Cộng Đồng Nam Úc Trưng Cầu Dân Ý thay đổi danh xưng Cộng Đồng


Cộng Đồng Nam Úc trước đây, đã đăng ký hợp pháp, theo luật pháp quốc gia Úc Châu và giáo luật với Chính Quyền Nam Úc và Giáo Quyền Tổng Giáo Phận Adelaide là một Hiệp Hội của Đoàn thể và Tôn giáo với danh xưng là:

Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt / Nam Úc

The Vietnamese Christian Community Incorporated in South Australia


Nhưng đến nay có nhiều ý kiến muốn tu chính Nội Qui của Cộng Đồng để cập nhật hóa và thích nghi với xã hội Úc hiện tại. Nên trước khi đi vào công tác tu chính Nội Qui của Cộng Đồng. Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ và Hội Đồng Mục Vụ sau khi nghiên cứu, đã quyết định tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, trưng cầu dân ý thay đổi danh xưng Cộng Đồng với tên mới là:

Cộng Đồng Công Giáo Người Việt / Nam Úc

The Vietnamese Catholic Community Inc. SA


Nhằm mục đích thống nhất với các Cộng Đồng Công Giáo Người Việt tại các tiểu bang của Úc Châu cũng như các quốc gia hải ngoại trên toàn Thế Giới.

Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau Thánh Lễ 9 giờ 30 sáng, Chúa Nhật ngày 06 tháng 7 năm 2008

Mở đầu cho cuộc trưng cầu dân ý, Đức ông Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm và Lm. Nguyễn Viết Huy phó quản nhiệm Cộng Đồng, đã đọc Phúc Âm, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý đem lại kết quả tốt đẹp.

Sau đó tất cả các thành viên trong Cộng Đồng có tên trong danh sách cập nhật hóa là thành viên chính thức của Cộng Đồng, tuổi từ 16 tuổi trở lên được quyền tham gia đầu phiếu trưng cầu dân ý.

Với kết quả đầu phiếu, trưng cầu dân ý như sau:

-Tổng số giáo dân “Tham gia bầu cử” là: 830 cử tri

-Tổng số giá
o dân “Đồng Ý” thay đổi danh xưng Cộng Đồng là: 688 phiếu

-Tổng số giáo
dân “Không Đồng Ý” thay đổi danh xưng Cộng Đồng là: 115 phiếu

-Tổng số phiếu
“Bất Hợp Lệ” là: 27 phiếu

Với kết quả quá
bán, trên tổng số 2/3 cử tri giáo dân tham gia đầu phiếu trưng cầu dân ý. Vị Chủ Tịch đương nhiệm của Cộng Đồng sẽ chính thức đại diện cho Cộng Động xin đăng ký tu chính, thay đổi danh xưng Cộng Đồng với chính quyền và giáo quyền.

Khi nào giấy phép đăng ký thay đổi danh xưng Cộng Đồng được chính quyền Nam Úc và giáo quyền Tổng Giáo Phận Adelaide hợp thức hóa, Cộng Đồng sẽ chính thức công bố dùng danh xưng mới của Cộng Đồng.

Suy niệm Lời Chúa


Giáo dân cầu nguyện


Cử Tri Đầu Phiếu


Duyệt xét


Kiểm Phiếu


Giám Định Phiếu


Kiểm Phiếu Bầu