mục Việt nam tại Hoa kỳ cũng như một số linh mục khách từ Việt Nam sẽ về Nam Cali tham dự Đại hội Emmaus VIII, Ban Tổ Chức xin được nhắc quí Cha vài điều quan trọng sau đây:

1. Tất cả các Linh mục ngoài giáo phận Orange nếu chưa gửi “Letter of Good Standing” về cho giáo phận Orange thì xin quí Cha liên lạc ngay với văn phòng giáo phận của mình xin gửi gấp 1 email kèm copy lá thư “Letter of Good Standing” cho Fr. Nguyễn Thành Tài, Bishop Secretary, Office: 714-282-3108, Fax: 714-282-4202; E-mail: ttnguyen@rcbo.org Địa chỉ 13280 Chapman Ave.. Garden Grove, CA 92840.

2. Xin quí Cha đem theo alba, và stola trắng và xanh.

Vì một số quí Cha ghi tên tham gia Đại hội mà email sai hay không rõ, nên bị gửi trả lại, do đó BTC phải mượn phương tiện này để thông báo 2 điều quan trọng nêu trên. Xin thứ lỗi.

Ngoài ra, tất cả công tác sửa soạn và phục vụ cho Đại hội Emmaus VIII đã sẵn sàng và mong gặp quí Cha trong tuần tới.

TM Ban Tổ Chức
LM Trần Công Nghị