Lễ giỗ lần thứ 18 ĐHY FX. Nguyễn văn Thuận tại Trung tâm CGVN Giáo phận Orange do Cha Vincent Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trugn tâm chủ tế, LM John Trần Công Nghị và LM Nguyễn Đệ cùng 2 thầy phó tế giúp lễ, với sự tham dự của số đông giáo dân Việt Nam.