10. Tu đức lập công thì hoàn toàn không để ý có bao nhiêu sự an ủi của thần linh, nhưng chỉ để ý đến nhiều đau khổ.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info