Ngày 23-03-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Chúa Nhật Lễ Lá 23/3 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:06 23/03/2024

TIN MỪNG (Kiệu Lá)  Mc 11:1-10

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo:

“Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo: ‘Tại sao các anh làm như vậy?’ thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.”

Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?”

Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên.

Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy:

“Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!”

Đó là Lời Chúa.


CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm B

BÀI ĐỌC 1  Is 50:4-7

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.

Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.

Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.

Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.

Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2  Pl 2:6-11

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG  Pl 2:8-9

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

TIN MỪNG  Mc 14:1-15:47

NK. Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư bày mưu tính kế bắt Đức Giê-su để giết Người; vì họ nói: “Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.”

 Lúc đó, Đức Giê-su đang ở làng Bê-ta-ni-a, tại nhà ông Si-mon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau:

M. “Phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo.”

NK. Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giê-su bảo họ:

ĐỨC GIÊSU. “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! Điều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô.”

NK. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giu-đa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện.

 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su:

M. “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”

NK. Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ:

ĐỨC GIÊSU. “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào?’ Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.”

NK. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

 Chiều đến, Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai cùng tới. Đang khi dùng bữa, Người nói:

ĐỨC GIÊSU. “Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy.”

NK. Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người:

M. “Chẳng lẽ con sao?”

NK. Người đáp:

ĐỨC GIÊSU. “Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”

NK. Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói:

ĐỨC GIÊSU. “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”

NK. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông:

ĐỨC GIÊSU. “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

NK. Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Đức Giê-su nói với các ông:

ĐỨC GIÊSU. “Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.”

NK. Ông Phê-rô liền thưa:

M. “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.”

NK. Đức Giê-su nói với ông:

ĐỨC GIÊSU. “Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần.”

NK. Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn:

M. “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”

NK. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông:

ĐỨC GIÊSU. “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.”

NK. Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông:

ĐỨC GIÊSU. “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.”

NK. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói:

ĐỨC GIÊSU. “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”

NK. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô:

ĐỨC GIÊSU. “Si-môn, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.”

NK. Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông:

ĐỨC GIÊSU. “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”

NK. Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-su đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng:

M. “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho NK thận.”

NK. Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần Người và nói:

M. “Thưa Thầy!”,

NK. Rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai.

 Đức Giê-su nói với họ:

ĐỨC GIÊSU. “Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở Đền Thờ, mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời Sách Thánh được ứng nghiệm.”

NK. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.

 Họ điệu Đức Giê-su đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ. Ông Phê-rô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ.

 Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng:

M. “Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm!”

NK. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau.

 Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su:

M. “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?”

NK. Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người:

M. “Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?”

NK. Đức Giê-su trả lời:

ĐỨC GIÊSU. “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.”

NK. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:

M. “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?”

NK. Tất cả đều kết án Người đáng chết.

 Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói:

M. “Hãy nói tiên tri đi!”

NK. Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi.

 Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói:

M. “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!”

NK. Ông liền chối:

M. “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!”

NK. Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó:

M. “Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy.”

NK. Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông:

M. “Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!”

NK. Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng:

M. “Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!”

NK. Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần.” Thế là ông oà lên khóc.

 Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Đức Giê-su lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi Người:

M. “Ông là vua dân Do-thái sao?”

NK. Người trả lời:

ĐỨC GIÊSU. “Đúng như ngài nói đó.”

NK. Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người:

M. “Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!”

NK. Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên.

 Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi:

M. “Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?”

NK. Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi:

M. “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?”

NK. Họ la lên:

M. “Đóng đinh nó vào thập giá!”

NK. Ông Phi-la-tô lại hỏi:

M. “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?”

NK. Họ càng la to:

M. “Đóng đinh nó vào thập giá!”

NK. Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

 Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người:

M. “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!”

NK. Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.

 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì.

 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: “Vua người Do-thái”.

 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. [Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.]

 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói:

M. “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!”

NK. Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau:

M. “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin.”

NK. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng:

ĐỨC GIÊSU. “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!”

NK. Nghĩa là:

ĐỨC GIÊSU. “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

NK. Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:

M. “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a.”

NK. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói:

M. “Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không.”

NK.  Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

(quỳ gối, thinh lặng trong giây lát)

NK. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói:

M. “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”

NK. Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê Thứ và Giô-xết, cùng bà Sa-lô-mê. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giê-su khi Người còn ở Ga-li-lê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giê-ru-sa-lem, cũng có mặt tại đó.

 Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày sa-bát, nên ông Giô-xếp tới. Ông là người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su.

 Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài.

 Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a mẹ ông Giô-xết, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người.

Đó là Lời Chúa.
 
Lễ Lá thật là lạ
Lm. Nguyễn Xuân Trường
05:30 23/03/2024
LỄ LÁ THẬT LÀ LẠ

Chúa Nhật Lễ Lá cho thấy dân chúng cuồng nhiệt reo hò tung hô Đức Giêsu là vua là Chúa long trọng tiến vào thành Giêrusalem. Và chính Ngài cũng khẳng định mình là vua. Nhưng thật là lạ: Ngài là Chúa mà quá đỗi khiêm nhường, Ngài là vua mà lại chịu đau thương tột độ.

1. Khiêm nhường. Khi Chúa tiến vào thành, dân chúng reo hò tung hô: Vạn tuế con vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến! Dân chúng tôn vinh Đức Giêsu là vua, là Chúa, vậy mà Ngài lại khiêm nhường cưỡi trên con lừa con vào thành. Bài đọc 2 nói rõ: Ngài đích thực là Thiên Chúa mà lại khiêm nhường hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ giống người trần thế. Ngài lại còn hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết. Là vua Chúa mà quá đỗi khiêm nhường.

2. Đau thương. Đức Giêsu là vua là Chúa nhưng không chăm lo cho mình vinh thân phì gia, mà lại hy sinh quên mình chăm lo nhân loại. Thay vì trừng phạt nhân loại tội lỗi, thì Chúa Giêsu lại gánh lấy tất cả những đau thương của nhân loại vào thân mình: Ngài sẵn lòng chịu phản bội, vu cáo, nhục mạ, nguyền rủa, kết án, đánh đòn, đóng đinh vào thánh giá. Chúa gánh lấy mọi đau thương để bày tỏ tình yêu thương đích thực là hy sinh quên mình để đem hạnh phúc sự sống cho người mình yêu.

Cuộc rước của Lễ Lá diễn tả chúng ta bước vào Tuần Thánh, bước đi theo con đường Chúa đi. Đó là con đường khiêm nhường và đau thương, con đường của hủy mình ra không và hy sinh quên mình. Đó là con đường của tình yêu thương đích thực. Đấy là lối sống của hạt giống chịu vùi sâu trong bùn, chịu mục nát chết đi, để rồi sinh nhiều bông hạt. Sống mầu nhiệm Vượt Qua là như thế. Amen.
 
Cho một mục đích cao cả nhất
Lm. Minh Anh
15:45 23/03/2024
CHO MỘT MỤC ĐÍCH CAO CẢ NHẤT
“Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”.

“Cái ách và thập giá là biểu tượng sinh đôi của Kitô hữu. Thập giá nói đến việc từ bỏ thế gian vì Chúa Kitô; cái ách nói đến việc gánh lấy thế gian như Chúa Kitô. Cái thứ nhất nói đến hy sinh; cái thứ hai nói đến phục vụ. Người môn đệ Chúa Giêsu không thể chọn lấy cái này và bỏ cái kia! Cả hai gắn kết nhau ‘cho một mục đích cao cả nhất!’” - Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá cho chúng ta những trải nghiệm và cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, từ phấn khích đến đau đớn tột cùng: “Hoan hô trên các tầng trời!”; “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Tại sao lại như thế? Thưa vì Chúa Cha muốn như vậy ‘cho một mục đích cao cả nhất!’.

Làm thế nào mọi thứ có thể thay đổi trong một tuần ngắn ngủi? Câu trả lời sâu sắc nhất cho câu hỏi này là Chúa Cha đã muốn! Ngài muốn bằng ý muốn dễ dãi của mình rằng, nhiều người sẽ tự do phản bội Con Ngài, bỏ rơi Con Ngài và để Con Ngài bị đóng đinh. Vào Tuần Thánh đầu tiên đó, Chúa Giêsu có thể sử dụng quyền năng thần linh để từ chối thập giá. Nhưng Ngài không làm vậy. Thay vào đó, sẵn lòng bước qua tuần này, Ngài thấy trước và đón nhận mọi khổ đau và sự khước từ. Ngài đã không làm vậy vì miễn cưỡng hay hối tiếc nhưng sẵn lòng đón nhận, chọn nó làm ý muốn của chính Ngài.

Trong sự khôn ngoan hoàn hảo của Chúa Cha, đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu là phương thế cứu chuộc tốt nhất. Ngài đã làm bối rối sự khôn ngoan của thế gian bằng cách dùng sự đau khổ và sự đóng đinh Con Ngài làm phương tiện hoàn hảo cho sự thánh khiết của chúng ta. Qua đó, Ngài đã biến điều ác lớn nhất thành điều tốt lành nhất. Giờ đây, do niềm tin, thánh giá được treo ở trung tâm nhà thờ và trong mỗi gia đình của chúng ta như một nhắc nhở thường xuyên rằng, ngay cả sự dữ lớn nhất cũng không thể chiến thắng được quyền năng, sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa mạnh hơn cái chết và cuối cùng, Ngài chiến thắng ngay cả khi tất cả dường như đã mất.

Hãy để Tuần Thánh mang đến niềm hy vọng thiêng liêng cho bạn và tôi! Chúng ta thường bị cám dỗ chán nản; tệ hơn, cám dỗ đến tuyệt vọng. Nhưng tất cả sẽ không mất đi. Và cuối cùng, không gì có thể cướp đi niềm vui của chúng ta trừ khi chúng ta để nó vuột mất. Không khó khăn, gánh nặng và thánh giá nào có thể khuất phục chúng ta nếu chúng ta kiên định trong Chúa Giêsu Kitô. Hãy để Ngài biến đổi tất cả những gì chúng ta chịu đựng trong cuộc sống bằng vòng tay vinh quang của Ngài trên thập giá của chính Ngài!

Anh Chị em,

“Sao Ngài bỏ rơi con?”. Hãy suy gẫm việc Chúa Giêsu bị bỏ rơi là một hành động thiêng liêng; qua đó, Chúa Cha cho phép sự đau khổ trầm trọng này được sử dụng ‘cho một mục đích cao cả nhất’ từng được biết đến. Chúa Giêsu đã tự hiến sự sống của Ngài một cách tự do và mời gọi bạn cũng làm như vậy. Hãy suy gẫm thập giá trong đời bạn và biết rằng, Chúa có thể sử dụng nó cho mục đích tốt, mang lại lòng thương xót dồi dào cho bạn và cho người khác qua vòng tay tự do của bạn khi bạn dâng nó lên Ngài như một của lễ hy sinh. Hãy để mắt đến thập giá Chúa và thập giá bạn! Chúc mừng Tuần Thánh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho tuần lễ này biến đổi những thời khắc đen tối và yếu đuối nhất của con thành thời khắc của ân sủng khi con nghiệm ra tình yêu Chúa dành cho con!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21:54 23/03/2024

30. Có thể thích nghi lãnh nhận Thiên Chúa của mình để linh hồn tràn đầy niềm vui thần thánh thì thật có phúc.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21:56 23/03/2024
11. NGUYÊN VẬT Ở ĐÂY ĐỪNG ĐỘNG ĐẬY

Hòa thượng đi cạo đầu, thợ cạo đầu sẩy tay nên làm đứt tai hòa thượng máu chảy ướt áo, hòa thượng đau quá la oai oái.

Thợ cạo đầu lật đật nhặt cái tai bị cắt từ dưới đất lên, bưng hai tay trả lại cho hòa thượng, nói:

- “Sư phụ đừng vội, nguyên vật ở đây, đừng động đậy !”

(Tiếu lâm)

Suy tư 11:

Có những người vì thù oán mà xua đàn gà qua làm hại hoa màu nơi vườn của người khác, rồi la lớn lên: tụi nó (đàn gà) đi kiếm ăn ở đâu thì mặc kệ nó không can gì đến tui; có người vì vô ý mà làm thương tổn đến người khác đã không chịu xin lỗi lại còn lớn tiếng nói: tui nói gì kệ tui mắc mớ gì đến ai !

Cố ý làm hại người khác và vô ý mà hại người khác thì hoàn toàn không giống nhau; cố ý thì tâm địa ác độc, vô ý thì tâm địa vô tư, nhưng ác độc hay vô tư thì cũng vẫn là gây thiệt hại cho người khác, cho nên nói lời xin lỗi và đền bù thiệt hại là hợp với tinh thần của Phúc Âm.

Có nhiều người Ki-tô hữu luôn suy tư và nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà quên mất rằng Thiên Chúa cũng là Đấng rất công bằng, sự công bằng này cũng to lớn như lòng nhân từ của Ngài vậy, do đó đừng có mà nghĩ rằng Thiên Chúa rất nhân từ để rồi coi thường sự công bằng của Ngài mà cứ phạm tội.

Hối không kịp đấy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin tức Thượng hội đồng và câu chuyện dài của Đức Giáo Hoàng
Vũ Văn An
16:15 23/03/2024

Robert Royal chủ bút The Catholic Thing, ngày 20 tháng 3, cho rằng cách nay đã lâu, trên một hành tinh xa xôi, những người Công Giáo nghiêm túc mong chờ từng tài liệu mới từ Vatican hoặc từ Đức Giáo Hoàng. Họ mong đợi sự phong phú về đạo đức hoặc thần học truyền thống, hoặc sự hiểu biết sâu sắc về một số tình hình thế giới. Ngày nay thường có sự lo lắng chính đáng - không chỉ về những nhận xét liều lĩnh về việc Ukraine giương cờ trắng hay cách Israel nên/không nên phản ứng trước khủng bố. Có sự dự đoán về sự chia rẽ, bối rối và mất tinh thần. Một số văn bản như vậy đã xuất hiện gần đây - hoặc sắp xuất hiện - dường như sẽ tiếp tục chiều hướng đã được thiết lập từ lâu đó.

Cuốn tự truyện “LIFE: My Story Through History” [Đời sống: Câu truyện của tôi qua lịch sử] của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được xuất bản chính thức vào ngày 19 tháng 3 (xem thêm ở bên dưới). Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández đã thông báo rằng một thông điệp sẽ được ban hành vào đầu tháng 4 về “các vấn đề xã hội”, vốn có vẻ chủ yếu là sự trình bày lại các chủ đề chính của triều giáo hoàng Phanxicô về những vấn đề như di cư và khí hậu, nhưng cũng để xoa dịu những người chỉ trích Đức Hồng Y bằng cách giải quyết các vấn đề mà người Công Giáo truyền thống quan tâm như phá thai, mang thai hộ, ý thức hệ giới tính, v.v. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng ta có thể khá chắc chắn rằng nó sẽ trình bày mọi việc theo những cách mà chắc chắn sẽ gây ra thêm nhiều rắc rối.

Điều đáng quan tâm ngay lập tức là có hai thông báo gần đây khi Thượng hội đồng về Tính đồng nghị đang sắp đến lúc kết thúc vào tháng 10. Hoặc ít nhất đó là kế hoạch ban đầu. Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng mười “vấn đề thần học” đã bị loại khỏi cuộc thảo luận trong phiên họp tháng 10 vì không có đủ thời gian để nghiên cứu chúng một cách đầy đủ.

Vậy thì Thượng Hội đồng hoàn cầu về Tính đồng nghị đã làm gì trong 5 năm rưỡi qua? Tính đồng nghị bất ngờ xuất hiện trong báo cáo cuối cùng của Thượng Hội đồng về Giới trẻ năm 2018, mặc dù nó chưa được thảo luận trong cuộc họp đó.

Một “diễn trình” lớn đã được bắt đầu và khi ngày càng có nhiều người gặp khó khăn trong việc định nghĩa “Tính đồng nghị”, chúng tôi được biết rằng chính “diễn trình” này đã cho thấy Tính đồng nghị là gì. Tất nhiên, một trong bốn nguyên tắc cơ bản của Đức Giáo Hoàng là “Điều quan trọng là bắt đầu các diễn trình hơn là thống trị các không gian”. Chắc chắn như thế. Tuy nhiên, bởi vì các diễn trình như vậy trông có vẻ rất mơ hồ, chúng cuối cùng vẫn sẽ thống trị các không gian, học thuyết, mọi thứ.

Ngoại trừ một vài linh hồn hiếm hoi, những người tham gia Thượng Hội đồng tháng 10 năm ngoái đã kiệt sức mà không biểu lộ được nhiều nỗ lực. Năm nay, với mười vấn đề dường như đã bị đẩy lùi, một lần nữa, những người tham gia sẽ được yêu cầu dành cả tháng để tranh luận về bản chất của Tính đồng nghị: làm thế nào để trở thành một Giáo hội đồng nghị ở mọi cấp độ, trong mọi hoạt động.

Thưa ngài, xin chào. Đó sẽ là một sự vặn vẹo đau đớn.

Trong khi đó, theo Vatican News, đây là những vấn đề mà Đức Giáo Hoàng đã giao phó cho các Ủy ban nghiên cứu:

1. Một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo Đông phương và Giáo hội Latinh (SR 6)

2. Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo (SR 4 và 16)

3. Sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số (SR 17)

4. Việc sửa đổi Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis theo quan điểm đồng nghị truyền giáo (SR 11)

5. Một số vấn đề thần học và giáo luật liên quan đến các hình thức thừa tác vụ cụ thể (SR 8 và 9)

6. Việc sửa đổi các tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa các Giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội trong giáo hội, theo quan điểm truyền giáo đồng nghị, (SR 10)

7. Một số khía cạnh về con người và thừa tác vụ của Giám mục (tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên vào chức vụ Giám mục, chức năng tư pháp của các Giám mục, tính chất và tiến trình của các chuyến viếng thăm ad limina Apostolorum) từ góc độ đồng nghị truyền giáo (SR 12 và 13)

8. Vai trò của các Đại diện Giáo hoàng trong quan điểm đồng nghị truyền giáo (SR 13)

9. Các tiêu chuẩn thần học và các phương pháp luận đồng nghị để chia sẻ sự phân định các vấn đề gây tranh cãi về tín lý, mục vụ và đạo đức (SR 15)

10. Tiếp nhận hoa trái của hành trình đại kết trong các thực hành của Giáo hội (SR 7)

Nhưng phải chăng Giáo hội thực sự chưa xem xét sâu sắc mối quan hệ với các giáo hội Đông phương, người nghèo, hay môi trường truyền thông hiện nay? Có phải những chủ đề cũ này được sắp xếp trước để những thông tin mơ hồ cồng kềnh về “các hình thức mục vụ” (điều này có nghĩa là, trong số những thứ khác, các nữ phó tế?) và vai trò của các giám mục và sứ thần chỉ xuất hiện như một tập hợp các vấn đề kỹ thuật thứ yếu?

Các câu hỏi về mục vụ và tín lý “gây tranh cãi” (số 9) cuối cùng dường như đã đụng đến cơ sở vững chắc – mặc dù “sự phân định chung” đòi hỏi các phương pháp nào để sử dụng chúng? (Chúng tôi đã được các nhà tổ chức Thượng Hội đồng cho biết họ không mong đợi câu trả lời vào tháng 10.) Và “cuộc hành trình đại kết” (số 10) dường như đã chùn bước giữa Chính thống giáo Đông phương, Copts, v.v. về việc chúc phúc cho “các cặp vợ chồng” trong “các cuộc kết hợp bất hợp lệ”.

