Đức Kitô vừa là Con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ Maria. Ma quỷ không dám cám dỗ Đức Kitô là Con Thiên Chúa; chúng cám dỗ Đức Kitô là con Đức Trinh Nữ Maria. Chính chúng có lần khóc than ông Kitô đến tiêu diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết ông là ai? Lc 4,34.

Đức Kitô chịu cám dỗ xác nhận Ngài là một người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chính ma quỉ xác nhận điều này khi chúng bắt đầu bằng câu: Nếu ông là Con Thiên Chúa. Bởi không xác tín Đức Kitô là Con Thiên Chúa nên chúng đặt giả thuyết nếu.

Thứ hai, là Thiên Chúa Ngài luôn có Thánh Thần ở cùng. Bởi Ngài xuống thế làm người nên được Thánh Thần Chúa dẫn vào trong hoang địa.

Thứ ba, Ngài cảm thấy đói cho biết Ngài có cảm xúc đói, no, khát, đau khổ, mệt mỏi như chúng ta.

Ma quỉ cám dỗ Ngài ba lần và cả ba lần chúng đều thất bại, bỏ đi. Phúc âm thuật chúng đầu hàng, bỏ đi, chờ cơ hội khác. Điều này có nghĩa chúng sẽ trở lại trong hoàn cảnh khác, cám dỗ dưới dạng khác.

Cám dỗ đầu tiên là tìm cách thoả mãn í riêng mình. Cám dỗ thứ hai liên quan đến việc thu tóm vật chất, dùng thế lực của cải sai khiến người khác. Ma quỉ khoe khoang, chúng biết Đức Kitô (lc 4,34), thật ra chúng không biết Đức Kitô như điều chúng phét lác. Ma quỉ hứa cho Đức Kitô toàn thế gian nếu Ngài thờ lậy chúng. Đáp lại Đức Kitô dậy 'Được cả thế gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì có lợi gì? Lc 9,25. Cám dỗ thứ ba liên quan đến bản tính kiêu ngạo. Đây chính là bản tính của ma quỉ.

Cuộc đời rao giảng công khai của Đức Kitô cho thấy Ngài hoàn toàn làm ngược lại điều ma quỉ cám dỗ. Thứ nhất, Ngài không biến đá thành bánh ăn nhưng làm phép lạ biến hai con cá và năm tấm bánh nuôi năm ngàn người ăn, còn dư mười hai thúng đầy Lc 9,10tt. Thứ hai, dân chúng trông đợi Ngài lãnh đạo họ lật đổ chế độ cai trị khắc nghiệt của đế quốc Roma. Ngài đã không làm điều đám đông mong muốn, nhưng giải thoát họ khỏi xiềng xích tội, tha cho kẻ bị ma quỉ giam cầm và giải phóng kẻ ma quỉ ràng buộc, ban cho họ sự sống trường sinh. Điều này chính Ngài công bố trong hội trường khi đọc đoan tiên tri Isaiah loan báo sứ mạng của Đấng Cứu Thế Lc 4,18-19. Thứ ba, Ngài không nhảy từ trên nóc đền thờ xuống như ma quỉ thách đố nhưng tự chọn treo trên cây thập tự để lôi kéo mọi người lên cùng Đức Kitô. Một trong những câu xám hối đầu lễ cộng đoàn tuyên xưng ơn Cứu Chuộc do linh mục đại diện cộng đoàn tuyên xưng: Đức Kitô được treo lên để kéo mọi người lên theo. Sau đó là câu chính Ngài vác thập giá, gánh tội gian trần. Cộng đoàn đáp: Xin Đức Kitô thương xót chúng con.

Cả Đức Kitô lẫn ma quỉ đều trích dẫn Cựu Ước trong đối đáp, tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn. Ma quỉ biết Cựu Ước nhưng chúng không có lòng yêu mến Kinh Thánh. Đức Kitô không những đã kính trọng mà còn yêu mến Kinh Thánh với tất cả tấm lòng. Hiện nay ta vẫn nghe trong các tiệc tùng hay ngay cả chính trị gia dùng Kinh Thánh biện luận cho í kiến của họ. Chúng ta cầu xin cho bọ biết yêu mến và chân thành kính trọng Kinh Thánh.

