Tải xuống miễn phí Ấn phẩm về lời cầu nguyện và các bài suy niệm của Đức Thánh Cha.

Thánh bộ về Truyền thông của Tòa Thánh vừa đưa ra một thông báo về việc có thể tải xuống (download) một tác phẩm mới vừa được xuất bản mang tên “Kiên Vững Trong Cơn Hoạn Nạn”, bao gồm những lời cầu nguyện, khấn xin và các bài suy niệm của Đức Thánh Cha như một sự hỗ trợ kiên vững trong giai đoạn thử thách này.

Để tải xuống (download) Ấn phẩm “Kiên Vững Trong Cơn Hoạn Nạn” bằng tiếng Anh, xin bấm vào tên của Ấn phẩm “Kiên Vững Trong Cơn Hoạn Nạn”.