Điều này đưa chúng ta đến Đời Sống, cuốn tự truyện của Đức Giáo Hoàng. Đó là một văn bản kỳ quặc, xen kẽ những bình luận dài bằng lời lẽ của chính ngài với những bối cảnh dài dòng về “ngữ cảnh” do cộng tác viên Fabio Marchese Ragona của ngài thực hiện, đọc giống như những trang trong một cuốn tiểu thuyết hơn là một cuốn tự truyện dựa vào sự kiện. (Thí dụ, tại một thời điểm, Ragona mô tả Jorge Mario và anh trai của ngài, khi đó mới ba tuổi và một tuổi, dùng thìa đánh nhau khi một điệu tango cổ điển vang lên trên đài.)

Mặc dù những câu chuyện này cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về những trải nghiệm ban đầu của Đức Giáo Hoàng đã định hình những quan điểm sau này của ngài như thế nào, nhưng có rất ít điều mới mẻ. Chẳng hạn, ngài dường như có được thiện cảm sâu sắc với những người di cư, vì kinh nghiệm của gia đình ngài khi di cư đến Argentina từ miền Bắc nước Ý. Nhưng dường như ngài không nhận ra tình hình ngày nay khác biệt như thế nào khi đa số dân chủ ở các nước phát triển cảm thấy – và đang – bị đe dọa từ hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Chẳng hạn, trong một đoạn văn, ngài nhớ lại bài phát biểu ở Hungary về nghĩa vụ chào đón người xa lạ của Kitô hữu, với hy vọng Tổng thống Orban sẽ lắng nghe. Trong một trường hợp khác, ngài tuyên bố một cách chính xác rằng các quốc gia có quyền có bản sắc riêng của mình - dường như không thừa nhận rằng làn sóng nhập cư không được kiểm soát ồ ạt là mối đe dọa đối với bản sắc đó và đang bị đại đa số ở tất cả các quốc gia phát triển phản đối.

Một tiết lộ, ít được chú ý trong các đánh giá ban đầu, đó là cách mà Đức Phanxicô và Đức Bênêđictô được cho là đã hy vọng tránh được sự chia rẽ sau khi vị này từ chức:

Đức Bênêđictô và tôi đã cùng nhau quyết định, khi tôi đến thăm ngài tại Castel Gandolfo vào năm 2013, ngay sau việc bầu tôi, rằng sẽ tốt hơn nếu ngài không sống xa tầm mắt như dự định ban đầu, mà nhìn thấy mọi người và tham gia vào cuộc sống của Giáo Hội. Thật không may, quyết định này không đạt được nhiều kết quả vì trong mười năm sau đó, không thiếu những tranh chấp và chúng gây tổn hại cho cả hai bên.

Về sự kết thúc triều giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô khiến chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu sức khỏe của ngài khiến việc tiếp tục của ngài trở nên không thể chấp nhận được: “Tôi sẽ không phong mình làm giáo hoàng hưu trí mà chỉ đơn giản là giám mục hưu trí của Rôma, và tôi sẽ chuyển đến Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore để làm cha giải tội và cho người bệnh rước lễ. Nhưng tôi nhắc lại, đây là một khả năng xa vời, bởi vì tôi thực sự không có lý do nào nghiêm trọng đến mức khiến tôi nghĩ đến việc từ chức....tạ ơn Chúa, tôi có sức khỏe tốt, và như tôi đã nói, có rất nhiều dự án sẽ thành hiện thực, theo ý Chúa.”
 
Chủ nghĩa duy nữ Công Giáo có cần không?
Vũ Văn An
16:22 23/03/2024

Trên Catholic Thing ngày 1 tháng 3, 2024, Carrie Gress viết rằng ý tưởng cho rằng người Công Giáo phải ủng hộ chủ nghĩa duy nữ để thu hút phụ nữ không theo Công Giáo đã được lặp đi lặp lại thường xuyên đến mức nó được chấp nhận như một sự thật hiển nhiên. Nhưng nó có thực sự cần thiết hay không?

Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy xem xét kỹ công việc của Thánh Gioan Phaolô II. Ngài thường được coi là lý do tại sao chúng ta phải có chủ nghĩa duy nữ Công Giáo. Với tư cách giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô rõ ràng quan tâm đến việc đề cao phẩm giá của mọi phụ nữ. Tông thư Mulieris Dignitatem năm 1988 của ngài đã đi sâu vào bản chất của phụ nữ và đã cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết đương thời về phụ nữ Công Giáo. Điều chúng ta không tìm thấy ở đâu trong tài liệu khoảng 25,000 chữ đó là chữ “chủ nghĩa duy nữ”.

Thực ra, ngài chỉ sử dụng chữ này một lần: trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995, nơi ngài kêu gọi một “chủ nghĩa duy nữ mới”. Trong một đoạn văn ngắn, ngài viết:

Trong việc biến đổi nền văn hóa để nó hỗ trợ cuộc sống, phụ nữ chiếm một vị trí, trong suy nghĩ và hành động, có tính độc đáo và mang tính quyết định. Cần có họ để cổ vũ một “chủ nghĩa duy nữ”, bác bỏ cám dỗ bắt chước các mô hình “thống trị của nam giới”, để thừa nhận và khẳng định tài năng thực sự của phụ nữ trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội, đồng thời vượt qua mọi sự phân biệt đối xử, bạo lực và bóc lột.

Bất chấp sự đề cập duy nhất này, chủ nghĩa duy nữ có lẽ đã được các tín hữu coi là con đường hướng tới sự hiểu biết về phụ nữ. Nó thậm chí còn được sử dụng để tuyên bố rằng những người không theo chủ nghĩa duy nữ Công Giáo đang bác bỏ tầm nhìn Công Giáo rộng lớn hơn của Đức Gioan Phaolo6 II.

Đúng vậy, Đức Gioan Phaolô II quan tâm sâu sắc đến việc khôi phục và đề cao phẩm giá của phụ nữ, nhưng ngài cũng thấy rằng nó phải được theo đuổi một cách phù hợp với đức tin Công Giáo. Điều mà những người tập trung vào quan điểm của Đức Giáo Hoàng Ba Lan thường bỏ qua là chữ bổ nghĩa “mới” - do đó hàm ý rằng chủ nghĩa duy nữ “cũ” là không đủ.

Qua nghiên cứu của riêng tác giả về chủ nghĩa duy nữ lâu đời hơn – hầu hết chủ nghĩa này không có trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô – rõ ràng là chủ nghĩa duy nữ có những vấn đề nghiêm trọng. Ngay từ đầu, nó đã có mối liên hệ sâu sắc với chủ nghĩa bí hiểm đen tối, duy bình đẳng (vốn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội/chủ nghĩa Mác), và việc xóa bỏ chế độ một vợ một chồng nhằm giải phóng phụ nữ.

Những nỗ lực sai lầm này đã dẫn đến nhiều phụ nữ bất hạnh hơn, ít cuộc hôn nhân hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình hạt nhân. Với tư cách là một ý thức hệ, chủ nghĩa duy nữ đã duy trì niềm tin cho rằng phá thai là phương tiện giúp phụ nữ có thể đạt được sự bình đẳng với nam giới, dẫn đến 44 triệu ca phá thai trên toàn thế giới vào năm 2023, nhiều hơn tất cả các nguyên nhân gây tử vong khác cộng lại.

Có lẽ vấn đề cơ bản hơn của chủ nghĩa duy nữ là câu hỏi đã thúc đẩy hầu hết các hình thức của nó kể từ khi thành lập, “Làm cách nào để chúng ta khiến phụ nữ giống đàn ông hơn?” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nhận ra điều này trong đoạn văn ngắn gọn về chủ nghĩa duy nữ, khi nói rằng chúng ta phải từ chối “cám dỗ bắt chước những mô hình ‘thống trị của nam giới’”, trong đó phụ nữ chấp nhận những tật xấu của nam giới. Ý tưởng này đã dẫn đến niềm tin rằng trẻ em là trở ngại cho hạnh phúc của phụ nữ, dẫn đến việc hạn chế khả năng sinh sản của phụ nữ theo những cách cực đoan, như thể đó là một lời nguyền thay vì phước lành mà Giáo hội và Kinh thánh luôn khẳng định.

Chủ nghĩa duy nữ từ lâu đã được coi là cầu nối để thu hút người ngoài thông qua những cảnh quan quen thuộc hơn. Tuy nhiên, vấn đề là phong trào được mong đợi của phụ nữ, từ ngoài vào trong, lại thường mang lại kết quả ngược lại, khiến nhiều phụ nữ Công Giáo đồng cảm với chủ nghĩa duy nữ hơn là với Giáo hội.

Phụ nữ Công Giáo hiện đang tránh thai, phá thai và ly hôn với tỷ lệ gần bằng phụ nữ không Công Giáo. Hơn nữa, những lời dạy của Giáo hội về phụ nữ, vốn phát triển chậm chạp qua nhiều thiên niên kỷ, đã bị lu mờ bởi ngôn ngữ duy nữ đương thời, thể hiện sự hiểu biết nông cạn về phụ nữ.

Mặc dù chắc chắn có những trường hợp cá nhân ngược lại, nhưng phụ nữ Công Giáo ngày nay giống những nhà duy nữ thế tục hơn là những nhà duy nữ thế tục giống chúng ta. Trong khi đó, vai trò phụ nữ, đặc biệt là vai trò làm mẹ, vốn từ lâu đã là biểu tượng của chính Giáo hội, đã bị hao mòn vẻ đẹp, ý nghĩa, hoa trái và mầu nhiệm. Thay vì chủ nghĩa duy nữ trở thành cầu nối, nó đã trở thành đích đến.

Chủ nghĩa duy nữ là ý thức hệ đang thúc đẩy nền văn minh của chúng ta suy tàn. Tuy nhiên, phụ nữ Công Giáo đang bị dẫn dắt đến chỗ tin rằng đó là cách duy nhất để khôi phục hoặc nâng cao phẩm giá của phụ nữ. Trong nỗ lực tỏ ra phù hợp và hấp dẫn, chủ nghĩa duy nữ Công Giáo đã trở nên giống như nước lợ, cố gắng duy trì các nguyên tắc Công Giáo nhưng không bác bỏ những giáo điều có vấn đề của chủ nghĩa duy nữ cũ.

Tất cả những điều này có thể hiểu được nếu Giáo Hội Công Giáo không thể đưa ra điều gì tốt hơn - nếu chủ nghĩa duy nữ là phương tiện để phụ nữ đạt được phẩm giá thực sự và sự bình đẳng với nam giới. Trên thực tế, đạo Công Giáo phải chịu đựng sự bối rối của sự giàu có.

Sự hỗ trợ của Giáo hội dành cho phụ nữ bắt đầu khi Chúa Kitô bước đi trên trái đất, và trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn khi lòng sùng kính Đức Mẹ ngày càng gia tăng và chứng tá của các thánh được lan rộng. Giáo Hội, chứ không phải chủ nghĩa duy nữ, đã tuyên bố thực tế về phẩm giá và sự bình đẳng của phụ nữ, tất cả những điều đó đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trình bày một cách đẹp đẽ trong Mulieris Dignitatem, và bởi nhiều người khác, như Edith Stein, Ida Görres, Gertrude von Le Fort, và Alice von Hildebrand. Phụ nữ, không phải chỉ phụ nữ Công Giáo, đang khao khát thứ gì đó phong phú, đẹp đẽ và hấp dẫn. Và mặc dù ít người nhìn thấy nó, chúng ta có nó.

Đúng, có thể có một chủ nghĩa duy nữ mới, nhưng nó phải là một chủ nghĩa hoàn toàn tách biệt với cái cũ; một thực tế như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh chủ nghĩa duy nữ cũ đã ăn sâu vào nền văn hóa của chúng ta như thế nào, rất khó có thể bén rễ nếu không giải độc trí thức thực sự và đào tạo sâu sắc hơn. Nó đã được thử nghiệm gần 30 năm nay, nhưng sức nặng của ý thức hệ duy nữ dường như đã bóp nghẹt những nỗ lực của Công Giáo – hay thậm chí là mong muốn – phát triển một điều gì đó rõ ràng là “mới”.

Về cốt lõi, Công Giáo không cần chủ nghĩa duy nữ. Việc quay trở lại đơn giản với những gì Giáo hội có thể đưa ra sẽ không chỉ thay thế bất cứ điều gì mà chủ nghĩa duy nữ điển hình có thể đưa ra, mà còn vượt qua nó một cách đáng kể. Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc thu hút phụ nữ đến với Giáo hội đồng thời củng cố những người đã ở trong Giáo hội, thì đã đến lúc chúng ta bắt đầu phát huy sự phong phú của mình thay vì liên tục ủng hộ những gì đang hủy hoại chúng ta.
 
Linh mục Công Giáo bị bắn chết tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi thuộc Giáo phận Tzaneen, Nam Phi
Đặng Tự Do
17:48 23/03/2024


Một thành viên của Hội Truyền giáo Thánh Patrick (Các Cha Kiltegan) phục vụ trong Giáo phận Công Giáo Tzaneen ở Nam Phi đã bị bắn chết khi đang chuẩn bị cử hành Thánh lễ sáng thứ Tư, ngày 13 tháng Ba.

Cha William Banda được cho là đã bị sát hại bởi một “người đàn ông ăn mặc bảnh bao” trong phòng áo của Nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Giáo phận Tzaneen.

Theo Bản tin Viễn Bắc của Nam Phi, Cha Banda đang cầu nguyện trong nhà thờ thì kẻ giết người bước vào và ngồi cạnh ngài trước khi đi cùng Linh mục truyền giáo đến phòng áo nơi hắn sát hại ngài.

“Cha Banda đang tiến hành cầu nguyện buổi sáng. Giáo dân đang bước vào Nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ buổi sáng... Một số người dân thường đã bước vào tòa nhà thì một trong số họ nhận thấy một người lạ mà họ chưa từng gặp trước đây; anh ta rõ ràng là một người đàn ông Phi Châu ăn mặc rất bảnh bao mà họ chưa từng thấy trước đây, người đã đi thẳng đến chỗ Cha Banda và ngồi cạnh ngài”, Far North Bulletin đưa tin.

Một phóng viên của hãng thông tấn cho biết: “Khi Cha Banda đã cầu nguyện xong buổi sáng, ngài đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng tại phòng thánh để dự thánh lễ buổi sáng... Người đàn ông cũng đứng dậy và hộ tống cha Banda sát khuỷu tay tới phòng thánh.”

“Khi họ bước vào phòng thánh, tay súng được cho là đã rút súng ra khỏi thắt lưng và bắn Cha Banda ở cổ, sát xương hàm. Sau đó anh ta quay người và bước ra ngoài. Khi đến gần cửa, tay súng quay lại và bắn Cha Banda thêm mấy nhát vào đầu,” Far North Bulletin đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng tay súng sau đó tông vào một chiếc xe đang chờ sẵn và phóng đi.

Các sĩ quan cảnh sát được cho là đã có mặt tại hiện trường vụ án và điều tra vụ sát hại Cha. Banda, người gốc Zambia, hiện đang được tiến hành.

Trong khi đó, Giáo hội Chính thống Coptic đã tuyên bố ba Tu sĩ bị giết chết sau vụ tấn công vào hôm Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 nhằm vào Tu viện Coptic của Thánh Mark và Thánh Giám mục Samuel Cha Giải Tội ở Cullinan, Nam Phi, cách Pretoria khoảng 30 km về phía Đông, của đất nước. vốn hành chính.

Trong một tuyên bố chính thức ngày 12 tháng 3, Giáo Hội Chính thống Coptic cho biết vụ tấn công đã dẫn đến cái chết tử đạo của Cha Takla El-Samouili, Cha Youstos Ava-Markos; và Cha Mina Ava-Markosba.

Dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi, Đại tá Dimakatso Nevhuhulwi, một báo cáo ngày 12 tháng 3 của Reuters chỉ ra rằng cả ba Tu sĩ Ai Cập đều được tìm thấy với những vết đâm, trong khi người thứ tư, sống sót, cho biết rằng ngài đã bị đâm bằng một thanh sắt trước khi bỏ chạy và lẩn trốn..


Source:ACIAfrica

 
Các Giám mục Ấn Độ kêu gọi ngày ăn chay và cầu nguyện trước cuộc bầu cử
Đặng Tự Do
17:50 23/03/2024


Hội đồng Giám mục Công Giáo Ấn Độ, gọi tắt là CBCI, đã công bố Ngày cầu nguyện và ăn chay vào thứ Sáu ngày 22 tháng 3 sẽ được cử hành trong tất cả các cộng đồng Công Giáo trong nước, nhân dịp cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Ấn Độ và trong bối cảnh cuộc đàn áp ngày càng gia tăng chống lại các tín hữu Kitô trong nước.

Một lá thư có chữ ký của Đức Tổng Giám Mục Anil Couto, tổng giám mục Delhi và tổng thư ký CBCI, kêu gọi các tín hữu “đoàn kết cầu nguyện trong thời gian 12 giờ liên tục để cầu bầu cho đất nước chúng ta, đặc biệt cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong năm nay”. Với những lời cầu nguyện này – vị Giám Mục tiếp tục – “chúng ta hướng tâm hồn mình theo ý muốn của Thiên Chúa và dâng lên những lời cầu xin cho sự thanh tẩy của Giáo hội và lợi ích của đất nước chúng ta”.

Trong thư Đức Tổng Giám Mục Couto yêu cầu người Công Giáo cử hành Thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa, lần chuỗi Mân côi và các khoảnh khắc phụng vụ khác như một phần của ngày cầu nguyện đặc biệt này. “Xin cho ngày này đại diện cho một thời điểm suy tư tâm linh sâu sắc, sám hối và đổi mới cho toàn thể Giáo hội Ấn Độ. Chúng ta dâng những hy sinh và lời cầu nguyện của mình với tấm lòng rộng mở đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót và sự quan phòng của Ngài.”

Ngày cầu nguyện và ăn chay toàn quốc này là một sáng kiến được Hội đồng Giám mục quyết định trong phiên họp cuối cùng vào tháng Hai. Một tuyên bố được đưa ra vào cuối cuộc họp quy tụ tất cả các giám mục ở Bangalore đã nhận xét: “Có một sự phân cực tôn giáo chưa từng có đang làm tổn hại đến sự hòa hợp xã hội được ấp ủ ở đất nước chúng ta và gây nguy hiểm cho chính nền dân chủ. Có những lo ngại rằng thái độ chia rẽ, lời nói căm thù và các phong trào theo trào lưu chính thống đang làm xói mòn đặc tính đa nguyên vốn luôn là đặc điểm của đất nước chúng ta và Hiến pháp của nó. Các quyền cơ bản và quyền thiểu số được Hiến pháp bảo đảm không bao giờ nên bị đe dọa.”

Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ sẽ được tổ chức thành bảy vòng khác nhau tùy thuộc vào các khu vực khác nhau của đất nước từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6 để bầu ra 543 thành viên của Lok Sabha (Hạ viện). Gần 1 tỷ cử tri được kêu gọi bỏ phiếu. Kết quả sẽ được công bố cùng nhau vào ngày 4 tháng Sáu. Thống kê điều tra dân số cho thấy dân số Ấn Độ có 79,8% theo đạo Hindu, 14,2% theo đạo Hồi và 2,3% theo Kitô giáo.


Source:Asia News
 
Kế hoạch Biden-Schumer nhằm giết nhiều người Ukraine hơn
Vũ Văn An
22:27 23/03/2024

Jeffrey D. Sachs là Giáo sư Đại học và Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, nơi ông chỉ đạo Viện Trái đất từ năm 2002 đến năm 2016. Ông cũng là Chủ tịch Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và là ủy viên của Ủy ban Giải sóng rộng Liên Hiệp Quốc cho sự phát triển. Ông đã từng là cố vấn cho ba Tổng thư ký Liên hợp quốc và hiện là Người phục vụ trong tư cách Vận động SDG dưới thời Tổng thư ký Antonio Guterres. Sachs là tác giả gần đây nhất của cuốn "Chính sách đối ngoại mới: Vượt ra ngoài chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ" (2020). Các cuốn sách khác bao gồm: "Xây dựng nền kinh tế Mỹ mới: Thông minh, công bằng và bền vững" (2017) và "Thời đại phát triển bền vững" (2015) với Ban Ki-moon.

