CHIỀU TÀ/SUNSET
Ảnh của Robert Helfman

Bình an chiêm ngắm chiều tà
Tạ ơn Thượng Đế cho ta hàng ngày
(bt)

Peace is seeing the Sunset,
and knowing who to thank.
(unk)