3. Bất luận chúng ta đón nhận đau khổ gì, thì cũng không bằng một phần ngàn vạn mà Đức Chúa Giê-su đã chịu đau khổ vì chúng ta.

(Thánh Stanislaus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info