Ngày 8 tháng 2, năm 2024 ông đã có tầm nhìn na ná như của Đức Phanxicô đối với Ukraine với tựa đề như trên. Nguyên văn có thể xem tại đây https://www.commondreams.org/opinion/the-biden-schumer-plan-to-kill-more-ukrainians

Một cách đại cương, ông cho rằng: 61 tỷ USD sẽ không tạo ra sự khác biệt nào trên chiến trường ngoại trừ việc kéo dài chiến tranh, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và sự tàn phá vật chất ở Ukraine.


Tổng thống Joe Biden đang từ chối thua cuộc khi đặt cược bằng mạng sống của người Ukraine và tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ. Biden và Lãnh đạo đa số Thượng viện thuộc đảng Dân chủ Chuck Schumer đề xuất phung phí sinh mạng của thêm hàng chục nghìn người Ukraine và 61 tỷ USD quỹ liên bang để giấu kín thất bại chính sách đối ngoại thảm hại của Biden cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11.

61 tỷ USD sẽ không tạo ra sự khác biệt nào trên chiến trường ngoại trừ việc kéo dài chiến tranh, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và sự tàn phá vật chất ở Ukraine. Nó sẽ không “cứu” Ukraine. An ninh của Ukraine chỉ có thể đạt được trên bàn đàm phán chứ không phải bằng một chiến thắng quân sự tưởng tượng nào đó trước Nga.

61 tỷ USD không phải là không có gì. Khoản chi tiêu tồi tệ hơn là vô ích này sẽ vượt quá ngân sách tổng hợp của Bộ Lao động Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Quỹ Khoa học Quốc gia và chương trình dinh dưỡng Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em.

Gần đúng 10 năm trước vào tháng này, Biden đã làm nhiều việc để đưa Ukraine vào con đường dẫn đến thảm họa. Điều này được biết rõ đối với những người đã xem xét kỹ sự thật nhưng được Nhà Trắng, Đảng Dân chủ Thượng viện và các phương tiện truyền thông chính thống ủng hộ Biden giấu kín. Trước đây tôi đã cung cấp niên đại chi tiết, kèm theo các siêu liên kết, tại đây.

An ninh của Ukraine chỉ có thể đạt được trên bàn đàm phán chứ không phải bằng một chiến thắng quân sự tưởng tượng nào đó trước Nga.

Năm 1990, Tổng thống George H. W. Bush, Sr. và Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã hứa với Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông nếu Liên Xô chấp nhận thống nhất nước Đức. Khi Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991, với Nga là quốc gia kế nhiệm, các nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định nuốt lời.

Tổng thống Bill Clinton bắt đầu mở rộng NATO bất chấp sự phản đối gay gắt của các nhà ngoại giao hàng đầu như George Kennan và sự phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng của chính ông, William Perry. Năm 1997, Zbigniew Brzezinski tăng cường dự đoán với kế hoạch cho NATO mở rộng tới Ukraine. Ông đã viết một câu nổi tiếng rằng nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một cường quốc.

Các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nói rõ rằng việc mở rộng NATO sang Ukraine có thể hiểu là ranh giới đỏ nhất của Nga. Năm 2007, Tổng thống Vladmir Putin tuyên bố rằng việc mở rộng NATO cho đến thời điểm đó là một sự lừa dối đối với lời hứa năm 1990 và nó không được đi xa hơn. Bất chấp những cảnh cáo rõ ràng này, kể cả từ các nhà ngoại giao của chính ông, vào năm 2008, George W. Bush Jr. đã cam kết mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia để bao vây Nga ở Biển Đen.

William Burns, hiện là giám đốc CIA, và sau đó là Đại sứ Mỹ tại Nga, đã viết một bản ghi nhớ nổi tiếng có tựa đề “Nyet có nghĩa là Nyet” [không là không], giải thích rằng sự phản đối của Nga đối với việc mở rộng NATO nằm trong phạm vi chính trị của Nga. Bản thân hầu hết người Ukraine cũng kiên quyết phản đối kế hoạch này, ủng hộ thái độ trung lập đối với tư cách thành viên NATO. Quốc hội Ukraine tuyên bố chủ quyền nhà nước Ukraine vào năm 1990 trên cơ sở trở thành “một quốc gia trung lập vĩnh viễn”. Năm 2009, người dân Ukraine đã bầu Viktor Yanukovych, người tranh cử trên cương lĩnh trung lập.

Đầu năm 2014, Mỹ quyết định giúp lật đổ Yanukovych trong một cuộc đảo chính. Đây là quy trình hoạt động ở trạng thái sâu tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, được sử dụng hàng chục lần trên khắp thế giới. CIA, National Endowment for Democracy, USAID và các tổ chức phi chính phủ như Open Society Foundation đã đến làm việc ở Ukraine. Người đứng đầu là Victoria Nuland, người đầu tiên là phó cố vấn chính sách đối ngoại chính của Richard Cheney, sau đó là đại sứ của George Bush Jr. tại NATO, sau đó là người phát ngôn của Hillary Clinton, và đến năm 2014 là Trợ lý Ngoại trưởng. Lần này, người Nga đã phát hiện ra âm mưu trên băng ghi âm, trong một cuộc gọi bị chặn giữa Nuland và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Geoffrey Pyatt (hiện là Trợ lý Ngoại trưởng). Nuland giải thích với Pyatt rằng Phó Tổng thống Joe Biden sẽ giúp lựa chọn và củng cố chính phủ sau cuộc đảo chính. Nhóm Ukraine năm 2014, bao gồm Biden, Nuland, Jake Sullivan (lúc đó và hiện là cố vấn an ninh quốc gia của Biden), Geoffrey Pyatt, và Antony Blinken (lúc đó là phó cố vấn an ninh quốc gia), vẫn là nhóm Ukraine cho đến ngày nay.

Đó là một đội ngũ gồm những kẻ vụng về. Họ cho rằng việc lật đổ Yanukovych sẽ nhanh chóng mở ra sự mở rộng của NATO. Thay vào đó, người dân tộc Nga ở Ukraine đã kịch liệt bác bỏ chính phủ hậu đảo chính bài Nga do Nuland thành lập, và kêu gọi quyền tự trị của các khu vực dân tộc Nga. Trong một cuộc trưng cầu dân ý, Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga.

Obama, Biden và đội ngũ của họ đã trang bị vũ khí cho chính phủ sau cuộc đảo chính để tấn công các khu vực có người dân tộc Nga sinh sống, nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Tuy nhiên, các khu vực đã phản kháng. Ukraine và các khu vực ly khai đã ký Thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột và trao quyền tự trị theo hiến pháp cho vùng Donbas vốn người Nga về phương diện sắc tộc. Thỏa thuận Minsk II được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ, nhưng Mỹ đã đồng ý riêng với chính phủ Ukraine rằng có thể làm ngơ nó.

Năm 2021, sau 7 năm giao tranh và hơn 14,000 người thiệt mạng ở Donbas, Putin đã kêu gọi Tổng thống mới đắc cử Biden dừng việc mở rộng NATO và tham gia đàm phán với Nga về các thỏa thuận an ninh chung. Biden từ chối lời kêu gọi của Putin chấm dứt ván bài mở rộng NATO sang Ukraine.

Vào tháng 2 năm 2022, Putin phát động cuộc tấn công Chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) để đẩy Ukraine vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức kêu gọi đàm phán dựa trên tính trung lập của Ukraine. Trong vòng một tháng, một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột đã đạt được giữa Ukraine và Nga, dựa trên sự trung lập của Ukraine và việc NATO chấm dứt việc mở rộng đối với Ukraine. Biden đã ra tay ngăn chặn thỏa thuận, với việc Mỹ thông báo với Zelensky rằng Mỹ sẽ không ủng hộ thái độ trung lập.

Toàn bộ cuộc chiến, bao gồm việc mất lãnh thổ Ukraine, hàng trăm nghìn người Ukraine thương vong và sự lãng phí hơn 100 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ cho đến nay, có thể dễ dàng tránh được.

Biden và đội ngũ vẫn còn nhiều mánh khóe thất bại khác. Họ tin chắc rằng các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ – đóng băng tài sản của Nga và cắt nước này ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT – sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga và khiến Putin phải mủi lòng. Trên thực tế, họ mong đợi rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo sẽ lật đổ ông. Tất nhiên là không có chuyện gì như vậy xảy ra.

Sau đó, họ kỳ vọng rằng vũ khí của NATO sẽ đánh bại Nga trên chiến trường. Điều đó cũng không xảy ra. Sau đó, họ kỳ vọng rằng cuộc “phản công” của Ukraine vào mùa hè năm 2023 với sự hậu thuẫn của các nhà hoạch định Lầu Năm Góc và CIA sẽ đánh bại Nga. Thay vào đó, Ukraine mất hàng trăm nghìn binh sĩ chết và bị thương - khí tài quân sự của nước này bị phá hủy.

Toàn bộ cuộc chiến, bao gồm việc mất lãnh thổ Ukraine, hàng trăm nghìn người Ukraine thương vong và sự lãng phí hơn 100 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ cho đến nay, có thể dễ dàng tránh được.

Giờ đây, Biden và Schumer muốn giết thêm nhiều người Ukraine và hàng chục tỷ đô la vào thất bại rõ ràng này. Họ muốn thực hiện điều này trong một cuộc bỏ phiếu vội vã, không có bất kỳ Quốc hội nào chứ đừng nói đến sự giám sát của công chúng, không cần điều trần và không có bất cứ chiến lược nào. Thực tế là họ muốn cứu Biden khỏi nỗi bối rối sau một thập niên âm mưu non nớt và thất bại, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử tháng 11.

Vẫn còn một câu trả lời cho an ninh của Ukraine: ngoại giao và trung lập. Giải pháp đó không phải trả giá bằng mạng sống hay tiền bạc. Đó là lựa chọn của Ukraine trước cuộc đảo chính năm 2014 và một lần nữa vào năm 2022 cho đến khi bị Biden ngăn cản. Đó là con đường mà Biden và đảng Dân chủ tại Thượng viện vẫn từ chối chấp nhận để đi.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Đức Phanxicô đi và đến
Phạm Bá Nha
22:06 23/03/2024
ĐỨC PHANXICÔ ĐI và ĐẾN

Đức GH Phanxico Đi và Đến với mọi người bởi 44 cuộc tông du, các Tông Huấn, ước vọng truyền giáo và đến với người nghèo

1. Một trong các chuyến tông du JMJ, tại Lisnonne Bồ Bào Nha. 1-6/8/23, kết quả trước mắt :

-1500 bạn trẻ ghi tên xin đi tu
-1991, 1 bạn trẻ làm Lm Pháp, sau khi đi JMJ
- Cô Sandrine 27 tuổi, khỏi mù trong những ngày JMJ
- Vợ chồng Hubert-Wereide được ơn hoán cải
-Bà Christine de Carodray trở lại
(GXVN số 9.2023)

2. Các Tông Huấn trong những năm qua

1) Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) ban hành,19.3.2013, ĐTC kêu gọi “trở thành môn đệ truyền giáo”. Thành lập “Thánh Bộ Bác Ái” và “Thánh Bộ Truyền Giáo”
2)Veritatis Gaudim (Niềm Vui Chân Lý) ban hành 29.1.2018, ĐTC muốn “Đi khắp nơi rao giảng Ơn Cứu Độ cho muôn người”. Thể hiện qua các chuyến công du ngoại quốc.
3) Preadicante Evangechum (Hãy rao giảng Tin Mừng), ban hành 13.9.2021, ĐTC thay đổi một phần cơ cấu Giáo Triều. Cho phép giáo dân trong vai trò lãnh đạo. Giáo Hội dành giờ cho người nghèo hay bỏ quên
4) Amoris Loetisia (Niềm Vui của Tình Yêu): ban hành 19.3.2021. Gia đình là nôi hạnh phúc và yêu thương.
5) Và Fratelli Tutti (Tình Huynh Đệ), ban hành 3.10.2020 : Sống theo hương vị Tin Mừng. Tình yêu vượt khỏi địa lý và không gian
6) Patris Corde (Trái Tim Người Cha) ban hành 8.12,2020, Tôn sùng Thánh Giuse
7) Christus Vivit (Chúa Kitô Hằng Sống) ban hành 2021, thiết lập “Chúa Nhật Lời Chúa” và “24 Giờ Chúa”.
8) Vos Estis Lux Mundi (Anh em là Ánh Sáng Muôn Dân), các giám mục và bề trên phải chịu trách nhiệm về hành vi, quấy rối, lạm dụng tình dục.
Và như những qui định trong Năm Lòng Thương Xót (2015-2016)
9. Vearitatis Gaudium’’ (Niềm Vui Chân Lý) bổ túc tông hiến Sapientia Christiana, được Thánh GH Gioan Phaolo II, ban hành 1979
10. Laudate Deum (Ngượi Khen Thiên Chúa). Ban hành 4.10.23
11. C’est La Cofiance (Chính Lòng Thương Xót). Ban hành 15.10.23

3. Đi bằng ước vọng truyền giáo

Kinh Truyền tin lễ Chúa Giêsu Vua, trưa 26.11. 23, ĐGH nhắc: Chúng ta hãy lưu ý và cầu xin cho cánh đồng truyền giáo sống bác ái có thêm Thợ Gặt nhiệt thành liên kết thành đoàn trong Giáo Hội yêu thương hiệp nhất. Các linh mục các cần “ĐI RA” tìm các chiên lạc vác lên vai đem về. Xin chúc phúc cho những người Chúa chọn xếp vào hàng bên phải. Tiêu chuẩn vào Nước Trời là biết đi thăm cho ăn mặc, khi có ai đói khát …(Vietcatholic, net News 27.11.23)
ĐTC ca tụng nêu gương các vị thánh truyền giáo gương mẫu là :
-Cô Asia Bibi, người Pakistan bị 8 năm tù, là vị thánh truyền giáo gương mẫu tử đạo liên tục
(Vietcatholic, net News 16.11.23)
- Vợ chồng Balan Josef-Wiktoria Ulma với 7 con, bị Do Thái giết (Vietcatholic, net News 16.11.23)
-Hai chị em Thánh Claire và Phanxico d’Assisi (Vietcatholic, net News 17.11.23)

4.Đến với người nghèo

Chọn danh hiệu là Phanxico mang đầy ý nghĩa, 13.3.2013. Trong mật viện, khi bầu cử có phần nhiều phiếu dồn cho HY Jorge Mario Bergoglio, giáo phận Buenos Aires, Agentina. Ngồi bên cạnh, ĐHY Claudio Hummes, Brésil, thì thầm: Nghĩ đến người nghèo. Nên khi đắc cử Ngài đã lấy tên là Phanxico d’Assisi. Vị thay thánh Phêrô thứ 266. Trước khi ban phép lành, Ngài khiêm tốn xin một ân huệ: “Tôi xin anh chị cầu nguyện cho tôi”.

Ngày Thế Giới Người Nghèo 19.11.1023, do chính Ngài lập, ĐTC nói: Đừng làm ngơ trước nạn kêu đói của người nghèo. Vì nó là chìa khóa vào Nước Trời khi lìa đời. (Vietcatholic, net News 20.11.23)

Và tháng 12, ĐTC công bố ý xin cầu nguyện cho người bị khuyết tật

Tậm tình kết luận cùng ĐTC kêu gọi người trẻ mở rộng con tim đón tiếp mọi người ĐẾN cùng ĐI (Vietcatholic 26.11.23)
 
Sách viết về Đức Phanxico
Phạm Bá Nha
22:12 23/03/2024
SÁCH VIẾT VỀ Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ

Có đủ loại tác phẩm được tác giả viết về ĐGH Phanxicô: Tiểu sử, nếp sống, những bài giảng, diễn văn, thông điệp, công du, triều yết, phỏng vấn, các vấn đề nóng bỏng, thời sự…

Trong đó một số sách viết về ĐGH Phanxicô và được giới truyền thông VN chuyển ngữ và phổ biến. Ở đây nhân dịp sinh nhật 85 của ĐGH, chúng tôi xin lược qua một số tác phẩm để tìm hiểu con người đang được ngưỡng mộ khắp nơi. Thiết nghĩ đây cũng là ‘’tỏa mùi chiên’’, dễ gì có trong thời nay. Một di sản to lớn của triều đại Phanxicô cho hậu thế.

1. ĐỨC JORGE MAEIO BERGOLIO, Một Tiểu Sử Trí Thức.

Tác giả Massimo Borghesi, nxb Jaca Book. 9.11.2017

Tưởng nhớ Alberto Methol Ferré, tư tưởng gia người Urugay (+ 2009)

Sau đây là nhận xét của Guzman Carriquy, thư ký Ủy Ban Giao Hoàng về châu Mỹ Latinh: Tư tưởng viết trong sách là đào tạo trí thức của Đức Jorge Mario Bergolio, bắt nguồn từ:

- Đức Phanxico xuất thân từ Argentina, tu học, nhập Dòng Tên … Mục vụ chuẩn bị cho cộng đoàn nhỏ hơn là rộng lớn.

- Được chọn thay thế Thánh Phêrô, Đức Phanxicô hành xử với ơn Chúa Thánh Thần.

2. FRANçOIS LE RÉFORMAEUT. De Buenos Aires à Rome

(Phanxicô người cải cách, từ Buenos Aires đến Roma)

Tác giả: Sử gia người Anh, Austen Ivereigh, nxb Emmanuel 2017

Sách dày 590 trang. Là tác phẩm trổi vượt hơn tìm hiểu về trí tuệ, văn hóa, thiêng liêng con người tu sỹ của Đức Phanxicô. Tác giả qua tận nơi hỏi tại chỗ viết:

Phần I: Tu sỹ trẻ 21 tuổi, 1958, của Dòng Tên tại Argentina, từ tu sỹ nhanh chóng lần lượt làm giám đốc nhà Tập, 1972, Bề trên Giám Tỉnh, 30 tuổi. Cha đã “cải cách” Dòng Tên tại Argentina, được khen và cũng bị chống đối. Roma vẫn tín nhiệm bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá, rồi kế vị HY Quarracino tại Buenos Aires.

Phần II: Sáng kiến mục vụ chưa ai làm, của:

- Giám Mục mang mùi chiên

- Người sống cho người khác

- Hồng Y

3. KÍNH THƯA Đức Thánh Cha

Hàng ngày có hàng trăm thư, tin nhắn của các em gửi đến ĐGH. Tất cả gom lại, cho vào thư mục, ngay cả những tờ giấy nhỏ ném lên xe Giáo Hoàng, trong lần gặp giáo dân. Các thư lần lượt nhà xuất bản Gallucci ấn hành. Trong tập sách nhỏ đầu tiên gồm 30 lá thư được chọn và hình vẽ của đại diện khắp nơi gửi cho ĐGH Phanxicô. Tiền thu được cho vào qũy từ thiện ‘‘Nhi Đồng của Giáo Hoàng’’. Lần đầu, sách phát hành 3.2016. Có tựa đề ‘’Kính Thưa Đức Thánh Cha’’: Thư Giáo Hoàng trả lời cho trẻ em trên thế giới (Dear Pope Francis: The Pope Answers Letters from Cildren Around the World).

Sách này được ĐC Phêrô Nguyễn Văn Viên Gm Giáo phận Vinh, kiêm Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Giới trẻ và Thiếu Nhi thuộc HĐ GM VN giới thiệu, 21.7.2018.

