Sắc Lệnh Phụng Vụ trong thời gian đại dịch Covid-19 (II)

Xét về tình trạng đại dịch Covid-19 đang lan tràn nhanh chóng và xem xét những đề nghị của nhiều Hội đồng Giám mục, Thánh Bộ Phụng tự đưa ra một sắc lệnh cập nhật những hướng dẫn và đề xuất chung đã được gửi cho các Giám mục trong sắc lệnh trước đây vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Vì lý do không thể dời Lễ Phục sinh, nên tại những quốc gia đang bị dịch bệnh hoàng hành và những nơi phải tuân thủ những hạn chế về việc tụ họp, đi lại của dân chúng, các Giám mục và linh mục có thể cử hành các nghi thức Tuần Thánh mà không cần có sự hiện diện của giáo dân tại một nơi thích hợp, không nên đồng tế và không nên có phần chúc bình an.

Nên thông báo thời gian cử hành các cuộc cử hành này để giáo dân có thể hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện ngay trong gia đình của họ. Các phương tiện truyền hình trực tuyến (không được quay trước) được phát tuyến là đều rất tiện ích. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng vẫn là dành thời giờ thích hợp cho việc cầu nguyện, và trên hết là dành cho Nghi thức Phụng Vụ một tầm quan trọng.

Các Hội đồng Giám mục và các giáo phận sẽ đưa ra những phương tiện cần thiết hầu giúp cho việc cầu nguyện cá nhân và gia đình.

1 - Chúa Nhật Lễ Lá: Lễ kỷ niệm Chúa vào thành thánh Giêrusalem sẽ được cử hành tại một nơi linh thiêng; trong các nhà thờ chính tòa, hình thức thứ hai có thể được áp dụng, nghi thức được ấn hành trong Sách Lễ Rôma; tại các nhà thờ giáo xứ và ở những nơi khác, hình thức thứ ba cũng có thể được sử dụng.

2 - Thánh lễ Truyền Dầu (Chrism): Tùy theo tình hình cụ thể ở từng quốc gia khác nhau, Hội đồng Giám mục có thể đưa ra những hướng dẫn như chuyển sang một ngày nào khác thích hợp và thuận tiện.

3 - Thứ Năm Tuần Thánh: Việc rửa chân là một nghi thức có thể giữ hay có thể bỏ. Vào cuối lễ Tiệc ly, cuộc rước Thánh Thể cũng có thể đục bỏ và Mình Thánh Chúa sẽ được cất giữ trong nhà tạm. Trong ngày này, việc cử hành thánh lễ ở một nơi thích hợp, không có sự hiện diện của giáo dân, là trường hợp đặc biệt được phép cho tất cả các linh mục.

4 - Thứ Sáu Tuần Thánh: Trong phần các Lời cầu nguyện chung, các Giám mục có thể thêm vào một ý chỉ đặc biệt cầu cho những người bị bệnh, người chết (tham khảo trong Sách lễ Roma). Việc suy tôn Thánh giá bằng cách hôn kính chỉ dành cho chủ tế mà thôi.

5 - Lễ Vọng Phục Sinh: Chỉ được cử hành trong các nhà thờ chính tòa và các giáo xứ. Đối với “Phụng vụ Phép Rửa” chỉ giữ phần “Lặp lại các Lời hứa khi Rửa tội” (xin xem Sách lễ Roma).

Các chủng viện, các nhà xứ, các tu viện và các Dòng tu buộc phải tuân thủ các chỉ dẫn của sắc lệnh này.

Các việc tôn sùng đạo đức bình dân và các cuộc rước trong các ngày này trong Tuần Thánh và Tam nhật Vượt qua có thể được chuyển sang các ngày thích hợp khác trong năm, chẳng hạn ngày 14 và 15 tháng 9, theo phán quyết của Giám mục Giáo phận.

Từ văn phòng của Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ngày 25 tháng 3 năm 2020, ngày Lễ trọng Truyền tin.

Hồng Y Robert Sarah
Tổng trưởng Thánh Bộ