Hình ảnh ngày Hiền Phụ tại Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary 16/6/2024

Do đoàn Liên Minh Thánh Tâm đứng ra tổ chức

Xem hình ảnh:

Lm JB Nguyễn Đức Vượng o.p