Đức cha viết: Trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu dành nhiều thời giờ huấn luyện các Môn Đệ, tiếp tục sứ mệnh Người. Giáo huấn Chúa Giêsu luôn mới mẻ. Chẳng hạn: Nếu anh em không trở nên như em nhỏ, thì chẳng được vào nước Trời (Mt 18,3). ĐGH Phanxicô luôn quan tâm đến giới trẻ nhất là thiếu nhi. Cuốn sách này là thể hiện điều đó…

Nội dung sách gồm những câu hỏi và trả lời đơn sơ của các em và ĐGH giúp các em và độc giả cảm nghiệm được sự gặp gỡ mật thiết của nhữn trái tim trẻ thơ với trái tim người cha khả kính. Những trái tim xa nhau về tuổi tác nhưng gần nhau về quan tâm và sứ mệnh quan tâm và sứ mệnh cần thiết, biến đổi trên bình diện cá nhân và cộng đoàn.

Những câu trả lời của ĐGH mở ra cho các em và độc giả viễn ảnh mới, tương lai tốt đẹp hơn. Đòi hỏi luôn trở về, tìm hiểu, biến đổi dưới ánh sáng Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại.

Chúc các em thiếu nhi và độc giả luôn bình an

Ngày 15.7. 2018.

Phêrô NGUYỄN VĂN VIÊN

Chủ Tịch UB Mục Vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi

(vietcatholic 21.7.2018)

Xin trích một vài đoạn trong tuyển tập ‘’Thư gửi Giáo Hoàng Phanxicô’’ (Letterine a Papa Fracesco) của mấy em. Các thư này trao nhà Vatican Alessandra Buzzetti do sáng kiến của ông Tom McGrath và sẽ được nxb Gallucci từ từ ấn hành.

- Mauro, 9 tuổi: Con muốn nói với cha về hòa bình, để cha cầu nguyện và cha làm những gì cha có thể làm để tránh chiến tranh.

- Giulia, 10 tuổi: Con không tin ai, chỉ tin cha mẹ con. Con muốn mình luôn dễ thương, tươi cười và mạnh mẽ ngay cả giây phút khó khăn.

- Concetta, 9 tuổi: Giáo Hoàng Phaxicô thân mến, Thay vì viết cho ông già Noel, con viết cho Cha

- Luziza ở Tây Ban Nha: Con muốn nói với cha là con muốn làm maxơ. Con không dám nói cha mẹ con. Con có ý định này năm 10 tuổi…Cha cho con lời khuyên về ơn gọi của con. Con gửi cha 15 euros trường hợp trả lời. Nếu không, thì cha cho người nghèo. (phanxicovn. 17.1.2016)

4. ‘SỨC MẠNH CỦA ƠN GỌi, ĐỜI SỐNG HIẾN DÂNG NGÀY NAY’ (La Force de la Vocation. La Vie Consacrée Aujourd’hui), 120 trang, xuất bản 3.12.2019, bằng 12 thứ tiếng, bản tiếng Việt, do LM Giuse Lê Công Đức dịch, ghi lại cuộc trao đổi, hồi 8.2018, của ĐGH với LM Fernando Prado, CMF, giáo sư Thần Học đại học Salamanca, Tây Ban Nha. ĐGH viết ngay trang đầu: Không say mê Đức Giêsu, không có tương lai cho đời sống thánh hiến. Sách có 3 chương:

- Nhìn về quá khứ để biết ơn

- Sống hiện tại với đam mê

- Hướng về tương lai với hy vọng

Trong tác phẩm, ĐGH kể đã gặp nữ tu 80 tuổi đem đến em bé 3 tuổi, làm việc tại Trung Phi, Sr đến từ Congo, là nữ tu rất quyết đoán, dồi dào năng lực. Mỗi tuần một lần đến bằng xuồng máy để mua thực phẩm. Bên Congo, Sr làm mụ đỡ đẻ, được 3.000 trẻ sơ sinh, trong 60 năm. Bé lên 3 này do mẹ khó sinh, đã chết. Sr nuôi đứa bé và bé gọi sr là mẹ.

ĐGH nói vô số những tu sỹ, linh mục mẫu mực quên mình cho đời tu trì, sống triệt để tiếng gọi của Chúa. Vào nghĩa trang vùng Amazon, mới nhìn thấy đầy các tu sỹ, còn trẻ, bỏ thân xác tại đây vì con chiên. Thật đáng kính phục. Các ngài cần được tuyên thánh. Chúng ta có những vị Thánh kế bên.

Mặt khác, ĐGH cho rằng đời sống thánh hiến không luôn xuôi chèo mát mái trên đường thích nghi đứng đắn với hoàn cảnh mới trong cuộc sống. Như Công Đồng lưu ý. (Vietcatholic News. 1.12. 2019)

5. NÓI VỚI CON TIM (Speaks to Our Hearts)

Nguyên tác là ‘‘Speaks to Our Hearts’’ do nxb Bayard, 13.5.2018, Tiến sỹ Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ, phát hành tại VN. Sách gồm 12 trích đoạn từ bài giảng, huấn từ của ĐGH Phanxico. 12 chủ đề xoay quanh đời sống đức tin.

Nguyên TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đề tựa:

Đức Thánh Cha Phanxico là một ân huệ của Chúa Thánh Thần không chỉ cho Giáo Hội Công Giáo, nhưng cho toàn thế giới. Đó là nhận định của Đức TGM Anh giáo Justin Welby. Tôi đặc biệt ấn tượng với biện chứng RA-VÀO nơi ĐTC Phanxicô.

Khi ngài đi ra vùng ngoại ô để giúp đỡ người nghèo khổ, tù đày, tỵ nạn vô gia cư, thất nghiệp, bất hạnh bị bỏ rơi, ngài đi vào lòng thế giới.

Khi ngài từ bỏ dinh tông tòa thâm cung kín cổng cao tường, ra ở nhà khách Martha bình dị giữa mọi người, ngài đi vào lòng nhân loại.

Khi ngài từ bỏ những bài diễn văn soạn thảo công phu, uyên bác, để nói những lời đơn sơ mộc mạc, ngài đi vào trái tim con người

Đó là cuộc gặp gỡ giữa con người với con người. Đó là cuộc đối thoại lòng với lòng. Đó là ngôn ngữ của trái tim nói với trái tim.

Thái độ đó, cử chỉ đó, lời nói đó không chỉ thắp lên niềm vui tươi ấm áp của Tin Mừng, mà còn khơi dậy tâm tình cao thượng, quảng đại, dấn thân nơi con người.

Thấy được hiệu quả kỳ diệu đó, The Word among US Press đã trích dẫn và xuất bản những lời nói của ngài trong các dịp đặc biệt. Tiến sỹ Trần Mỹ Duyệt đã dày công chuyển sang Việt ngữ để người VN nghe được tiếng vị chủ chăn nhân hiền

Tôi trân trọng giới thiệu tập sách ‘‘NÓI VỚI CON TIM’’. Tôi tin rằng quyển sách sẽ được mọi người đón nhận, yêu thích. Nhưng tôi còn kỳ vọng quyển sách sẽ khơi lên động lực sống đạo và truyền đạo cho Giáo Hội VN và người VN trên toàn thế giới.

Châu Sơn, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2017

Giuse NGÔ QUANG KIỆT

Nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội

6. TIN MỪNG MÁ KỀ MÁ

Sách mỏng, do nhà báo Paola Bergamini thuật lại Cha Stefano Pernet, sáng lập dòng Các Nữ tu bé nhỏ của Đức Mẹ Lên Trời. Sách được ĐGH đề tựa, do nxb Piemme ấn hành, 6.3. 2018. ĐGH nhấn mạnh: Việc loan báo Tin Mừng thực hiện các chứng tá của sự gần gũi và bác ái. Loan báo Tin Mừng khiến chúng ta má kề má, áp má chúng ta lên má những người đau khổ. Cử chỉ rao giảng Chúa Giêsu Kitô tốt hơn bất cứ bài giảng nào. Chúng chạm đến con tim của ngay người ở xa. Sức mạnh duy nhất không thể cưỡng lại sự ngọt ngào Lòng Thương Xót Chúa.Trong sách có nhiều chuyện từ cuộc sống, viết từ gương mặt, sự cống hiến, cử chỉ bác ái. ĐGH kể kinh nghiệm riêng về hai người: 1) sơ Anna Antonia, ‘’khi tôi chào đời được một ngày, sơ đang ở nhà tập Dòng Đức Mẹ Lên Trời đến nhà bế tôi. Chúng tôi còn giữ liên lạc tới khi sơ qua đời. 2) Một đàn ông, bạn đồng nghiệp của bố ngài, biết được gương mặt mẫu tử của Giáo Hội, đã bảo vệ các nữ tu của Đức Mẹ, sau khi được mẹ Bề Trên chăm sóc.

Tác giả viết về cha Stefano Pernet: Cha sinh tại Pháp sau cách mạng Pháp, khoảng 1800, đã cống hiến đời giúp đỡ các gia đình khu phố xuống cấp tại Paris. Cha để lại di sản cho các Nữ Tu Đức Mẹ Lên Trời trên khắp thế giới. Cha được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo6 II công nhận là Đấng Đáng Kính, 1983. (Vatican News 5.3.2018)

7. PHANXICÔ, NGƯỜI ARGENTINA (François l’Argentine)

Tác giả: Ký giả Arnaud Bédat, nxb Flammarion, 2014. Sách được tác giả trao tặng ĐGH trên máy bay viếng thăm Georgia và Azerbaidja. Chuyển ngữ: Marta An Nguyễn.

- Người này có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. (Greg Burke, Cố vấn Truyền Thông Vatican)

- Điều đẹp nhất nơi Phanxico, vẫn tiếp tục là Jorge (bà Maria Elena Bergoglio, em gái ĐGH)

Tác giả đến Argentina, đi Buenos Aires gặp nhiều người thân quen, đến tận nơi xem, thở không khí trong lành, hòa với bầu khí ngài đã sống, tiếp xúc những người gần, làm việc với ngài suốt thời gian qua. Để họ nói tiếng nói của họ, lắng nghe lời chứng của họ. Đức TGM Jorge Mario Bergolio về Roma, đầu tiên là kính viếng Đức Mẹ tại đề thờ Đức Bà Cả. Bình thản bước vào Mật Nghị Hồng Y…Mỗi lúc càng hồi hộp khi được chọn làm Giáo Hoàng và chọn tên Phanxicô. (vietcatholic 16.12. 2018)

Sách dịch thành 14 chương:

1) Tôi muốn có một GH Châu Mỹ Latinh

2) Nguồn gốc phát sinh một Giáo Hoàng

3) Jorge Mario, Anh tôi

4) Tu sỹ Dòng Tên

5) Ông biết không, tôi điên rồi

6) Định mệnh hay quan phòng

7) Mồ côi Tổng Giám Mục

8) Nhà ảo thuật với những cây kim

9) Người đi rong ở Buenos Aires

10) Với các chiến hữu nhiệt thành của Chúa

11) Chương trình truyền hình Bergoglio

12) Người bạn Do Thái

13) ‘’Bà Phù Thủy’’

14) Chúng ta đã có Giáo Hoàng

8. KHIÊM TỐN CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THIÊN CHÚA

và GIỮA NHỮNG CĂN BỆNH THAM NHŨNG

Hai cuốn này được ĐGH viết 2006, Vatican phát hành 2013, sau khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng

9. DANH CHÚA LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT (The Name of God is Mercy)

Phát hành năm Thánh Lòng Thương Xót. Từ 8.12.2915 đến 20.11.2016. 150 trang. Sách viết theo hỏi-trả lời. Sách đầu tiên trong triều đại Phanxicô

ĐGH viết tác phẩm về LTX phát hành năm Thánh Lòng Thương Xót. Từ 8.12.2915 đến 20.11.2016. 150 trang. Sách mang tên ‘DANH CHÚA LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT’ (The Name of God is Mercy). Sách viết theo hỏi-trả lời. Sách đầu tiên trong triều đại Phanxicô:

Qua nói chuyện thoải mái tự nhiên không gò bó, với nhà báo kỳ cựu Andrea Tornielli, ĐGH trình bày:

- ĐGH nhắc lại: ‘’Tôi là ai mà phán xét’’ người khác (2013). Nói về người đồng tính, người ta không nên chỉ xác định do căn dạng tính dục của họ. Giáo Hội không lên án con người nhưng mang lại cuộc gặp gỡ với tình yêu hối cải nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Nhân loại đang bị thương trầm trọng. Giáo Hội cần thể hiện lòng nhân từ với người đồng tính, ly dị, tái hôn ngoài Giáo Hội, cấm rước lễ.

- Muốn phê bình người bảo thủ trong Giáo Hội, đang kìm hãm lòng Thương Xót với danh nghĩa giáo điều. Dường như ĐGH gặp phản ứng gay gắt từ những người bảo thủ, lo ngại ngài đang phá hoại giáo huấn truyền thống đạo đức. Mỗi cá nhân vẹn toàn phẩm giá. Không cho là tốt hay xấu. Đừng quên Thiên Chúa yêu thương, chúng ta được sinh ra để đón nhận tình yêu vô biên của Ngài.

- Kêu gọi: Hãy tiếp cận nhiều với những người sống bên lề xã hội, người đau khổ, nạn nhân bất công. Chúng ta cần liên lạc với họ cho họ cảm thấy gần gũi mà không để bị bóp nghẹt và tha hóa.

- Cảnh báo chống lại sự kiêu hãnh, đạo đức giả và tự mãn trong Giáo Hội. Lãnh đạo Giáo Hội coi chừng ‘‘chước cám dỗ’’ cho mình công chính hay hoàn hảo. (vietcatholic 1.12.2016). Sách có chuyền ngữ do cha Dòng Tên Tadeo Nguyễn Văn Yên, nxb Tôn Giáo. VN 2011

Trong tác phẩm của ĐGH xuất bản tại 86 quốc gia, 12.01. 2016. Trong đó ĐTC cho thấy tầm nhìn cùa ngài về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Atican Andrea Tormielli. ĐTC kể thởi nhỏ, 17 tuổi, nghĩ về cha Carlos Duarte Ibarra, là cha giải tội đã gặp tại giáo xứ Buenos Aires. Khi xưng tội, tôi cảm thấy Lòng Thương Xót Chúa được chào đón. ĐTC đã dự đám táng ngài, qua đời 1953. Về nhà, ĐTC khóc cả đêm, vì mất đi người giúp cảm nhận lòng thương xót Chúa. Vì thế, ĐTC chọn khẩu hiệu giám møc ‘‘Miserando Atque Eligendo’’. Mô tả tầm nhìn của Thiên Chúa, Đấng trao ban hồng ân và lựa chọn và dẫn theo Ngài, như chọn Matthêu, Chúa Giêsu thấy người thu thuế có lòng thương xót và lựa chọn, dẫn theo Ngài.

10.“HÃY ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI’’ (Wake Up The World !) tác giả LM. Samuel H. Canilang, CMF. Nxb ICLA, Phi Luật Tân, 2015. Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy, Dòng MTG Tân Lập.

Sách dịch 10 chương:

1) Năm đời sống thánh hiến

2) Tri ân vì ân huệ của đời sống thánh hiến

3) Niềm vui của đời sống thánh hiến

4) Đánh thức thế giới

5) Đời sống tu trì: Lời ngôn sứ

6) Hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Kito

7) Truyền giáo cho và từ những vùng ngoại biên

8) Hiệp thông

9) Đánh giá, hoán cải, nhiệm vụ

10) Đào tạo

Kết luận

11. 33 CHÌA KHÓA CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Tác giả Juan Vicente Boo, nhà báo và kinh tế, vừa xuất bản cuốn sách ‘’33 CHÌA KHÓA CỦA ĐỨC PHANXICÔ’’. Theo tác giả, theo ĐGH không phải muốn cải tổ mà hoán cải con tim. Sách in lại 33 bài báo, mô tả triều đại của ĐGH (2017-2019), tác giả viết cho Europa Press, của tòa GM Madrid, Tây Ban Nha. Các bài báo có nội dung:

- Khó khăn lớn nhất của triều đại là lạm dụng tình dục thanh thiếu niên. Con số nhỏ, nhưng Ngài cũng bị chỉ trích.

- Giáo dân vì lợi ích kinh tế và chính trị mà ‘‘bất động của nhiều cấu trúc Giáo Hội’’. Vì thế các mục tử đẩy ‘’xe hơi, hay con tàu’’ không nhúc nhích và di chuyển được.

- Trong 6 năm đầu, ĐGH đã chú trọng tới người nghèo. Dẫn đến bản chất của Giáo Hội. Sẽ có biện pháp hữu hiệu giúp đỡ hơn.

- Có nhiều Giáo Sỹ sống thoải mái mà không lắng nghe giáo dân cho đủ. Các vị từ cao nhìn giáo dân, khi đến. Sẽ có thay đổi, kiểm soát Giám Mục.

- Cần nhiều phụ nữ và giáo dân trong sinh hoạt chung của GH. Việc ‘‘Quốc tế hóa là chậm’’. (phanxico vn/ 2019. 20.8.2019)

12. ĐTC viết Lời Tựa cho cuốn sách mới: MOVIMIENTOS POPULAIRES, do nxb Vatican (LEVI), Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh chuẩn bị. Nội dung ghi lại các phiên họp thế giới Công Giáo được tổ chức tại Mỹ Châu từ 2014. Với sự tham gia của hàng ngàn đại diện các phong trào quen biết. Nội dung bài viết 3 phần:

- Biến đổi xã hội: Những người sống ngoại vi bên lề xã hội không chỉ đơn thuần mà Giáo Hội tìm đến mà họ còn là mầm mống như hạt cải trổ sinh hoa trái. Họ không thụ động tích cực làm cho tương lai. Các phong trào đang làm cho xã hội thay đổi thâm sâu, hồi sinh nền dân chủ. Không còn chủ nhân ông bóc lột dân nghèo. Một hy vọng cho tương lại.

- Hồi sinh nền dân chủ: Loài người đang phải đối mặt thay đổi mang tính cách thời đại, lo âu, bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Các phong trào phổ biến có thể chống lại những xu hướng này và làm hồi sinh nền dân chủ. Chủ nghĩa duy dân tộc nằm sẵn trong nỗ lực và cảm nghiệm của những người họ tôn sùng bản thân

- Quyền lao động của con người: Đây là quyền thiêng liêng cần được bảo vệ cho phù hợp với học thuyết xã hội Công Giáo. ĐGH kêu gọi một chủ nghĩa nhân bản mới cho Kitô hữu, khắc phục những tấm lòng phũ phàng thiếu trắc ẩn, chỉ quan tâm lợi ích thời đại đang sống. (Vietchatholic 19.8.19)

13. ‘L’LECTION du PAPE FRANçOIS’, L’HISTOIRE SECRÈTE DU CONGCLAVE

QUI A CHANGÉ L’HISTOIRE

Nhà báo Gerrard O’Connneil, tùy viên tại Roma, báo America của Dòng Tên viết trong sách ‘L’Élection du Pape François’, L’Histoire secrète du Conclave qui a changé l’histoire), 2020 (Bầu Chọn Giáo Hoàng, Bí mật mật nghị, ai thay đổi lịch sử). Ghi chép từng ngày, từ 13.3.2013 đến 19.3.2013. Một tháng sau khi ĐGH Benedictô XVI bất ngờ từ nhiệm, 28.2.2013. Cuộc bầu cử diễn ra thế nào? Tác giả ghi lại các cuộc gặp gỡ các vị trong mật viện. Như biên niên. Ra khỏi tầm nhìn của giáo triều. ĐHY Bergoglio là bạn, từng đến nhà tác giả ăn cơm khi có dịp về Roma.

14. ‘LA SOLITUDE DE FRANçOIS’’

Tác giả Marco Politi cuốn ‘La Solitude de François’’ (Sự cô đơn của Đức Phanxico). 2020.

