Phúc Âm: Lc 13, 31-35

"Không lẽ một ngôn sứ phải chết ngoài thành Giêrusalem?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Một hôm tại Giêrusalem, có mấy người Pharisiêu đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: "Xin ông ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông". Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được".

"Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì nay, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến thời các ngươi nói: "Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"

Ðó là lời Chúa.