Văn Hoá Biết Nhờ Và Biết Nhường

Vì thiện ích của cộng đoàn Antiôkia, Barnaba đã đi Tacxê mời Phaolô đến cộng tác để rao giảng Tin Mừng. Và sau đó Barnaba đã nhường vị thế đầu cho Phaolô cũng vì thiện ích dân Antiôkia.

Có đó nhiều người ngoài xã hội và cả trong Giáo Hội Công Giáo những nghĩ rằng mình vẫn còn khoẻ chán và nhất là không ai có thể thay thế mình hoặc không ai hoạt động hiệu quả hơn mình, vì thế chuyện biết nhờ và biết nhường xem ra ít thấy.

Sâu xa mà xét thì có lẽ người ta chưa đặt thiện ích của người dân, của đàn chiên lên hàng đầu. Thế thôi.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột