2. KHÔNG LÀM QUAN ĐỤC

Vào thời Minh Huệ Tông, Dương thái thú châu phủ Nhữ Ninh làm quan rất thanh liêm, bá tánh rất yêu mến, mà Lưu tri huyện của Nhữ Dương là huyện sở tại thuộc quyền cai trị của Dương thái thú thì lại rất tham lam bủn xỉn, bá tánh rất căm giận.

Một đêm nọ, Dương thái thú mặc thường phục cải trang đi điều tra, đến một gia đình nông gia rất nghèo khó.

Có một bà lão dệt vải ban đêm nhìn thấy người lạ đến bèn kêu con gái ra mời rượu, đứa con gái vâng mệnh đem rượu ra, trong bình rượu không còn nhiều nên thấy đáy bình.

Con gái nhà nghèo rót một ly rượu, nói:

- “Ly rượu này là Dương thái gia !”

Rồi lại rót ly nữa, dốc hết rượu cặn đục, trong bình ra và nói:

- “Ly này là Lưu thái gia !”

Việc này về sau truyền ra bên ngoài, có người làm một bài thơ như sau:

- “Nhắn (người) làm quan nên làm quan, không làm ly thứ hai của nhân gian.”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 2:

Thanh liêm là thanh bạch liêm chính, nghĩa là không nhúng tay vào những đồng tiền dơ bẩn cũng không hà khắc bắt dân phục vụ mình, đó là vị quan thanh liêm.

Làm vị quan thanh liêm thì rất được dân chúng yêu mến, làm một linh mục mà biết đặt phần hồn của giáo dân lên trên mọi ích lợi và việc cá nhân của mình, thì không những được mọi người yêu mến mà lại còn được Thiên Chúa thưởng công bội hậu đời này cũng như đời sau: đời này thì có nhiều người tin và theo Đức Chúa Giê-su do cuộc sống gương mẫu của mình, đời sau thì sẽ không hổ thẹn trước mặt bàn dân thiên hạ trong ngày phán xét, vì mình đã làm tròn bổn phận mà Thiên Chúa giao phó cách xuất sắc...

Vì quý trọng vị quan thanh liêm mà cô gái đã đề cao bằng ly rượu thứ nhất không cặn bả; người giáo dân sẽ tặng cho vị linh mục yêu quý của mình bằng tất cả sự kính trọng và yêu thương, khi họ cảm nhận được tình yêu phục vụ vô vị lợi của các ngài đối với Giáo Hội và đối với cộng đoàn dân Thiên Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info