RÙA BIỂN/SEA TURTLE
Ảnh của Robert Helfman

Giống rùa nhà tớ bướng đừng thương.
Vậy chứ lù đù nhưng quật cường.
Có lúc cũng co đầu rút cổ?
Đôi khi lại tính chuyện về vườn.
Ngẫm suy nên học gương kiên nhẫn.
Lo nghĩ được gì tơ đã vương.
Trong mềm ngoài cứng mong người nhớ.
Dạ thiết thạch đây, chớ xem thường!
(Trích thơ của Bảo Như)