(Romereports.com) Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của Ngày Giới trẻ Thế giới trong đêm canh thức tại bãi biển Copacabana ở Rio khi ca sĩ Matt Maher (Mỹ gốc Canada) đã quì và hát trước Thánh Thể.

Xem và nghe video

Lời nhạc như sau:

"Lord, I Need You" "Lạy Chuá, con cần đến Chuá"

Lord, I come, I confess Lạy Chúa, này con đến, tuyên xưng

Bowing here I find my rest Xấp mình nơi đây, con tìm được chốn nghỉ an

Without You I fall apart Nếu không có Chuá, con tan vỡ

You're the One that guides my heart Chuá là đấng trái tim con nương tựa

Lord, I need You, oh, I need You Lạy Chúa, con cần đến Chuá, ôi, con cần đến Chuá

Every hour I need You Hằng giờ con cần đến Chuá

My one defense, my righteousness Đấng bảo vệ con, đường công chính

Oh God, how I need You Ôi Chúa ơi, con cần đến Chuá

Where sin runs deep Your grace is more Ở đâu nhiều tội lỗi, ân sủng Chuá tràn đầy

Where grace is found is where You are Ở đâu ân sủng, ở đó Chuá ngự trị

And where You are, Lord, I am free Và ở nơi có Chúa, Lạy Chuá, con được tự do

Holiness is Christ in me Nhiệm màu, Chúa Kitô ngự ở hồn con

Lord, I need You, oh, I need You Lạy Chúa, con cần đến Chuá, ôi, con cần đến Chuá

Every hour I need You Hằng giờ con cần đến Chuá

My one defense, my righteousness Đấng bảo vệ con, đường công chính

Oh God, how I need You Ôi Chúa ơi, con cần đến Chuá

Teach my song to rise to You Xin dẫn đưa lời hát con lên tới Chuá

When temptation comes my way Khi con chịu cám dỗ

And when I cannot stand I'll fall on You Và khi con không còn đứng vững, xin cho con ngã vào Chuá

Jesus, You're my hope and stay Lạy Chúa Giêsu, Chuá là hy vọng và chốn nương náu của con

Lord, I need You, oh, I need You Lạy Chúa, con cần đến Chuá, ôi, con cần đến Chuá

Every hour I need You Hằng giờ con cần đến Chuá

My one defense, my righteousness Đấng bảo vệ con, đường công chính

Oh God, how I need You Ôi Chúa ơi, con cần đến Chuá

You're my one defense, my righteousness Chuá là đấng bảo vệ con, là đường công chính

Oh God, how I need You Ôi Chúa ơi, con cần đến Chuá

My one defense, my righteousness Đấng bảo vệ con, đường công chính

Oh God, how I need You Ôi Chúa ơi, con cần đến Chuá