12. Nếu con không làm việc thiện thì không thể hoan lạc. (sách Gương Đức Chúa Giê-su )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info