Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một ủy ban quốc tế, bao gồm chủ yếu là các chuyên gia giáo dân, để nghiên cứu các vấn đề kinh tế và cơ cấu hành chính của Tòa Thánh và đề xuất cải cách.

Trong một sắc lệnh Giáo Hoàng ký ngày thứ Năm 18 Tháng Bảy, Đức Giáo Hoàng đã thành lập một ủy ban gồm 8 người, với nhiệm vụ đưa ra "dự thảo cải cách thể chế của Tòa Thánh, theo chiều hướng đơn giản hóa và hợp lý hóa các tổ chức hiện có, và quan trọng hơn là cẩn thận lập kế hoạch kinh tế cho tất cả các cơ quan hành chính Vatican."

Ủy ban này sẽ báo cáo trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha lưu ý rằng ủy ban mới được thành lập phải hợp tác với ủy ban của 8 vị Hồng Y đã được Đức Thánh Cha mời cố vấn cho ngài về những cải tổ trong giáo triều Rôma. Đức Thánh Cha cũng thúc giục các cơ quan Tòa Thánh hợp tác hoàn toàn với công việc của nhóm.

Các thành viên của ủy ban là các "chuyên gia trong các vấn đề pháp lý, kinh tế, tài chính và tổ chức." Ủy ban được lãnh đạo bởi Joseph Zahra, một giáo dân Malta hiện đang làm việc trong Ủy Ban Tòa Thánh về Kinh Tế Sự Vụ. Thư ký của ủy ban, linh mục Lucio Angel Vallejo Balda, là giáo sĩ duy nhất trong ủy ban mới thành lập. Sáu thành viên khác đều là giáo dân từ Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, và Singapore.

Ủy ban mới sẽ bắt đầu công việc của mình ngay lập tức. Trong sắc lệnh này, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng ủy ban sẽ "đề ra các giải pháp chiến lược để cải thiện, để tránh sự lạm dụng các tài nguyên kinh tế của Tòa Thánh, cải thiện tính minh bạch trong quá trình mua sắm hàng hoá và dịch vụ; hiệu năng hóa việc quản lý hàng hóa và bất động sản, làm việc với sự thận trọng hơn nữa trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm áp dụng đúng các nguyên tắc kế toán; và đảm bảo các lợi ích an ninh y tế và xã hội cho tất cả những người hội đủ điều kiện”