57. ÔNG TÚC XÔNG VÀO NHÀ

Người Phúc Kiến châu Giang là thái thú Ông Túc, tuổi tác cao nên hồ đồ, cấp trên phái mấy người trẻ đến để thay thế cho ông ta.

Một hôm, tân thái thú đến, bàn giao mọi thủ tục xong, nhưng Ông Túc vẫn ngồi ở vị trí chủ nhân, tân thái thú vừa mới đến cũng không nỡ so bì.

Một lúc sau thì đứng lên đi về nhà ở, Ông Túc cũng đi thẳng về nội phủ của quan, tân thái thú vội vàng chặn lại nói:

- “Việc này thì không được, việc này thì không được”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 57:

Tham quyền cố vị là cái tật xấu của con người, là cái tham lam của con người, bởi vì không ai có thể đứng vững trước cám dỗ của quyền lực chức vị nếu không có ơn Thiên Chúa giúp.

Biết mình lớn tuổi phải về hưu nhưng vẫn cứ bám vào cái địa vị đã bàn giao cho người khác, đó là một chứng cớ để tố cáo mình là người tham quyền cố vị, và là mầm mống của sự phân chia bè phái trong nội bộ trong cộng đoàn bây giờ và sau này.

Việc gì cũng có giới hạn của nó, nhưng sự tham lam thì không bao giờ có giới hạn trong cuộc sống của con người: tham lam làm cho con người ta mất dần sự khôn ngoan, tham lam làm cho người hiền lành trở thành kẻ cộc cằn, tham lam làm cho người độc ác thêm ác độc, tham lam làm cho người thông minh trở thành kẻ xảo quyệt, làm cho người thân thành kẻ xa lạ, làm cho bạn bè trở thành kẻ thù và tham lam làm cho kẻ anh minh thành kẻ hồ đồ...

Tất cả mọi người Ki-tô hữu đều tin rằng quyền uy chức vụ đều để dành cho người có tài đức, cho nên họ sẵn sàng từ bỏ chức vụ khi thấy mình không còn làm được, chứ không tham lam cố giữ cho bằng được nó, đó chính là sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info