11. Nếu người ta nghĩ rằng giá trị của sự đau khổ chính là Thiên Chúa, thì người ta sẽ tranh nhau để nhận đau khổ.

(Thánh nữ Angela Merici)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info