9. Khi Thiên Chúa ban cho chúng ta một loại đau khổ, thì nhất định Ngài cũng ban cho chúng ta một loại đặc ân để làm tăng them giá trị của đau khổ.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info