Kể lại các phản ứng của giáo triều làm Giáo Hoàng ‘mất ổn định’ và ‘định hướng’’, không những giáo triều và cả Giáo Hội. Tác giả mô tả sự ‘gẫy đổ’, đánh dấu bởi ‘tê liệt của mặt trận bảo thủ nghiêm ngặt’ và được lực lực lượng truyền thông ủng hộ. Và tác giả ghi nhận: Đứng trước áp lực này ĐGH đi đàng trước không tử bỏ quyết tâm cải cách.

15 ‘‘DANH THIÊN CHÚA LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT’’,

Trong tác phẩm mới của ĐGH vùa xuất bản tại 86 quốc gia, 12.01. 2016, mang tên ‘‘Danh Thiên Chúa là Lòng Thương Xót’’, trong đó ĐTC cho thấy tầm nhìn của ngài về lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuợc phỏng vấn với phóng viên Vatican Andrea Tormielli. ĐTC kể thời nhõ, 17 tuổi, nghĩ về cha Carlos Duarte Ibarra, là cha giải tội đã gặp tại giáo xứ Buenos Aires. Khi xưng tội, tôi cảm thấy Lòng Thương Xót Chúa được chào đón. ĐTC đã dự đám táng ngài, qua đời năm 1953. Về nhà, ĐTC khóc cả đêm, vì mất đi người giúp cảm nhận lòng thương xót Chúa. Vì thế ĐTC chọn khẫu hiệu giám møc ‘‘Miserando atque eligendo’’. Mô tả tầm nhìn củûa Thiên Chúa, Đấng trao ban hồng ân và lựa chọn và dẫn theo Ngài, như chọn Matthêu, Chúa Giêsu thấy người thu thuế có lòng thương xót và lựa chọn, dẫn theo Ngài.

15. “È MIA MADRE’’

ĐGH cắt nghĩa tại sao Ngài yêu mến Đức Mẹ, trong cuốn sách “È Mia Madre” (C’est Ma Mère, Người Là Mẹ Tôi), nxb Citta Nuova 2018, do cha Fr. Alexandre Awi Mello, Thư Ký Thh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống, phỏng vấn (17.10. 2018) ĐGH Phanxicô. Sách đề tựa của nhà thần học Carlos Maria Galli. Cha viết theo phỏng vấn, 4 ý tưởng chính, ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng:

- ĐTC nói Lòng sùng kính Đức Mẹ xuất phát từ dân chúng. Tôi tin rằng mọi người dạy Ngài yêu mến Mẹ chúng ta. Khi Ngài thực hiện các chuyến hành hương với tư cách mục tử, tham gia với giới trẻ và khám phá ra rằng chúng ta càng yêu người và cách họ cầu nguyện.

- Linh mục linh hướng gia đình, là cha Enrique Pozzoli, dòng Salêsien, do bà dẫn về hay đến thăm và dạy đọc kinh “Sub Tuum Praesidium” (Chúng con chạy đến sự trợ giúp của Ngài)

- Thấm nhuần sâu sắc là gia đình. Bà nội dạy cầu nguyện, lần chuỗi, thực tế là một phần lịch sử đời Giáo Hoàng. Tình yêu dành cho Đức Mẹ nảy nở tự nhiên trong quan hệ gia đình.

- ĐGH nói câu trả lời cuối: Đức Mẹ là Mẹ duy nhất của tôi, tôi có thể dám khóc với Mẹ tôi.

Cha Alexandre, từ ngày 31. 5. 2017 là Tham Tán Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống, rất gần gũi, qua cuốn sách này giúp đi sâu vào cuộc đời Ngài. (Vietcatholic 13.5.2020),

17. “SỨC MẠNH CỦA ƠN GỌI”

ĐGH Phanxicô giải thích về “Đời sống thánh hiến ngày nay” qua tập sách “Sức mạnh của ơn gọi” do trò chuyện với Fernando Prado (Papa Francisco. Una Conversacion con Fernando Prado (2018). ĐGH nói: Không say mê Đức Kitô, không có tương lai cho đời sống thánh hiến. Đời sống thánh hiến khiến người ta suy nghĩ:

-Các vị đã thánh hiến đời sống làm việc không tự phụ, vênh vang ồn ào. Làm việc mà không coi mình là quan trọng. Làm việc mà sống và cầu nguyện,

- Nhiều tu sỹ hoàn toàn bỏ mình, sống tận lực với ơn gọi cách mẫu mực

- Vào các nghĩa trang, thật nhiều ngôi mộ ghi tên những vị thánh hiến ngã gục rất trẻ

- Những người ấy thánh hiến mỗi ngày, họ là các vị “thánh kế bên”

(Lm Lê Công Đức dịch)

18. ‘HIỆP THÔNG và HY VỌNG’

ĐGH đề tựa cuốn sách ‘Hiệp Thông và Hy Vọng’ trong cơn dịch Cavid-19

Ngày 28.7.2020, ĐGH viết tựa cuốn sách ‘Hiệp Thông và Hy Vọng’ trong cơn dịch Cavid-19. Sách do ĐHY Walter Kasper, nguyên chủ tịch Thánh Bộ Cổ Súy Tình Hiệp Nhất Kitô Gíao và LM George Augustin là thành viên Thánh Bộ Cổ súy tình hiệp nhất Kitô gíao, viết. Nxb Vatican LEV in, nguyên bản bằng tiếng Đức. 6. 2920, dịch ra tiếng Ý. Khuyến khích tái khám phá tình đoàn kết giữa cơn đại dịch Coronavirus. Đây là những suy tư thần học của ĐGH và những bài học mà Kitô hữu rút ra từ ngày phát hiện đại dịch Covid 19. Những bài học là:

- Nguồn gốc hạnh phúc. Đại dịch dễ bị tổn thương, nhưng cũng khám phá ra kho tàng đức tin. Nhắc nhở những gì quên

- Kêu gọi giúp định hướng cuộc với Chúa và với tình đoàn kết tha nhân. Nhận ra sự bất công toàn cầu, lắng nghe tiếng than khóc những ai cần đến

- Không tham gia công khai thánh lễ và rước Chúa được. Thì làm sao chuyển tình yêu cho người khác (RV )

19. Cuốn ‘TERRA FUTURA’ (Trái Đất Tương Lai) ghi lại cuộc đối thoại với ông Carlo Petrini, 71 tuổi, ký giả sáng lập tổ chức tên ‘Slow Food’ (Thực Phẩm Chậm), I989 của Fao. Nội dung ủng hộ sinh thái toàn diện, chăm sóc trái đất, bảo tồn thiên nhiên. Sách xuất bản 9.2020.

20. Cuốn ‘LET US DREAM, THE PATH FOR A BETTER FUTURE’ (Chúng Tôi Mơ Ước. Con Đường Dẫn Đến Tương Lai Tốt Đẹp Hơn). Sách dành cho cuộc phỏng vấn của ký giả Công Giáo Austen Ivereigh, 54 tuổi, người Anh. Thông điệp Fratelli Tutti là tiếng nói chính thức và quan trọng múc từ linh đạo thánh Phanxico Assisi. Tình huynh đệ là keo nối các giáo huấn của ĐGH, để: xây dựng hệ thống kinh tế, săn sóc thiên nhiên, giúp đỡ những người ngoài lề xã hội, tầm quan trọng của tôn giáo về bất bạo động. ĐGH tâm sự viết có ba thời đen tối trong đời như khoảnh khắc bị nhiễm covids cá nhân: 1) Năm 21 tuổi bị bệnh tưởng chết vì nhiễm trùng phổi. 2) Thời gian ở Đức năm 1986, mất quân bình vì cô đơn, thiếu hòa hợp. 3) Từ 1990-1992, sống ở Cordoba, Argentina trong Dòng Tên, để thanh luyện tâm linh. ĐTC nói cả ba đã dạy Ngài tôi luyện và xác tín rằng sự đau khổ biến đổi con người nên tốt đẹp hơn, nếu bạn cho phép chúng tôi luyện bạn. Sách xuất bản 1.12. 2020. (ns Diễn Đàn Giáo Dân. số 227, 10. 2020. Tr. 13)

21. ‘NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ ĐÓNG ĐINH’

Ngày 9.7.2019, trước ngày Chống Nạn Buôn Người, ĐGH Phanxicô đã viết tựa cho cuốn sách ‘Những Người Đàn Bà Bị Đóng Đinh’ (Donne Crocifisse-La vergogna della tratta Raccontata dalla strada) nxb Rubettino: Nhấn mạnh và mời gọi hãy đấu tranh hữu hiệu chống việc khai thác và xỉ nhục những mảnh đời trong trắng. Bất cứ hình thức mại dâm nào cũng là hành vi tội ác, tật xấu ghê tởm lẫn lộn làm thỏa mãn thú tính hành hạ phụ nữ yếu đuối. Sách do cha Aldo Buronaiuto, Giáo xứ Gioan XXIII, viết. Xứ của cha chuyên nâng đỡ các chị em hoàn lương. (RV 9.7.2019. Mai Khôi dịch)

22 ‘TRỜI Ở TRÊN MẶT ĐẤT. YÊU THƯƠNG và PHỤC VỤ ĐỂ BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI’

Ngày 24.11.2020, nhà xuất bản Vatican ấn hành cuốn sách của Đức Thánh Cha, mang tên: ‘Trời ở trên mặt đất. Yêu thương và phục vụ để biến đổi thế giới’ (Il Cielo Sulla Terra). Nội dung gồm những bản văn chưa ấn hành. Mục sư Martin Junge, Tổng Thư Ký Giáo Hội Tin Lành thế giới đề tựa. Các bài ĐTC phát biểu đức tin biến thành bác ái với tha nhân.

23 STRONG IN THE FACE OF TRIBUTION

Cuối 2020, Librairia Editia Vaticana xuất bản sách của ĐGH Phanxicô tựa đề: Strong in the Face of Tribution (Sức mạnh khi đối mặt với đau khổ), gồm:

- Những lời cầu nguyện trong thời đại dịch Corovirus

- Cách thức mọi người sống Bí Tích

- Các bài chia sẻ trong Thánh Lễ tại Santa Marta và kinh Truyền Tin trong bối cảnh dịch bệnh.

Sách được bộ Truyền Thông sửa, phát hành dưới dạng PDF

24 “PAPAST FRANZIKUS. WAGE ZU TRAUMEN! MIT ZUVERSICHT AUS

DER KRISE

Ngày 27.1.2021, nxb Munchen, Vatican cho xuất bản những bài ĐGH Phanxicô đề ra những ý kiến cụ thể trong đại dịch Covid-19. Thành tác phẩm tựa đề: “Papst Franziskus. Wage zu traumen! Mit Zuversicht aus der Krise (Giáo Hoàng Phanxicô. Hãy dám Ước Mơ, tự tin vượt qua khủng hoảng). Nội dung, có 3 chìa khóa:

-Đối thoại nhiều khi là cơ hội và mâu thuẫn, cần duy trì thẳng thắn. (Fratelli Tutti, tr. 200)

-Điều mơ ước là ‘đoàn kết’ sẽ vượt qua, tạo ra mỗi người có chỗ ngồi trong bàn ăn. (tr.142)

Duy trì tự tin bất chấp nghịch cảnh là động cơ là hy vọng nhìn chân trời xa với thoải mái cá nhân, những bù đắp thu hẹp làm cho cuộc sống đẹp hơn (Tr. 174) Tr.55)

25 ‘CÁC NẾT XẤU và ‘CÁC NHÂN ĐỨC’.

Ngày 2.3.2021, Vatican ấn hành sách mới của ĐGH Phanxicô. Đây là cuốn sách được Lm Marca Pozza, tuyên úy nhà tù ở Bắc Ý, phỏng vấn ĐGH, có tựa đề ‘Các Nết Xấu và Các Nhân Đức’. Những suy tư của ĐGH về 7 nết xấu và 7 nhân đức, đối nghịch nhau: công bình/ bất công; dũng cảm/không kiên định; tiết độ/nóng giận; thận trọng/ ngớ ngẩn; trung tín/ bất trung; hy vọng/thất vọng; bác ái/ghen tuông. Trong sách ĐTC giải thích: có những người nhân đức, có những người xấu tính, nhưng phần lớn là pha trộn giữa nhân đức và tật xấu. (Vtican News 1.3

26 “THIÊN CHÚA LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT’’

Ngày 12.3.2021, Vatican xuất bản cuốn “Thiên Chúa là Lòng Thương Xót (The Name of God is Mercy): Cuộc trao đổi giữa ĐGH với phóng viên Vatican Andrea Tornielli, gồm loạt bài về Lòng Thương Xót Chúa

27. “THIÊN CHÚA và THẾ GIỚI SẼ ĐẾN”:

Ngày 15. 3, 2021 nhà sách Vatican xuất bản cuốn sách viết về ĐGH Phanxicô “Thiên Chúa và Thế Giới Sẽ Đến”: Cuộc phỏng vấn của chuyên gia báo chí Vatican, Domenico Agasso, bao gồm các đề tài: Đại dịch, Môi trường, Vũ khí, Lãnh đạo, Phụ nữ và Giới trẻ

28. JORGE MARIO BERGOLIO GÍAO HOÀNG PHANXICO, TĨNH TÂM (Retraite Spirituelle)

Nxb Parole et Silence, Paris, 2016. Loại Bỏ Túi 169 trang. Viết cho cuộc Tĩnh Tâm về Bộ Mặt Lòng Thương Xót Chúa. Gồm 3 phần suy gẫm có 8 bài

29. ‘SỨC KHỎE CỦA CÁC GÍAO HOÀNG’ (La salute dei Papi) nxb Piemme) tác giả Nelson Castro bác sỹ kiêm nhà báo người Argentina. Viết từ Đức Leo XIII đến Đức Phanxicô. Ông đã ra mắt sách tại Roma 28.10. 2021. Trước khi viết sách, ông đã phỏng vấn ĐGH 10. 2017. ĐGH nói với ông: Tôi nên viết về sức khỏe của các Đức GH. Tôi sẽ kể cho ông về chứng bệnh tâm lý của tôi

30. QUARDARE VERSO l’ALTO QUARDARE VERSO l’ALTO

Ngày 9.12.2021, nxb Vatican ấn hành cuốn ‘Quardare verso l’Alto Quardare verso l’Alto’ (Ngước nhìn lên những người khác). Là những bài suy tư về Tin Mừng thánh Luca hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nội dung sách như lời tựa sách, Ngài viết: Suy tư và ành động là yếu tố quan trọng khi đọc Tin Mừng. Tin Mừng nhắc nhở chúng ta, sự khôn ngoan của tâm hồn là yếu tố suy tư và hoạt động bác ái.

31. Hơn 150 ấn phẩm của ĐTC trong 8 năm qua

Ngày 20. 5.2021, tạp chí trực tuyến Vida Nueva (Đời Sống Mới) đã thâu thập lập trường, giáo huấn, thông điệp, diễn văn qua nhiều bút tích và ấn phẩm về nhiều đề tài khác nhau, thành hơn 150 ấn phẩm của ĐTC trong 8 năm qua. Hồi tháng Giêng 2021, ĐGH đề tựa cuốn sách ‘Rime a sorpresa’ của thi sỹ Ý, tên là Luca Milance (GXVN Paris số 372, Juin 2021)

32. Phim ‘Francesco’ được trình chiếu tại Roma

Ngày 24.5.2021, tại hội trường Phaolô VI, bộ phim ‘Francesco’ do đạo diễn Evgeny Afineeysky và qũi Laudato Si thực hiện, được trình chiếu tại hội trường Phaolô VI, cho người vô gia cư và tỵ nạn xem. Ban tổ chức tặng mỗi người xem một hộp cơm. Sau buổi chiếu, ĐTC Phanxicô đến thăm những người tham dự (GXVN Paris số 372, Juin 2021)

33. ‘MỘT NIỀM VUI VĨ ĐẠI’

Ngày 21.12.2021, ĐTC đề tựa cuốn sách ‘Một Niềm Vui Vĩ Đại’ (Une grande de Joie Noel) tập sách ghi lại những bài giảng về lễ Giáng Sinh của ĐGH Phanxicô. Trong lời tựa có câu: Thiên Chúa không xuất hiện như ngưởi thường, nhưng như em bé, người không tự mình đến thế gian, nhưng đến qua một người nữ, sau 9 tháng trong bụng mẹ... Trong tác phẩm ĐGH đưa ra nhiều ngôi sao nổi bật: hy vọng, mong đợi, hòa bình.

34. LAUDAO SI’READER, AN ALLIANCE of CARE for OUR COMMON

HOUSE

Ngày 2.11.2021. ĐGH đề tựa cuốn sách “Laudato si’Reader, An Alliance of Care for Our Common House” (Độc giả Laudato si. Một Liên Minh Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung của Chúng Ta) do nhà xb Vatican, nhân dịp hội nghị COP 26. Nội dung gồm những bài suy tư và báo cáo về tiếp nhận thông điệp Laudato Si của ĐTC trên khắp thế giới. Mở đầu, ĐTC mời gọi mọi người gìn giữ ngôi nhà chung. Lắng nghe, tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Tiếp đến, ĐTC nói đến liên hệ giữa cuộc khủng hoảng môi trường và đại dịch Covid-19. Phần kết, ĐTC khuyến khích mọi người đã đến lúc phải mơ ước những ưu tiên, dấn thân hành động trong cuộc sống. Đã đến lúc cùng nhau hành động35. ‘KHIẾU HÀI HƯỚC CỦA ĐỨC PHANXIXICÔ’

Ngày 1.4. 2022, hiệp hội Pháp ‘Lazare’và 20 tổ chức phi chính phủ thành lập, xuất bản cuốn ‘Khiếu Hài Hước của Đức Phanxicô’. Nội dung Gồm 100 câu hỏi từ nhiều nơi về ĐGH Phanxicô ‘đặt triều đại Phanxicô ưu tiên cho người nghèo’. Từ người nghèo đến Giáo Hoàng. Từ Giáo Hoàng đến thế giới. Trong sách này Ngài che dấu ‘con người hết sức bình thường’ dưới nếp áo Giáo Hoàng.

36. ĐẠO ĐỨC THẦN HỌC VỀ SỰ SỐNG. THÁNH KINH, THÁNH TRUYỀN, CÁC THÁCH THỨC THỰC TẾ

Ngày 1.7.2022, Đức TGM Vincenzo Paglia, Chủ Tịch Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện về Sự Sống đã giải thích mục tiêu tài liệu mang tên ‘Đạo Đức Thần Học Về Sự Sống. Thánh Kinh, Thánh Truyền, Các Thách Thức Thực Tế’. Đây cũng là nội dung cuốn sách mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô trình bầy về Sự Sống trong thời gian qua. Các bài phát biểu giáo huấn của ĐGH đã được giới Truyền Thông Ý gom lại thành sách có tựa đề trên. Đức TGM Vincenzo Paglia là tổng biên tập sách này. ĐHG đã viết ‘Lời Tựa’ cho tác phẩm này. Sách có 12 chương. Sách phát hành kỷ niệm 25 năm ban hành Thông Điệp Avangelium Vitae.

37. NOTHING BUT THE TRUTH-MY LIFE BESITE BENEDICT XVI (Không Có Gì Ngoài Sự Thật-Cuộc Sống Bên Cạnh Đức Benedicto XVI)

Do Cha Joseph Fessio dòng Tên và nhà báo Ý Saverio Geata cùng viết, tiếng Anh, 330 trang Có phần nói về hạn chề ‘lễ bằng tiếng Latinh’ (Vietcathic, net 9.1. 2023)

38.FROM THE DEPTHA of OUR HEART (Từ Sâu Thẳm Trái Tim Chúng Ta) do ĐTM Georg Ganswein, Thư Ký riêng của ĐGH Bebedicto XVI, 20 năm viết chung với nhà báo Ý Saverio Geata, xb 12.1.2023, quanh tranh cãi “truyền chức linh mục cho người đã kết hôn”, xb do THĐ Amazone, sau khi họp (Vietcathic, net 17.1. 2023)

39. EL PASTROR (Người Mục Tử) xb 2023 tại Agentina, là cuộc phỏng vấn của hai nhà báo Francesco Abugette và Surgiorubin với ĐTC Phanxico. Nội dung về những công bố liên quan đế Giáo Hoàng trong thời gian qua

40. More Wormen’s Leadership for a Leller World (Sứ Giả Phụ Nữ Lãnh Đạo đến hòa bình thế giới). Ngày 5.3.2023, Vatican phát hành sách trên, dịp 8.3, ngày Phụ Nữ Thế Giới.

