Ngày lễ Hiển Linh, ba vị Phương Đông kính viếng, thờ phượng Ấu Chúa được biết đến như là Chúa mặc Khải lần đầu cho dân ngoại nhận biết Con Thiên Chúa giáng trần. Ngày lễ Đức Kitô chịu phép rửa có tiếng vang vọng từ trời của Thiên Chúa Cha và hình ảnh Thánh Thần ngự trên Đức Kitô, dưới hình chim bồ câu tái xác định mặc khải của ngày lễ Hiển Linh. Đây được coi là mặc khải lần thứ hai về việc Con Chúa sinh xuống thế làm người ở giữa nhân loại. Phép lạ Đức Kitô hoá nước thường thành rượu tuyệt hảo trong ngày Ngài và các môn đệ dự tiệc cưới tại Cana, mặc khải bản tính Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Đây là phép lạ đầu tay Đức Kitô mặc khải cho môn đệ biết về bản tính Thiên Chúa tiềm ẩn trong Ngài.

Khi nói đến lần thứ nhất, điều này ngụ í là sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần tiếp theo đó. Thánh Gioan gọi phép lạ Đức Kitô hoá nước thường thành rượu tuyệt hảo là phép lạ thứ nhất. Phép lạ tại tiệc cưới Cana mặc khải nhiều điều về Đức Kitô.

Thứ nhất, phép lạ đó cho biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa điều mà trong ngày lễ Đức Kitô chịu phép rửa có tiếng vang vọng từ trời cao phán ra: Đây là Con chí ái Ta'. Lk 3,22

Thứ hai, phép lạ cho biết Đức Kitô có quyền năng trên luật tự nhiên, Ngài phán một lời chúng vâng phục Ngài. Điều này chính các môn đệ kinh ngạc khi Ngài phán bảo đến sóng cả, gió bão cũng vâng phục Ngài khi Ngài đi trên biển đến với các ông vào đêm tối Gioan 6,16tt.

Thứ ba, phép lạ xác nhận Con Thiên Chúa ở giữa nhân loại, cùng đồng hành với chúng ta.

Thứ tư, phép lạ khẳng định ơn Chúa ban luôn tràn đầy. Sau này chúng ta được biết phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều, người ta ăn dư còn lại 12 thúng đầy Gioan 6.

Thứ năm, phép lạ cho biết nơi Đức Kitô là nguồn sống mới, nguồn sống cứu độ. Môn đệ Đức Kitô tin theo Ngài. Còn chúng ta hãy tự vấn về niềm tin của mình nơi Đức Kitô.

Đức Trinh Nữ Maria nói với gia nhân là Ngài bảo gì hãy làm theo và chúng vâng phục. Điều này cho thấy chính Đức Trinh Nữ và gia nhân đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô. Môn đệ Đức Kitô đặt trọn niềm tin vào Ngài sau khi nhận biết phép lạ; Đức Trinh Nữ và gia nhân đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô trước khi phép lạ xảy ra. Đức Trinh Nữ tin tưởng Đức Kitô có thể làm những việc kì điệu mà ngoài Ngài ra không người trần thế nào có thể làm được. Con số tuyệt hảo là số bảy nhưng Phúc âm ghi nhận chỉ có 6 chum nước. Chum thứ bảy không phải là thiếu mà chính Đức Kitô là hình ảnh của chum thứ bảy, hình ảnh của tuyệt hảo. Chum nước dùng vào việc thanh tẩy; qua Đức Kitô chúng ta được thanh tẩy về phần tâm linh, được rửa sạch trong Máu Thánh của Ngài, được sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Chính Ngài là nước hằng sống xác định trong dụ ngôn người phụ nữ ngồi bên giếng nước Gioan 7,38. Đức Kitô tự nhận Ngài là nước hằng sống. Ai tin theo sẽ nhận được sự sống đời đời, đời họ được thanh tẩy, tinh tuyền, trong sáng. Như thế phép lạ tại Cana có liên quan mật thiết với các phép lạ sau này Đức Kitô thực hiện. Bánh hoá nhiều, ra lệnh cho sóng gió im lặng, và phá tan thần chết sống lại vinh quang. Người quản tiệc cho rằng chàng rể giữ rượu ngon cho đến phút chót. Người quản tiệc đâu biết chàng rể chân chính còn tiềm ẩn, chưa xuất hiện. Chính Đức Kitô dùng hình ảnh nước trời như tiệc cưới mà Đức Kitô là chàng rể đang âm thầm đồng hành với chúng ta mọi ngày trong cuộc sống.

Ba ngày sau tại tiệc cưới Cana Đức Kitô làm phép lạ đầu tay c.1. Ba ngày sau khi nằm trong mộ Đức Kitô chỗi dậy từ cõi chết, phép lạ đâu tay phá tan thần chết. Thánh Gioan cho biết phép lạ mặc khải về bản tính Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Bản tính đó nói về tình yêu Chúa cho nhân loại. Phép lạ Đức Kitô biến nước thường thành rượu tuyệt hảo cho biết Ngài đến trần gian đổi mới những gì cũ thành mới, Chúng ta tin tưởng phó thác cuộc sống mình cho Chúa để Ngài biến đổi cuộc sống của chúng ta và ngày sau hết Ngài biến đổi xác phàm của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài.

The first sign

The Feast of the Epiphany revealed to all the nations that the baby Jesus is actually God incarnate, being born into the world to be one of us. In the Feast of the Baptism of the Lord, God the Father, reconfirmed what had been revealed at the Feast of the Epiphany that Jesus is the Beloved Son of God. The miracle at the Cana's wedding, Jesus changed the ordinary water into superior wine revealed to us the hidden divinity of Jesus.

When we say this is the first, we mean there will be a second and a third to follow; John called the miracle Jesus made at the wedding at Cana is the first sign. He meant Jesus would perform more miracles later on in his public ministry. The 'sign' at the wedding at Cana reveals several things about Jesus. First, it reveals about the divinity of Jesus Who is the Only Beloved Son of God. Second, it tells us that Jesus has the power to do extraordinary things. In this case he has the power to override the forces of nature and they must obey him. Later on he calmed the angry sea with a simple command. Third, it confirms that through Jesus we know that God is present in the world. Fourth it confirms God's gift is abundance. Fifth, the Cana's miracle reveals that salvation and new life is available through Jesus. The disciples were amazed and believed in Jesus. What about us?

Mary told the house servants do whatever Jesus asked them to do and they obeyed him. It indicated that both the house servants and his Mother, Mary had total trust in Jesus. The disciples believed in Jesus after the miracle that had happened while the house servants and Mary believed in Jesus before the miracle happened. She believed that Jesus had the power to do something that others could not. There were only six jars of water preserved for the purification as the custom dictates- one short of the completeness and perfect number; 'the number seventh'. The jar 'seventh' is not missing but rather it is Jesus himself Who would be the number seven. In him we are being purified through his Passion and Blood and Resurrection. He is the living water given to those who follow his way and enjoy the abundance sort of superior wine in his kingdom. The steward of the wedding assumed that the bridegroom had kept the best wine last. Later on John told us that Jesus is the Eternal Bridegroom in his kingdom and presently he is travelling on earth with us. The wedding banquette is the symbol of God's heavenly wedding.

Three days later there was a wedding in Cana v.1. Jesus made the very first miracle to begin his public ministry; after three days in the tomb; the first miracle happened. Jesus rose from the dead.

Signs in John's Gospel reveal the divinity of Jesus and about God's love for the human race. The miracle changing water into best wine shows that Jesus is renewed the old creation and made it new. We give thanks to God for renewal our lives through Jesus.