Qua cuộc thử thách của ma quỉ với Đức Kitô, chúng ta học được nhiều bài học quan trọng.

Thứ nhất, đừng bao giờ chống lại các cơn cám dỗ bằng sức riêng, hay khôn ngoan riêng nhưng luôn trông cậy vào sức mạnh Lời Chúa. Chính Đức Kitô làm điều đó.

Thứ hai, cơn cám dỗ tự nó chưa phải là tội, sẽ trở thành tội khi ta cộng tác với ma quỉ thực hành điều chúng cám dỗ. Từ chối lắng nghe lời dụ ngon ngọt của chúng, chúng không thể cưỡng bách hay ám hại ta khi ta từ chối cộng tác với chúng.

Thứ ba, Thánh Thần Chúa hướng dẫn Đức Kitô và Ngài nghe lời Thánh Thần, cũng Thánh Thần đó Chúa ban cho ta khi lãnh nhận phép Thanh Tẩy, nên ta xin ơn biết nghe hướng dẫn của Thánh Thần. Từ chối nghe theo hướng dẫn của Thánh Thần là cám dỗ thông dụng nhất và nguy hiểm nhất bởi như thế là mở toang cửa đón ma quỉ vào nhà.

Thứ tư, đừng vội mừng khi thấy ma quỉ bỏ đi, chúng bỏ đi rồi sẽ tìm cơ hội trở lại vì thế luôn cảnh giác, cầu nguyện luôn. Ma quỉ đói khát trong việc cám dỗ các linh hồn; trái lại, Đức Kitô khao khát cứu vớt các linh hồn.

TiengChuong.org

Hungry

Jesus is both the Son of God, and the son of Mary. As Jesus was the Son of God, the Devil and his followers had to submit to Him and not dare to 'tempt' Him. Devils once lamented 'Have you come to destroy us?' Lk 4,34. The Devil tempted Jesus as the son of Mary only, not as the Son of God. Jesus was led by the Spirit to indicate that as the son of Mary, the Spirit of God led him into the wilderness. Each temptation the Devil began with the statement 'if you are the Son of God' which means the Devil challenged Jesus' identity.

After a long forty days fasting, Jesus felt hungry, and the Devil tempted Jesus three times. The first temptation was about self indulgence. The second temptation was about the accumulation of power, and the third temptation was about pride. In his public ministry Jesus didn't change stone into a loaf, but he actually fed the crowd with two fish and five loaves Lk 9,10ff. The second temptation was about the expectation of the people, that he would become their king to liberate them from the power of the Roman Empire. This is in contrast to Jesus' mission, he proclaimed in the Gospel of Luke 4,18-19. His mission is mainly about saving others from the power of darkness, not much about worldly power. The third temptation was about pride. Instead of jumping off from the parapet of the Temple, Jesus chose to be hung on the cross to draw people to himself. In one of the penitential rites, we confess that: Lord Jesus, you were lifted up to draw all people to yourself. And the next verse: you shouldered the cross, to bear our suffering and sinfulness.

Both Jesus and the Devil quoted from the Old Testament but there is a huge difference. The Devil used the Sacred Text to show off his knowledge of the Sacred Text, but had no love for it. For Jesus, on the other hand, the Sacred Text was very much close to his heart. Today many quote the Sacred Text to make their point, and we hope and pray, they believe and love what they quote.

The temptations of Jesus give us several lessons to learn from. First, we don't fight against temptations with our own strength and knowledge, but we rely on the strength of God's Word and grace to combat temptations. Second, a temptation is not yet a sin. It is a sin when one commits oneself to take part in carrying out the temptation. Refusing to listen to his voice, we make the Devil powerless to compel us to follow his will. Third, God's Spirit was with Jesus, and Jesus listened to his voice. The same Spirit is also with us, and we pray for the wisdom to listen to the voice of the Spirit. Refusing to listen to his voice means we rely on our own strength and power and that leaves a door wide open for the Devil to come in. Finally, the Devil was exhausted and went away but he promised to return at other times. The Devil was hungry with temptations while Jesus was hungry to save us from damnation.