41. Ngày 12.3.2023, đăng trên báo Ý, Il Futto Quadiano,, trong cuộc phỏng vấn, ĐGH nói: Làm Giáo Hoàng không phải dễ dàng. Giáo Hoàng là “servus multimus sum” (tôi là đầy tớ vô dụng). Phải hòa hợp bản thân với Thiên Chúa chứ không với thế gian. Không ai học làm Giáo Hoàng trước khi lên ngôi. Chương trình Giáo Triền của tôi là “lắng nghe toàn thể Giáo Hội”

42. Dịp kỷ niệm 10 năm. Cuối lễ, ĐGH tặng cuốn sách mang tên “Il dono della Communione” (Thiên Chúa dìu dắt Hiệp Thông), nxb Pauline do cha Antonio Spadaro SJ (bút hiệu Marc Ouellet) giám đốc tạp chí Civilta Catolica (Văn Minh Công Giáo), viết.

43. Ngày 11.5.2023, ĐGH phát hành ‘Hope Francis Happines in this Life (Cẩm Nang Hạnh Phúc hướng dẫn cuộc sống của ĐGH Phanxico’. Tác giả là Antoine Merkerry, có tựa: Ti Voglio Felico, Il Centuplo in qiesta vita Pienogliortio. Ghi lại giáo huấn triều đại, gồm 8 chương, 10 điều:

1) Nên Thánh bằng đời sống tự do

2) Trở nên người

3)

4)

5) Phân biệt tiếng Thiên Chúa và

6)

7) Đi tới Galiê

8) Hãy trả lời Lòng Thương Xót Chúa

9) Chúa có thể là bạn những gì khi chia sẻ với người khác

10) Thiên Chúa là tình yêu (Vietcatholic, 13.5.2023)

(Còn tiếp)MƯỜI QUYỂN SÁCH ĐƯỢC ĐGH YÊU CHUỘNG

Ban biên tập Aleteia đề nghị 10 quyển sách được ĐGH Phanxicô yêu chuộng. ĐGH là giáo sư văn chương. Năm 2015, ngài tiết lộ với báo Argentina, La Voz del Pueblo, từ 15.7.1990, mình không coi TV, để giờ cho thú vui đọc sách. Nhật báo Ý Corriere della Seerra đăng danh sách các sách được ĐGH thích:

1. Le Maitre de la terre (Thầy của quả đất) của Robert Hugh Benson. Đây là cuốn tiểu thuyết kỳ thú, xuất bản 1907. Trang sách đầy thông tin về ‘’ý thức hệ thực dân’’ và ‘’toàn cầu hóa đồng loạt bá chủ’’. Chuyện kể những bách hại Kitô hữu. Có những đối kháng tâm linh Bài- Kitô và ý thức hệ hiện đại gặp nhau. Tiểu thuyết nói lên suy nghĩ sâu đậm lệch lạc về tư duy và bình an mà không có

2. Vous qui êtes ma vie (Bạn là đời sống của tôi) của Ethel Mannin. Tư tưởng viết trong sách diễn tả cuộc trở lại, sự thay đổi hiện sinh dẫn đến Chúa và kết quả cuộc gặp gỡ này không gì khác là niềm vui nội tâm lấp đầy tâm trí.

3. Các sổ tay tầng hầm và Anh Em nhà Karamazov của văn hào Nga Fiodor Dostoievski. ĐGH Phanxicô hay nhắc và trích dẫn trong diễn lời của Văn hào Fiodor Dostoievski.

4. Bài tập Linh Thao của Thánh Ignace. ĐGH Phanxicô là tu sỹ Dòng Tên, nên luôn trung thành với linh đạo và tư tưởng của Thánh Tổ Phụ Ignace.

5. Le Seigneur (Thiên Chúa) của Linh Mục Romano Guardini. Giống như Đức Benedicto XVI, Đức Phanxico mộ mến nhà thần học Romano Guardini và công nhận Lm Romano là tư tưởng gia có nhiều điều nói với chúng ta. Năm 1980, Cha Jorge Bergoglio chọn và viết luận án về nhà thần học Rmano Guardini.

6. Người con hoang đàng trở về của Linh Mục Henri J.M. Nouwen. Sau khi xem bức họa của Rembrandt, Linh Mục Henri Nouwen suy tư về dụ ngôn này: mình là vai trò người con cả: ghen với em vì lòng khoan dung của cha. Tác giả cũng đóng vai trò người cha rộng lượng đón nhận con trở về, không phê phán. Linh Mục tác giả đề cao cả ba nhân vật trong dụ ngôn.7. Méditation sur l’Église (Suy gẫm về Giáo Hội) của nhà thần học Henri de Lubac. Khi còn là HY Bergoglio, Đức Phanxicô hay nhắc Henri de Lubac là người ảnh hưởng lớn đối với ngài. Có dịp hai người chung chủ đề thảo luận phê bình trào lưu: ‘’Thói thời thượng thiêng liêng’’. Henri de Lubac nói, nó là mối nguy hại tệ hại lan rộng trong giáo dân.

8. Ký ức của Thánh linh mục Dòng Tên, Pierre Favre (hay Faber, Ý, 1505-1546). Năm 2013, dịp phong thánh cho linh mục này, ĐGH tuyên bố mình và kêu gọi ngưỡng mộ tinh thần đối thoại của vị thánh mới. Ký ức ghi lại tiến trình nội tâm của Thánh Pierre Favre, 1542-1543.

9. L’autre, le même (Người kia, cùng một người) tuyển tập thơ của văn hào Jorge Luis Borges. Khi dạy văn chương bên Argentina, Đức Phanxico đã mời thi sỹ Luis, lúc 66 tuổi đến lớp ngâm thơ ‘tuổi trẻ quên mình cho người khác’’.

10. Les fiancés (Các người đính hôn) của Alessandro Manzoni do nxb Piemme. Tiểu thuyết lịch sử bán chạy nhất ở Ý. Chính ĐGH đã đọc 3 lần nếu có sẵn trên bàn, Ngài sẽ đọc lần nữa. Bài học cho độc gỉa trai gái: Chỉ có tình yêu trong Chúa mới bất tận và ý nghĩa. (vietcatholic 4.5.2018)

Phạm Bá Nha sưu tầm
 
VietCatholic TV
Biến lớn: Xả súng ngay Moscow, 40 người mất mạng, Nga cáo buộc biệt kích Ukraine. Ai là thủ phạm?
VietCatholic Media
01:45 23/03/2024


1. Biến cố rất lớn: 40 người thiệt mạng ngay tại chỗ trong cuộc xả súng ở Thủ đô Mạc Tư Khoa. Nga đổ lỗi cho Ukraine. Kyiv cáo buộc chính Putin ra tay. Cuối cùng, khủng bố Hồi Giáo ISIS nhận trách nhiệm

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “ISIS Claims Attack on Moscow Concert Hall After Ukraine Blames Putin”, nghĩa là “IS tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công phòng hòa nhạc Mạc Tư Khoa sau khi Ukraine đổ lỗi cho Putin” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Sáu ở Mạc Tư Khoa sau khi tình báo Ukraine cho biết họ tin rằng Putin đứng đằng sau vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo truyền thông nhà nước Nga.

Một số tay súng đã nổ súng tại Tòa thị chính Crocus, một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc lớn ở phía tây tỉnh Mạc Tư Khoa, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin đầu tiên.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, ít nhất 40 người đã thiệt mạng ngay tại chỗ. FSB cũng như các quan chức hàng đầu của Nga gọi đây là một “cuộc tấn công khủng bố”.

Xe cấp cứu hôm thứ Sáu được nhìn thấy bên ngoài địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc tại Tòa thị chính Crocus đang bốc cháy sau vụ xả súng hàng loạt gần Mạc Tư Khoa. ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công sau khi tình báo Ukraine đổ lỗi cho Putin gây ra để lấy cớ tổng động viên.

ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua kênh Amaq trên Telegram. Tổ chức chiến binh mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố cho biết họ đang tấn công vào Kitô hữu.

Tuy nhiên, Ukraine trước đó tuyên bố rằng họ tin rằng Putin phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào chính người dân của mình.

“Vụ tấn công khủng bố ở Mạc Tư Khoa là một hành động khiêu khích có chủ ý và có kế hoạch của các cơ quan đặc biệt của Nga theo lệnh của Putin”, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết như trên hôm thứ Sáu. “Mục đích của nó là biện minh cho các cuộc tấn công thậm chí còn mạnh hơn vào Ukraine và huy động tổng lực vào Nga.”

“Đây là sự khiêu khích có chủ ý của các cơ quan đặc biệt do Putin ra lệnh mà cộng đồng quốc tế đã cảnh báo chúng tôi. Ông Andrii Yusov, đại diện của DIU, nói với tờ báo trực tuyến Ukrainska Pravda của Ukraine.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine để bình luận qua email vào thứ Sáu. Newsweek chưa thể xác minh độc lập các cáo buộc của Ukraine liên quan đến vụ tấn công.

Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, với mục tiêu lật đổ chính phủ ở Kyiv. Mặc dù Putin và các quan chức Điện Cẩm Linh khác tin rằng Nga sẽ nhanh chóng nắm quyền kiểm soát quốc gia Đông Âu này, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục nổ ra sau khi lực lượng Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược ban đầu.

Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công.

Nga gọi Thủ đô của Ukraine là Kiev thay vì Kyiv như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi, do đó, Medvedev nói:

“Nếu xác định rằng đây là những kẻ khủng bố của chế độ Kiev, thì không thể đối xử với họ và những người truyền cảm hứng tư tưởng của họ một cách khác biệt. Tất cả chúng phải được tìm ra và tiêu diệt không thương tiếc như những kẻ khủng bố. Bao gồm cả các quan chức nhà nước đã phạm tội tàn bạo như vậy”, Medvedev viết như trên.

Phát ngôn nhân an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby hôm thứ Sáu cho biết “không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan vào thời điểm này”.

“Các quan chức ở Washington dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận giữa thảm kịch về sự vô tội của ai đó?” Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, theo Reuters. Bà nói rằng bất kỳ thông tin nào về vụ tấn công đều phải được cung cấp cho Mạc Tư Khoa.

Chỉ vài tuần trước đó, vào ngày 7/3, Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người Mỹ tránh các địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa.

“Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công vào các cuộc tụ tập lớn ở Mạc Tư Khoa, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, và công dân Hoa Kỳ được khuyến cáo nên tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới,” cảnh báo viết.

Putin và các cơ quan an ninh nhà nước Nga trước đây đã bị những người chỉ trích Điện Cẩm Linh cáo buộc thực hiện cái gọi là hoạt động “cờ giả”, tức là tự tấn công vào chính mình rồi ra làng lên đổ tội cho đối phương, đằng sau một loạt vụ đánh bom chung cư năm 1999 ở Nga. Những cuộc tấn công đó chính thức được cho là do các chiến binh Ả Rập và những người ủng hộ Chechnya phản đối Nga thực hiện.

Hơn 300 người đã thiệt mạng trong chuỗi vụ đánh bom đó, được sử dụng để đưa Putin lên nắm quyền và phát động một cuộc chiến tranh toàn diện ở Chechnya.

2. 'Âu Châu có thể cung cấp nhiều hơn', Zelenskiy nói với các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đã phát biểu trước các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu thông qua cầu truyền hình, kêu gọi trợ giúp thêm về phòng không và đạn dược, cũng như tiến bộ trên con đường hội nhập Âu Châu của Ukraine.

Ông nói với các nhà lãnh đạo: “Đây là cuộc chiến của Nga không chỉ chống lại Ukraine mà còn chống lại tất cả chúng ta, chống lại các quốc gia của các bạn, chống lại toàn bộ Âu Châu của chúng ta và lối sống Âu Châu”.

Tổng thống Zelenskiy nói thêm:

Tất cả lực lượng phòng không được cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là từ các nước Âu Châu, sẽ giữ cho các thành phố và làng mạc của chúng ta tồn tại. Nhưng các hệ thống phòng không hiện có không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của chúng ta khỏi sự khủng bố của Nga. Và vấn đề không phải là hàng trăm hệ thống mà là một con số có thể đạt được – để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tất cả các bạn đều biết những bước cần phải thực hiện.

Ông cũng đề cập đến vấn đề đạn dược.

Tôi rất biết ơn việc thành lập Quỹ Hỗ trợ Ukraine lên tới 5 tỷ euro và sự hỗ trợ cho sáng kiến của Tiệp mua đạn pháo cho binh lính của chúng tôi. Điều này sẽ giúp. Cảm ơn. Thật không may, việc binh lính của chúng tôi sử dụng pháo binh ở tiền tuyến đang gây bẽ mặt cho Âu Châu theo nghĩa Âu Châu có thể cung cấp nhiều hơn. Và điều quan trọng là phải chứng minh điều đó ngay bây giờ.

Về vấn đề sản xuất quốc phòng, ông nói:

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng Âu Châu của chúng ta cần khả năng tự chủ quốc phòng thực sự. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trên lục địa. Ukraine chứng tỏ rằng điều đó có thể được thực hiện khá nhanh chóng. Xin đừng lãng phí thời gian cần thiết để kích hoạt sản xuất phòng thủ.

Và ông đã thẳng thừng về chính sách thương mại.

Chúng tôi ở Ukraine không thể chấp nhận sự thật rằng nguyên nhân khủng bố của Nga là do áp lực lên đất nước chúng tôi trong các vấn đề thương mại. Tôi biết ơn tất cả những người ở Âu Châu cũng coi áp lực này là không thể chấp nhận được. Hiện nay, vấn đề thương mại - đặc biệt là việc tiếp tục cơ chế tự do hóa thương mại với Liên Hiệp Âu Châu, không chỉ liên quan đến một số hàng hóa nhất định mà còn là khả năng chống chọi với sự xâm lược của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích việc nhập khẩu nông sản Nga.

Đồng thời, chúng tôi thấy rằng thật không may, việc Nga tiếp cận thị trường nông sản Âu Châu vẫn không bị hạn chế. Và khi ngũ cốc Ukraine bị ném xuống đường hoặc đường ray, các sản phẩm của Nga vẫn được vận chuyển đến Âu Châu, cũng như hàng hóa từ Belarus do Putin kiểm soát. Cái này không công bằng.

Ông kêu gọi tiến bộ trong các cuộc đàm phán Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine.

Ukraine đang thực hiện một phần cam kết về chuyển đổi nội bộ và chúng tôi biết rằng Liên Hiệp Âu Châu đã có sẵn khuôn khổ đàm phán để bạn xem xét. Sự chấp thuận của nó có thể hỗ trợ rất nhiều cho người dân của chúng tôi và gửi tín hiệu đúng đắn đến toàn bộ Âu Châu sau cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào tháng 6.

Về tài sản bị phong tỏa của Nga, ông nói:

Chúng ta cần tiến bộ trong việc sử dụng hợp lý tài sản bị phong tỏa của Nga. Kẻ xâm lược phải trả cái giá cao nhất cho cuộc chiến - điều này phù hợp với cả nội dung và tinh thần của pháp luật.

3. Truyền hình Nga cảnh giác trước kế hoạch Ukraine của đồng minh NATO: 'Không còn là chuyện buồn cười nữa'

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russian TV Alarmed by NATO Ally's Ukraine Plans: 'Not Funny Anymore'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga đã bày tỏ sự lo ngại về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày càng nhấn mạnh hơn nữa khả năng gửi bộ binh vào Ukraine.

“Tôi không biết; chuyện này không còn buồn cười nữa Hãy làm gì đó đi!” Ekaterina Shugaeva nói trong một buổi phát sóng truyền hình nhà nước.

Ông Macron từng nói rằng “không có giới hạn” đối với sự hỗ trợ của Paris dành cho Kyiv. Vào cuối tháng 2, ông gợi ý rằng các thành viên NATO có thể gửi quân bộ binh đến Ukraine, và nhà lãnh đạo này đã nhân đôi tuyên bố đó vào tuần trước, nói rằng “chúng ta không thể loại trừ các lựa chọn” vì “an ninh của Âu Châu và an ninh của người dân Pháp đang bị đe dọa ở đây.”

Shugaeva nói: “Các máy bay phản lực đang bay trên Ukraine, HIMARS đang bay”. “Bạn có hiểu rằng nếu Macron thất bại, ông ấy sẽ gửi quân đến Ukraine.

“Và các con trai của ông sẽ bị giết. Đối phương mạnh, không suy đồi, tôi muốn chúng ta coi trọng Macron”, Shugaeva nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Pháp TF1 và France 2 vào ngày 14/3, ông Macron nói rằng mặc dù hiện tại quân đội phương Tây không cần thiết ở Ukraine nhưng ông sẽ không loại trừ việc gửi bộ binh tới quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này trong tương lai.

“Hôm nay chúng ta không ở trong tình huống đó,” Macron nói và nói thêm rằng “tất cả những lựa chọn này đều có thể thực hiện được.”

Ông nói: “Ngày nay, để có hòa bình ở Ukraine, chúng ta không được yếu đuối”. “Nếu chiến tranh lan sang Âu Châu, đó sẽ là lựa chọn và trách nhiệm duy nhất của Nga. Nhưng hôm nay chúng ta quyết định yếu đuối, hôm nay quyết định không đáp trả, là đã bị đánh bại rồi. Và tôi không muốn điều đó.”

Ông nói thêm: “Nếu Nga thắng cuộc chiến này, uy tín của Âu Châu sẽ giảm xuống mức 0”.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh, Dmitry Peskov, trả lời nhận xét của Macron vào ngày 15 tháng 3, nói với các phóng viên rằng “rõ ràng Nga là đối thủ của Pháp vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine; nó đang gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này.”

Putin đã cảnh báo trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia thường niên tại Mạc Tư Khoa vào cuối tháng trước, sau đề xuất của Macron, rằng “các lực lượng hạt nhân chiến lược của ông đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn”.

Ông cảnh báo: “Nga sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình”.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Macron nói rằng việc Putin đưa ra lời đe dọa hạt nhân là “không phù hợp”.

Hoa Kỳ và Đức đã phản đối đề xuất của Macron rằng các thành viên NATO có thể gửi quân tới Ukraine. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết vào tuần trước rằng Tổng thống Joe Biden đã “nói rõ rằng chúng tôi sẽ không đưa quân Mỹ tới hiện trường”.

4. Thủ tướng Estonia kêu gọi các nước chi nhiều hơn để giúp Ukraine

Đến hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhắc lại lời kêu gọi các nước chi nhiều hơn để giúp đỡ Ukraine.

Cô ấy nói thêm:

“Tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng ta tiếp tục mở các cuộc đàm phán gia nhập. Chúng ta đã có quyết định vào tháng 12, vì vậy chúng ta cũng nên tiếp tục việc này.”

Cô nói, việc sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ các tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ Ukraine là “bước đầu tiên”, đồng thời thừa nhận rằng cô muốn thấy nhiều hơn nữa.

Về vấn đề quốc phòng, cô cho biết cô nhận thấy có vấn đề về nguồn tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng, nên kêu gọi hành động để có thêm nguồn tài trợ cho ngành này ngay bây giờ.

