Số người Công Giáo trên toàn thế giới ước tính tăng khoảng 16 triệu người vào năm 2020 nâng tổng số người Công Giáo lên 1.36 tỷ người, theo số liệu thống kê do Vatican công bố hôm thứ Sáu.

Sự gia tăng này phù hợp với sự gia tăng dân số toàn cầu trong năm 2020 khi đại dịch coronavirus quét qua hành tinh. Người Công Giáo tiếp tục chiếm 17.7% tổng dân số thế giới.

Các số liệu cho năm 2020 lấy từ ấn bản năm 2022 của Niên giám Tòa Thánh và Niên giám Thống kê của Giáo hội, do Văn phòng Thống kê Giáo hội Trung ương của Vatican biên soạn.

Như những năm trước, Giáo hội tăng trưởng nhanh nhất ở Phi Châu với 2.1%, và Á Châu với 1.8%. Khiêm tốn nhất là ở Âu Châu với 0.3%.

Gần một nửa, cụ thể là 48% người Công Giáo trên thế giới sống ở Mỹ Châu, trong đó 28% sống ở Nam Mỹ.

Số lượng giám mục trên toàn thế giới đã giảm một vị, từ 5,364 vị vào năm 2019 xuống còn 5,363 vào năm 2020.

Vào cuối năm 2020, có tổng số 410,219 linh mục, giảm 4,117 vị so với năm 2019. Mặc dù số lượng linh mục ở Bắc Mỹ và Âu Châu giảm, nhưng ở Phi Châu và Á Châu đã có một “sự gia tăng đáng kể”.

Vào năm 2020, khoảng 40% linh mục trên thế giới sống ở Âu Châu, 29% ở Mỹ Châu, 17% ở Á Châu, 12% ở Phi Châu và 1% ở Đại Dương Châu.

Số người Công Giáo trên mỗi linh mục trên toàn thế giới đã tăng từ 3,245 người vào năm 2019 lên 3,314 người vào năm 2020. Ở Âu Châu, trung bình có 1,746 người Công Giáo trên một linh mục, 2,086 người ở Mỹ Châu và 5,089 người ở Phi Châu.

Số lượng phó tế vĩnh viễn đã tăng lên, từ 48,238 vào năm 2019 lên 48,635 vào năm 2020. Con số ở Âu Châu giảm nhẹ từ 15,267 xuống 15,170.

Số lượng nam tu sĩ không phải là linh mục đã tăng trên toàn thế giới từ 50,295 vào năm 2019 lên 50,569 vào năm 2020, với sự gia tăng được thấy ở Phi Châu với 1.1%, Á Châu với 2.8% và Âu Châu, 4% nhưng giảm ở Mỹ Châu 4% và Đại Dương Châu 6%.

Số lượng nữ tu đã giảm trên toàn cầu từ 630,099 sơ vào năm 2019 xuống còn 619,546 sơ vào năm 2020, giảm 1.7%. Nhưng có sự gia tăng ở Phi Châu 3.2% và Á Châu 0.2%, giảm ở Âu Châu 4.1%, Mỹ Châu 2.8% và Đại Dương Châu 5.7%.

Có 111,855 chủng sinh vào năm 2020, so với 114,058 vào năm 2019, giảm đáng kể ở Âu Châu 4.3%, Mỹ Châu 4.2% và Á Châu 3.5% nhưng tăng 2.8% từ 32,721 đến 33,628 ở Phi Châu.
Source:Catholic News Agency