ĐÀNG THÁNH GIÁ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Xưa Chúa trên đường Gôn-gô-ta,
Nhục hình quặn quại, máu lệ nhòa,
Hơi thở đứt đoạn, thân gục ngã,
Thánh Giá trĩu nặng bởi tội ta.
(Trích thơ của Đinh Văn Tiến Hùng)