LỄ SÁNG PHỤC SINH
Nhập Lễ: Ngày Phục Sinh (2): https://www.youtube.com/watch?v=7gCmf3Z5D3E
Đáp ca : TV 117: https://www.youtube.com/watch?v=0IZqE2aMHbI
Ca tiếp liên CN PS: https://www.youtube.com/watch?v=NEVQZZTTgQk
Hiệp Lễ : Ngày Phục Sinh (1): https://www.youtube.com/watch?v=ubuiBqsxttw