5. Nhà máy hạt nhân của Nga gần biên giới Ukraine bị máy bay không người lái tấn công

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russian Nuclear Plant Near Ukraine Border Attacked by Drones”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo truyền thông địa phương, lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công một nhà máy hạt nhân của Nga ở khu vực biên giới Kursk bằng ít nhất 5 máy bay không người lái cảm tử và một hỏa tiễn S-200.

Kênh Telegram Mash của Nga đưa tin hôm thứ Tư rằng các máy bay không người lái và hỏa tiễn nhắm vào Nhà máy điện hạt nhân Kurchatov đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một trạm biến áp cung cấp điện cho ít nhất 7 con phố ở khu vực Kursk.

Nhà máy điện hạt nhân nằm cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía tây và cách biên giới với Ukraine khoảng 110 km.

Theo tờ The Mạc Tư Khoa Times, đây là lần thứ tư nhà máy điện hạt nhân trở thành mục tiêu trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

Kênh Telegram của nhà máy cho biết cơ sở này đang hoạt động bình thường và mức độ phóng xạ ở mức bình thường.

Diễn biến mới nhất diễn ra sau khi Quân đoàn Tự do Nga, Tiểu đoàn Siberia và Quân đoàn tình nguyện Nga, gọi tắt là RDK - ba đơn vị quân sự tình nguyện liên kết với Ukraine - tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào các khu vực Belgorod và Kursk phía nam Nga vào ngày 12 tháng 3, cho biết hoạt động của họ đang diễn ra.

Andriy Yusov, phát ngôn nhân của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết trong một lần xuất hiện trên truyền hình Ukraine vào tuần trước rằng “Khu vực Kursk và Belgorod hiện là khu vực diễn ra các hoạt động chiến đấu tích cực”.

Yusov nói thêm: “Và như các tình nguyện viên và quân cách mạng Nga đã tuyên bố, chúng ta đang nói về những công dân Nga, những người không có lựa chọn nào khác, đang bảo vệ quyền công dân của mình bằng vũ khí chống lại chế độ Putin”.

Thống đốc khu vực Kursk Roman Starovoit đã cảnh báo trên kênh Telegram của mình rằng có mối đe dọa hỏa tiễn trong khu vực.

“Vùng Kursk: nguy hiểm hỏa tiễn! Nếu ở nhà, bạn cần trú ẩn trong những căn phòng không có cửa sổ có tường kiên cố: ở hành lang, phòng tắm, phòng đựng thức ăn. Nếu bạn đang ở trên đường, hãy đi vào tòa nhà gần nhất hoặc nơi trú ẩn thích hợp”, Starovoyt nói.

Sau đó, ông nói rằng đã có sự việc mất điện tạm thời ở Kursk và kêu gọi người dân không đến gần hoặc chạm vào các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống.

“Các hệ thống phòng không đang hoạt động trên bầu trời khu vực Kursk. Xin hãy bình tĩnh”, anh viết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy một hỏa tiễn S-200 của Ukraine trên lãnh thổ khu vực Kursk.

Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, nhưng Điện Cẩm Linh đã cáo buộc Kyiv cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái.

6. Tổng thống Lithuania, Gitanas Nausėda, nói rằng “điều quan trọng là phải tìm kiếm những khả năng mới để hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự”.

Ông cũng đề cập đến quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Kyiv.

Ngày nay, điều quan trọng nữa là “thấy rằng các tổ chức Âu Châu đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán và thực hiện điều đó vào tháng 6 năm nay – chúng ta nên thực hiện điều đó càng sớm càng tốt, và đây là vấn đề về uy tín của chúng ta. Ukraine đã thực hiện những cải cách cần thiết trong tình hình và điều kiện hết sức khó khăn. Bây giờ đến lượt chúng ta.”

Ông nhấn mạnh, thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lithuania, đồng thời cho rằng Ngân hàng Đầu tư Âu Châu nên được trao quyền tài trợ cho các dự án đầu tư quốc phòng – nhưng điều này là chưa đủ.

Ông nói: “Chúng tôi yêu cầu Ủy ban Âu Châu vui lòng đưa ra các đề xuất về cách chúng tôi có thể tích lũy nguồn tài chính,” đồng thời chỉ ra kinh nghiệm gây quỹ của Liên Hiệp Âu Châu trong thời kỳ đại dịch.

Ông nói rằng chính sách trừng phạt nên tiếp tục và nói thêm rằng Âu Châu phải nỗ lực chống lại việc lách luật trừng phạt.

7. Thủ tướng Đức: Lợi nhuận từ tài sản của Nga nên được sử dụng để mua vũ khí cho Ukraine

Đến hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga nên được sử dụng để mua vũ khí cho Ukraine, Reuters đưa tin.

Scholz nói: “Những thứ này trước hết nên được sử dụng để mua vũ khí và đạn dược mà Ukraine cần để tự vệ,” ông Scholz nói và nói thêm rằng ông lạc quan về cơ hội các nhà lãnh đạo đồng ý về vấn đề này.

8. Putin sẽ chẳng đi đến đâu. Phương Tây cần phải hành động khôn ngoan.

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin’s going nowhere. The West needs to get a grip”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Đừng nghĩ rằng các meme trên mạng xã hội và những pha nguy hiểm thông minh sẽ lật đổ Putin. Chỉ có thất bại ở Ukraine mới làm được điều đó.

Ước muốn một điều thành sự thật chưa đủ để khiến nó thành sự thật.

Chưa hết, trong hai năm qua, chúng ta đã có rất nhiều dự đoán cho thấy ngày của Putin đã sắp hết, rằng người Nga sẽ phản bội ông ta hoặc ông sẽ bị các nhà tài phiệt và giới thượng lưu Nga lật đổ trong một cuộc đảo chính ở Điện Cẩm Linh sau khi giới tinh hoa Nga bị phương Tây trừng phạt và tức giận vì tài sản của họ ở nước ngoài bị đóng băng.

Ngay cả Mikhail Kasyanov, thủ tướng của Putin từ năm 2000 đến 2004, cũng đã tự tin dự đoán rằng khả năng nắm quyền của tổng thống có thể tuột dốc đột ngột: “Trong ba hoặc bốn tháng, tôi tin rằng sẽ có một sự thay đổi quan trọng,” Kasyanov, hiện đang sống lưu vong, nói vào năm 2022.

Một câu chuyện lặp đi lặp lại khác là Putin mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. “Anh ta bị bệnh đã lâu; Tôi chắc chắn anh ta bị ung thư. Tôi nghĩ anh ta sẽ chết rất nhanh. Tôi hy vọng sẽ sớm xảy ra”, Kyrylo Budanov, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, tuyên bố vào đầu năm ngoái.

Và trong khi cuộc binh biến vụng về của cựu chủ tịch Wagner, Yevgeny Prigozhin vào mùa hè năm ngoái đã làm dấy lên những dự đoán đầy hy vọng hơn - rằng chắc chắn đó sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của Putin, nhưng thực tế lại không chứng minh được như vậy.

Giờ đây, chín tháng đã trôi qua, quyền lực của Putin ngày càng chặt chẽ hơn bao giờ hết và ông ta đang trên đường trở thành nhà cai trị tại vị lâu nhất ở Nga kể từ thời Sa hoàng, vượt qua Joseph Stalin. Và cuộc bầu cử giả mạo chứng kiến ông ta giành được 87% số phiếu bầu chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh một thực tế rõ ràng rằng ông ta đang hoàn toàn kiểm soát việc đàn áp đối với đất nước của mình - bất chấp những đám đông chớp nhoáng nhỏ và các meme thách thức trên mạng xã hội.

Những nhà tài phiệt biết không thể thách thức ông chủ. Họ chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra với những người đã từng bị như vậy - từ Boris Berezovsky, người được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Berkshire, bên Anh cho đến Mikhail Khodorkovsky, người đã chịu giam cầm suốt một thập kỷ trong ngục tối của Putin. Và tất cả chúng ta đều biết tình bạn của Putin với Prigozhin cũng không ngăn được ông chủ Wagner bị nổ tung trên máy bay riêng của anh ta.

“Hãy dũng cảm lên. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến thắng”, Yulia Navalnaya, góa phụ của thủ lĩnh đối lập quá cố Alexei Navalny, cầu xin sau khi bỏ phiếu tại đại sứ quán Nga ở Berlin, viết tên người chồng quá cố của mình lên lá phiếu.

Nhưng khi nào?

Trong nhiều năm, Putin đã kiên quyết từ chối nhắc đích danh Navalny, đối thủ mạnh mẽ nhất của Điện Cẩm Linh trong hơn một thập kỷ - gọi ông là “bệnh nhân Berlin” hoặc “người này”. Sau đó, trong bài phát biểu hôm Chúa Nhật, Putin bất ngờ quyết định sử dụng tên của đối phương của mình, gọi cái chết của Navalny tại trại giam ở Bắc Cực là một “sự kiện đáng buồn”. Tổng thống Nga thậm chí còn không thèm rơi nước mắt cá sấu - gọi tên ông là một sự chế nhạo, một sự phô trương quyền lực.

Và giờ đây, phe đối lập Nga không còn có Navalny vĩ đại, người đã làm chủ thời đại kỹ thuật số, kết hợp hoạt động chính trị với các video YouTube thông minh, hài hước và bắt mắt nhằm chế nhạo giới tinh hoa chính trị của Nga và vạch trần họ là những kẻ lừa đảo và trộm cắp tham nhũng. “Nếu thực sự muốn đánh bại Putin, bạn phải trở thành một nhà đổi mới, bạn phải ngừng nhàm chán”, Navalnaya khuyên Nghị viện Âu Châu vào tháng trước. Nhưng bây giờ Navalny đổi mới đã không còn nữa.

Khodorkovsky lưu ý với POLITICO: “Ông ấy là một thiên tài khi đưa ra những sáng kiến thông minh - và ông ấy có quan điểm dân túy, có quan điểm chung và thực sự hiểu rõ về thời đại truyền thông xã hội”.

Nhưng ngay cả những meme và pha nguy hiểm thông minh như cuộc biểu tình bầu cử “Buổi trưa chống lại Putin” lấy cảm hứng từ Navalny cũng sẽ không làm suy yếu nhà lãnh đạo Nga một cách đáng kể - cho dù chúng có được nêu bật và tán thưởng trên các tờ báo phương Tây đến đâu. Chúng có thể nâng cao tinh thần bất đồng chính kiến và chọc tức Điện Cẩm Linh, nhưng chúng sẽ không tạo ra sự sụp đổ của Putin - hoặc của hệ thống quản lý mà ông đã định hình - mà theo các cuộc khảo sát ý kiến gần đây từ cơ quan thăm dò ý kiến độc lập Levada, có sự ủng hộ của hầu hết người Nga với quan điểm hiện tại. Tin vào điều ngược lại chỉ là mơ tưởng. Sự vắng mặt của bất kỳ cuộc biểu tình rầm rộ nghiêm trọng nào chống lại Putin ở Nga - chứ đừng nói đến cuộc chiến của ông với Ukraine - đã nói lên nhiều điều. Và quyền lực cứng sẽ chiến thắng quyền lực mềm.

Đối với một số người, bài học rút ra là người Nga phải cầm vũ khí. Ilya Ponomarev, một cựu nhà lập pháp người Nga chuyển sang bất đồng chính kiến, cho biết phản đối ôn hòa là “ngõ cụt”. Ponomarev hiện sống ở Kyiv và là phát ngôn nhân của Quân đoàn Tự do Nga, một lực lượng dân quân tình nguyện có trụ sở tại Ukraine được cho là có khoảng 2.000 người Nga bất đồng chính kiến - mặc dù một số người trong phe đối lập Nga ước tính con số này thấp hơn nhiều. “Nếu mọi người không chạm vào vũ khí, chúng ta sẽ không đi đến đâu. Mọi người sẽ luôn tìm lý do để không làm gì cả, nhưng chúng ta cần phải chiến đấu”, ông nói với POLITICO.

Ông cũng than thở về cuộc biểu tình “Buổi trưa chống lại Putin”, trong đó chứng kiến những người Nga có tư tưởng đối lập được Yulia Navalnaya khuyến khích làm hỏng lá phiếu của họ hoặc viết tên người chồng quá cố của bà. Theo Ponomarev, điều này chỉ thúc đẩy sự tham gia vào cuộc bầu cử giả mạo và cho phép truyền thông nhà nước Nga phát sóng cảnh cử tri xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu, tạo thêm ấn tượng sai lầm về tính hợp pháp. Đúng hơn, ông ấy đã thúc giục Navalnaya, cũng như các nhân vật đối lập khác như Khodorkovsky và Garry Kasparov, “thiết lập sự hợp tác giữa phe đối lập và quyết định điều gì nên làm và điều gì không nên làm - đó là những gì tôi đã nói với cô ấy.” Nhưng cô vẫn chưa đáp lại lời kêu gọi của Ponomarev.

“Tôi cho rằng cô ấy sẽ tiếp tục đi theo con đường của chồng mình và không hợp tác với những người khác ở phe đối lập. Khi mọi người không muốn hợp tác, tôi nghĩ họ không quan tâm đến việc bảo đảm chiến thắng mà đang tự đặt ra những vai trò riêng biệt cho mình và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của tất cả mọi người”, Ponomarev nói thêm. Trong khi đó, Khodorkovsky coi chiến lược biến động bạo lực do Ponomarev đề xuất là phi thực tế và chắc chắn sẽ thất bại.

Dù bạo lực hay ôn hòa, phe đối lập ở Nga dường như không liên quan, bất kể nó được một số nhà bình luận ở phương Tây đề cập đến bao nhiêu với hy vọng vực dậy tinh thần. Các nhà phân tích từ Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu lập luận trong báo cáo gần đây của họ: “Phe đối lập ủng hộ dân chủ của Nga phần lớn đã là một lực lượng đã bị tiêu hao trước tháng 2 năm 2022”. Và trong khi nhiều người trong số này hiện đang tiếp tục cuộc chiến từ nước ngoài và “đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đưa thông tin vào và ra khỏi Nga, hỗ trợ người tị nạn Ukraine và Nga, và vận động thay mặt cho các tù nhân chính trị, cũng như tổ chức các hành động phần lớn vô ích trước sự phản kháng trên thực địa, khó có ý nghĩa rằng bất kỳ nỗ lực nào trong số này có thể mang lại sự thay đổi về cơ cấu hoặc phương hướng của chế độ Nga,” họ viết.

Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với Ukraine và phương Tây?

Điều đó có nghĩa là thất bại của Nga ở Ukraine là mục tiêu thực tế duy nhất. Điều này không chỉ cho phép Ukraine có quyền lựa chọn vận mệnh của mình mà còn ngăn cản Putin gây hấn hơn nữa - và nó cũng có thể cứu được Nga, là điều có khả năng thay đổi động lực chính trị của đất nước. Nhưng để đạt được chiến thắng như vậy, phương Tây phải tự chuẩn bị, tăng tốc cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự, đồng thời giúp Ukraine vượt qua các cuộc tấn công sắp tới của Nga có khả năng nhắm vào Kharkiv và Odesa, cũng như chuẩn bị cho một đợt tấn công khác để cố gắng đẩy Nga ra ngoài.

Suy nghĩ viển vông rằng ngày của Putin đã hết cần phải bị gạt sang một bên. Mykhailo Podolyak, cố vấn chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, nói với POLITICO rằng đã đến lúc phải hết sức nghiêm chỉnh. “Bởi vì thời gian ủng hộ Nga chứ không phải Ukraine”. Bởi vì “về phía Nga, họ đang thích nghi với một cuộc chiến lâu dài; họ đã xây dựng lại đất nước của mình hoàn toàn với tâm trí chiến tranh. Đó là một đất nước độc tài hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quyền lực theo chiều dọc. Ưu tiên hàng đầu là Nga phải bị đánh bại”, ông nói.

Theo quan điểm của Putin, “Nếu Nga thua, nước này sẽ trải qua sự chuyển hóa từ bên trong. Nếu thắng, nó sẽ thống trị Âu Châu.”

9. Quân đội Nga bị tấn công bởi những cuộc đào ngũ hàng loạt

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russian Military Hit by Mass Desertions”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo số liệu từ một cơ quan điều tra độc lập, số lượng binh sĩ Nga quay lưng lại với lực lượng vũ trang đã gia tăng đáng kể kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Trong vài tháng đầu tiên trong cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin, đã có một cuộc di cư của những người đàn ông trong độ tuổi quân nhân khỏi Nga. Trong số những người đến Ukraine, có rất nhiều báo cáo về tinh thần xuống thấp và không hài lòng với chỉ huy của họ.

Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Nga đã thắt chặt bộ luật hình sự của nước này để tăng cường kỷ luật trong lực lượng vũ trang. Mặc dù Nga không chính thức tham gia chiến tranh mà là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, thiết quân luật không được ban hành và việc huy động lực lượng do Putin công bố vào tháng 9 năm 2022 chỉ được mô tả là “một phần”.

Các số liệu từ báo cáo vừa nêu cho thấy vào năm 2023, 4.373 người đã bị kết án vì đào ngũ khỏi đơn vị của họ — tăng gấp 5 lần so với 887 trường hợp của năm trước. Đây cũng là mức tăng gần gấp 9 lần so với 527 trường hợp được ghi nhận vào năm 2021, một năm trước chiến tranh.

Trong khi đó, năm ngoái có 289 binh sĩ bị buộc tội không tuân thủ mệnh lệnh. Trước năm 2023, những trường hợp như vậy rất hiếm, chỉ có 9 trường hợp trong 5 năm trước đó cộng lại. Cũng trong năm 2023, 129 người đã bị xét xử vì tội “đào ngũ”, trong khi 31 người bị buộc tội giả bệnh và các phương pháp trốn nghĩa vụ khác.

Proekt cho biết, nếu từ chối chiến đấu rõ ràng sẽ bị phạt trung bình hai năm ba tháng trong trại hình sự, nhưng việc đào ngũ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Tờ báo này lưu ý rằng 8 người đàn ông được huy động đã bị kết án 7 năm tù trong một khu thuộc địa của chế độ nghiêm ngặt vì trốn khỏi vùng Luhansk của Ukraine cùng với vũ khí và đạn dược.

“Các bản án với lý do 'xung đột vũ trang hoặc thù địch' được đưa ra với những điều khoản khắc nghiệt nhất”, Proekt cho biết trong phân tích của mình vào tháng trước, đồng thời cho biết thêm “có lẽ còn nhiều trường hợp mang tính đàn áp hơn” vì không phải tất cả chúng đều xuất hiện trong hồ sơ tòa án Nga..

Các lực lượng Nga đã phải đối mặt với tổn thất to lớn trong cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin, với số liệu mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Tư cho biết thương vong về số người chết và bị thương là 433.090 binh sĩ, mặc dù các ước tính khác thấp hơn.

Đã có suy đoán rằng ông Putin sẽ công bố một lệnh động viên khác để bù đắp cho số lượng quân đội đang suy giảm sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử do Điện Cẩm Linh kiểm soát vào cuối tuần trước. 
 
Kyiv tiến gần hơn đến F-16. Nga phá hủy con đập lớn nhất Ukraine. Mỹ kêu gọi Kyiv ngừng tấn công
VietCatholic Media
16:34 23/03/2024


1. Ukraine tiến một bước gần hơn tới F-16 khi các phi công hàng đầu của Kyiv tốt nghiệp

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ukraine Moves a Step Closer to F-16s as Kyiv's 'Top Guns' Graduate”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một loạt phi công chiến đấu cơ F-16 tương lai của Ukraine đã tốt nghiệp khóa đào tạo cấp tốc của Anh, đưa họ tiến một bước gần hơn đến việc lái các máy bay phản lực do Mỹ sản xuất mà Kyiv ủng hộ từ lâu.

Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu thông báo rằng 10 phi công Ukraine đầu tiên được “huấn luyện chuyên sâu” với các giảng viên của Không quân Hoàng gia đã tốt nghiệp và bây giờ sẽ tiến tới chương trình huấn luyện bay nâng cao do không quân Pháp cung cấp. Sau đó, các phi công sẽ được hướng dẫn về máy bay F-16.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng cho biết: “10 phi công đã được đào tạo cơ bản về bay, học trên mặt đất và ngôn ngữ ở Anh và một ngày nào đó sẽ tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi lực lượng của Putin”.

Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps cho biết các phi công “đã được đào tạo tốt nhất theo chương trình hiện có và hiện đang tiến một bước gần hơn đến việc tham gia cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược bất hợp pháp của Putin”.

Shapps nói thêm: “Anh đã đi đầu trong việc xây dựng năng lực không quân của Ukraine trong hai năm qua, nâng cấp máy bay của nước này với các thiết bị bổ sung, cũng như là quốc gia đầu tiên cung cấp hỏa tiễn hành trình tầm xa cho Ukraine”.

Ông nói: “Ukraine đã sử dụng lực lượng không quân của mình để gây ra tác động tàn khốc, làm suy yếu Hạm đội Hắc Hải của Nga và gây thiệt hại nghiêm trọng cho trụ sở của lực lượng này”. “Cột mốc quan trọng này là một bước tiến nữa về năng lực trên không của Ukraine – cùng với các đồng minh, chúng tôi đang chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine”.

Vương quốc Anh là một thành viên của Liên minh Năng lực Không quân - một nhóm do Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan đồng lãnh đạo - đang chuẩn bị cho các phi công Ukraine và nhân viên hỗ trợ vận hành F-16.

Liên minh dự kiến sẽ giao lô chiến đấu cơ đầu tiên cho Ukraine vào mùa hè năm 2024, mặc dù lịch trình giao hàng đã nhiều lần bị kéo dài trong bối cảnh tranh cãi về chính trị và hậu cần.

Kyiv đã thúc giục các đối tác phương Tây đẩy nhanh quá trình huấn luyện và trang bị cho “những khẩu súng hàng đầu” của mình, như Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề cập đến các phi công giàu kinh nghiệm của họ. Những lời cảnh báo của Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi hỏa tiễn của Nga tiếp tục bắn phá các thành phố và máy bay ném bom của Nga gây áp lực lên các đơn vị tiền tuyến bằng cách sử dụng các cuộc tấn công bằng bom lượn tầm xa.

Một loạt 12 phi công Ukraine dự kiến sẽ được đào tạo tại Mỹ trong năm nay, Giám đốc Lực lượng Phòng không Quốc gia, Trung tướng Michael Loh nói với các phóng viên vào tháng 2 rằng bốn phi công đầu tiên đã “khá gần” kết thúc khóa học của họ.

Tất cả 12 sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Loh cho biết vào tháng 9 rằng các phi công sẽ mất từ ba đến chín tháng để hoàn thành khóa huấn luyện F-16 của họ, với bốn người đầu tiên đã lái máy bay một mình “hàng ngày”.

Ở những nơi khác, Đan Mạch đã bắt đầu đào tạo 8 ứng viên F-16 đầu tiên của Ukraine vào tháng 8, chỉ một tháng sau khi Mỹ bật đèn xanh cho việc cung cấp nền tảng chiến đấu cơ cho Ukraine. Đan Mạch cũng đang đào tạo ít nhất 65 phi hành đoàn hỗ trợ để bảo trì máy bay.

Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ đã cam kết cung cấp khoảng 45 chiếc F-16 cho Ukraine, số lượng mà tờ New York Times đưa tin là đủ để thành lập ba phi đội nhỏ.

Các quan chức Nga đã coi tất cả viện trợ quân sự của phương Tây là kéo dài và leo thang cuộc chiến mà Putin bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Bản thân cuộc xâm lược toàn diện là sự leo thang của một cuộc xung đột âm ỉ kể từ khi Mạc Tư Khoa sáp nhập Crimea và kích động cuộc nổi dậy ở Donbas vào năm 2014.

2. Nga tăng cường tấn công Ukraine trong khi lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu chia rẽ về cách tài trợ vũ khí

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia doubles down on Ukraine war while EU leaders are divided on how to finance weapons”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đồng thanh cần có nhiều tiền hơn để trang bị vũ khí cho Ukraine nhưng họ chưa thể đồng ý về cách thực hiện điều đó.

Một quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho biết sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ở Brussels: “Hãy thành thật mà nói: không có gì thực sự được quyết định về việc tài trợ cho quốc phòng”.

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ Năm tại Brussels đã đồng ý thúc đẩy Ngân hàng Đầu tư Âu Châu linh hoạt hơn trong chính sách cho vay đối với các công ty quốc phòng, điều này hiện quá rủi ro đối với ngân hàng.

Nhưng họ không đồng ý về bức tranh lớn hơn về việc thúc đẩy mạnh mẽ việc Âu Châu tài trợ vũ khí cho Ukraine, chẳng hạn như thông qua trái phiếu quốc phòng. Khả năng hình thành trái phiếu chung của Liên Hiệp Âu Châu được Pháp, Estonia, Ba Lan và các nước khác ủng hộ nhưng lại bị các quốc gia tiết kiệm hơn như Đức, Hà Lan và Áo phản đối mạnh mẽ.

Cuộc thảo luận trong phòng giữa 27 nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu hôm thứ Năm đã phản ánh sự chia rẽ này, với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Mark Rutte của Hà Lan nhắc lại sự phản đối của họ, hai nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu được giấu tên để phát biểu thoải mái về cuộc thảo luận, nói với POLITICO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc gọi video với các nhà lãnh đạo Âu Châu tại hội nghị thượng đỉnh: “Thật không may, việc binh lính của chúng tôi sử dụng pháo binh ở tiền tuyến đang làm nhục Âu Châu theo nghĩa là Âu Châu có thể cung cấp nhiều hơn”.

Trong khi đó, Nga hôm thứ Tư cho biết họ sẽ tăng gấp đôi cuộc chiến ở Ukraine bằng cách bổ sung thêm hai Tập Đoàn Quân mới vào cuối năm nay.

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã yêu cầu Ủy ban Âu Châu “khám phá tất cả các lựa chọn để huy động nguồn tài trợ và báo cáo lại trước tháng 6” bằng ngôn ngữ do các nước Baltic, Ba Lan và Đông Phương thúc đẩy.

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết vào tối thứ Năm: “Cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu chứ chưa phải kết thúc.

3. Nhà ngoại giao trưởng của Liên Hiệp Âu Châu Josep Borrell đã có động thái chống lại bất kỳ ai cho rằng Âu Châu đang trên bờ vực chiến tranh.

“Lời kêu gọi các nhà lãnh đạo Âu Châu nhận thức được những thách thức mà họ đang gặp phải là tốt nhưng chúng ta cũng không cần phải cường điệu hóa.

“Chiến tranh chưa xảy ra. Tôi đã nghe một số giọng nói nói rằng chiến tranh sắp xảy ra. Vâng, cảm ơn Chúa, nó không sắp xảy ra. Chúng ta sống trong hòa bình, chúng ta ủng hộ Ukraine, chúng ta không tham gia vào cuộc chiến này, chúng ta chỉ ủng hộ Ukraine và chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai, tăng cường năng lực phòng thủ cho ngành công nghiệp của chúng ta, nhưng đừng khiến người dân sợ hãi một cách không cần thiết, chiến tranh sẽ không xảy ra. Điều sắp xảy ra là nhu cầu hỗ trợ cho Ukraine”, ông nói.

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel nói với các nhà lãnh đạo trong một bức thư rằng “đã đến lúc chúng ta phải thực hiện các bước đi căn cơ và cụ thể để sẵn sàng phòng thủ và đặt nền kinh tế Liên Hiệp Âu Châu vào tình thế chiến tranh”.

4. Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “US urges Ukraine to stop attacking Russian oil refineries, report says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Mỹ đã ép Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Nga vì lo ngại rằng điều này có thể gây ra sự trả đũa lớn và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Trong những tháng gần đây, Kyiv đã tăng cường phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, tấn công một số nhà máy lọc dầu trên nhiều khu vực, gây thiệt hại tài chính cho Điện Cẩm Linh, nơi vẫn kinh doanh dầu khí bất chấp lệnh trừng phạt.

Hiện Washington đã kêu gọi các quan chức trong Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, và Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, gọi tắt là GUR, chấm dứt các cuộc tấn công này, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn ba nguồn tin giấu tên.

Hoa Kỳ lo ngại rằng việc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga sẽ ảnh hưởng đến năng lực sản xuất dầu của Điện Cẩm Linh và đẩy giá toàn cầu tăng cao - trước cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ đầy căng thẳng, trong đó giá xăng chắc chắn sẽ là một chủ đề gây tranh cãi.

Các nguồn tin cũng lo ngại rằng những cuộc tấn công lặp đi lặp lại này sẽ kích động Nga trả đũa và tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây dựa vào, bao gồm cả đường ống dẫn dầu.

Phát ngôn nhân của SBU từ chối bình luận với POLITICO, trong khi các quan chức tại GUR và văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không trả lời yêu cầu bình luận của POLITICO.

Theo Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập Âu Châu và NATO Olha Stefanishyna, các quan chức Ukraine đã nói rằng các nhà máy lọc dầu là “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp xét từ quan điểm quân sự”.

“Chúng tôi hiểu lời kêu gọi của các đối tác Mỹ”, cô nói tại Diễn đàn An ninh Kyiv, Ukrainska Pravda đưa tin. “Đồng thời, chúng tôi đang chiến đấu bằng khả năng, nguồn lực và thực tiễn mà chúng tôi có.”

Mạc Tư Khoa đã liên tục tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong suốt năm 2023 và sang năm mới, trong đó có vụ tấn công lớn hôm thứ Sáu khiến một số thành phố không có điện và làm hư hại nhà máy thủy điện Dnipro.

5. Orbán chúc mừng Putin 'tái đắc cử'

Thủ tướng Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, đã phá vỡ sự đồng thanh với những người đồng cấp Âu Châu và chúc mừng Vladimir Putin “tái đắc cử”.

“Sau kết quả bầu cử chính thức, Thủ tướng Viktor Orbán đã chúc mừng Vladimir Putin tái đắc cử, lưu ý rằng sự hợp tác giữa Hung Gia Lợi và Nga, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận quan trọng ngay cả trong bối cảnh địa chính trị đầy thách thức”, một phát ngôn viên của Hung Gia Lợi cho biết như trên

Ông Orbán khẳng định cam kết của Hung Gia Lợi đối với hòa bình và sẵn sàng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực không bị luật pháp quốc tế hạn chế, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong việc thúc đẩy quan hệ hòa bình, ông nói thêm.

Cuộc bầu cử ở Nga bị phương Tây lên án rộng rãi là phi dân chủ.

Đại diện cao cấp về đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Josep Borrell, đã thay mặt khối đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử “diễn ra trong một môi trường rất hạn chế” và Liên Hiệp Âu Châu “nhắc lại rằng họ không và sẽ không bao giờ công nhận việc tổ chức này. về cái gọi là 'cuộc bầu cử' trên lãnh thổ Ukraine hoặc kết quả của chúng.”

6. Video cho thấy vụ nổ khổng lồ khi hỏa tiễn Nga tấn công con đập lớn nhất Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Video Shows Colossal Blast as Russian Missile Strikes Ukraine's Biggest Dam”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các video được công bố hôm thứ Sáu dường như cho thấy một hỏa tiễn của Nga né tránh hệ thống phòng không của Ukraine trước khi tấn công đập thủy điện lớn nhất của Ukraine gần Zaporizhzhia.

Các hãng tin thân Nga và các blogger đã chia sẻ đoạn phim vào sáng thứ Sáu, khi Kyiv cố gắng nắm bắt quy mô cuộc tấn công qua đêm của Nga vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào vào tối hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, Tổng thống Zelenskiy cho biết đập thủy điện Dnipro, nằm ở phía nam thành phố Dnipro, là nhà máy thủy điện lớn nhất ở Ukraine và là một trong những nhà máy lớn nhất ở Âu Châu.

Một cơ sở quan trọng khác trên Dnipro, đập Kakhovka, đã bị phá hủy vào tháng 7 năm 2023, dẫn đến lũ lụt và tàn phá trên diện rộng. Ukraine và các chuyên gia độc lập vào thời điểm đó tuyên bố rằng Mạc Tư Khoa đứng đằng sau vụ tấn công.

Con đập bị tấn công khi Nga tiến hành điều mà Tổng thống Zelenskiy mô tả là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào ngành năng lượng Ukraine trong chiến tranh.

Ukrhydroenergo, công ty thủy điện nhà nước Ukraine, hôm thứ Sáu xác nhận rằng đập thủy điện Dnipro ở Zaporizhzhia đã bị trúng đạn nhưng khẳng định không có nguy cơ vỡ đập.

Tổng thống Zelenskiy cho biết trên truyền hình quốc gia rằng nhà máy thủy điện đã bị tấn công 8 lần.

Kênh tin tức thân Mạc Tư Khoa SHOT cho biết trên Telegram: “Đây là thời điểm để hỏa tiễn tấn công nhà máy thủy điện Dnipro sáng nay”.

Oliver Carroll, phóng viên nước ngoài của The Economist, lưu ý trên X,, rằng đoạn phim cho thấy Mạc Tư Khoa đã sử dụng “pháo sáng mồi nhử” trong cuộc tấn công nhằm chống lại lực lượng phòng không Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy cho biết đập thủy điện Dnipro đã ngừng hoạt động vì vụ tấn công và mô tả mức độ thiệt hại là “rất lớn”.

Ông cho biết hai nhà máy của cơ sở này là HPP-1 và HPP-2 hiện không hoạt động.

“Đối phương đã phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào ngành năng lượng Ukraine trong những tuần gần đây”. “Mục tiêu không chỉ là gây thiệt hại mà còn giống như năm ngoái, gây ra sự gián đoạn quy mô lớn trong hệ thống năng lượng của đất nước.

“Có sự việc mất điện ở một số khu vực. Các công ty năng lượng đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện. Cố gắng hết sức để trả lại ánh sáng cho mọi người càng sớm càng tốt “.

Maria Avdeeva, một chuyên gia an ninh đưa tin về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, cho biết trên X rằng tấn công đập thủy điện Dnipro “không khác gì sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, giống như vũ khí hạt nhân”.

“Putin đang nhắm vào đập thủy điện Dnipro - một trong những nhà máy và đập thủy điện lớn nhất Âu Châu,” Olexander Scherba, cựu đại sứ Ukraine tại Áo, nói trên X. “Khi Stalin cho nổ tung nó vào năm 1941, số người chết đuối là từ 20 đến 120 ngàn người. Stalin chưa bao giờ thực sự đếm số nạn nhân của mình.”

Tổng thống Zelenskiy nói rằng Ukrhydroenergo sẽ “đánh giá hậu quả trong ngày và xem xét những gì đã xảy ra”.

Ông nói với Radio Free Europe/Radio Liberty: “Chúng tôi sẽ phải khôi phục hoàn toàn phòng máy và thiết bị điện”.

Tổng thống Zelenskiy đã kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine cung cấp thêm thiết bị để giúp nước này tự vệ trước Nga.

“Các hệ thống Patriot nên bảo vệ Kharkiv và Zaporizhzhia; chúng tôi cần các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ con người, cơ sở hạ tầng, nhà cửa và các con đập”, ông nói trong một tuyên bố. “Các đối tác của chúng tôi biết chính xác những gì cần thiết. Họ chắc chắn có thể cung cấp hỗ trợ. Những quyết định này là cần thiết. Sự sống phải được bảo vệ khỏi những kẻ man rợ Mạc Tư Khoa này.”

7. Lãnh đạo Estonia chế giễu cuộc bầu cử của Putin thực chất là một 'hoạt động đề cử đặc biệt'

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin’s election was actually a ‘special nomination operation,’ scoffs Estonia’s leader”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hôm thứ Năm đã chế nhạo Vladimir Putin, và chế nhạo chiến thắng gian lận trong cuộc bầu cử của tổng thống Nga vào cuối tuần trước.

“Tôi từ chối gọi đó là một cuộc bầu cử, tôi gọi đó là một hoạt động đề cử đặc biệt,” Kallas nói với các phóng viên ngay trước cửa hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Âu Châu.

Bình luận của nhà lãnh đạo Estonia ám chỉ “hoạt động quân sự đặc biệt” của Điện Cẩm Linh, uyển ngữ mà Mạc Tư Khoa sử dụng để ám chỉ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Cuộc xâm lược đã diễn ra trong hơn hai năm, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và các thị trấn bị tàn phá.

Cuộc bầu cử kéo dài ba ngày ở Nga đã chứng kiến Putin bảo đảm thêm sáu năm nắm quyền với việc giành được 87% số phiếu bầu, theo kết quả chính thức được công bố hôm Chúa Nhật. Nhưng phương Tây đã lên án rộng rãi cuộc bầu cử này là “gian lận” và “trò hề”, lưu ý đến việc thiếu đối thủ thực sự và việc đàn áp bất kỳ phe đối lập nào.

Kallas nói: “Đây là một câu hỏi khác tại sao họ chơi trò chơi này, để chứng tỏ rằng họ đang tổ chức bầu cử, bản thân họ cũng không tin vào điều đó”. “Nó thực sự là để làm suy yếu cuộc bầu cử của chúng ta, nền dân chủ của chúng ta.”

Kallas là một trong những nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu có tiếng nói mạnh nhất ủng hộ Ukraine, kêu gọi các nước khác không dao động trong việc ủng hộ Kyiv khi nước này chống lại lực lượng của Putin. Quyết định dỡ bỏ các tượng đài chiến tranh có niên đại từ thời Xô Viết ở thành phố Narva, miền đông Estonia, thậm chí còn khiến cô bị đưa vào danh sách truy nã của Nga vào tháng trước.

Kallas nói thêm rằng cô tin rằng Putin không nên được gọi là “tổng thống” vì cuộc bầu cử được tường trình không tự do và công bằng.

8. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, lên tiếng sau cuộc họp về việc sử dụng lợi tức từ tài sản Nga

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, nói rằng cô rất vui vì các nhà lãnh đạo đã mở đường cho việc sử dụng một phần doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp tài chính cho thiết bị quân sự cho Ukraine.

Von der Leyen cho biết: “Chúng tôi có thể mong đợi thu về khoảng 3 tỷ euro cho năm 2024 và số tiền tương tự trong những năm tới.

Sau đó, cô lưu ý khi trả lời câu hỏi rằng “có sự ủng hộ mạnh mẽ để sử dụng” lợi nhuận “cho mục đích quân sự cho Ukraine”.

Cô nói: “Tôi đã nói với các nhà lãnh đạo rằng nếu chúng ta nhanh chóng hoàn tất đề xuất này, chúng ta có thể chuyển hàng tỷ Mỹ Kim đầu tiên sang Ukraine vào ngày 1 tháng 7”.

Nhà lãnh đạo Ủy ban cũng cho biết có đề xuất “tăng thuế đối với ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ Nga và Belarus nhập khẩu”.

Đề cập đến vấn đề quốc phòng của Âu Châu, von der Leyen cho biết các quốc gia thành viên đã tăng cường chi tiêu “nhưng chúng ta phải củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Âu Châu”.

“Chúng ta không chỉ cần chi tiêu nhiều hơn - chúng ta cần chi tiêu tốt hơn và chúng ta cần chi tiêu ở Âu Châu”.

Về Trung Đông, cô nói “chúng ta đang trên bờ vực của nạn đói, một tình trạng nhân đạo thảm khốc. Việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở vào Gaza thông qua tất cả các tuyến đường là điều cần thiết. 500 xe tải hoặc tương đương mỗi ngày cần vào Gaza bằng đường bộ hoặc đường hàng không và đường biển.”

Cô ấy nói thêm:

“Tôi nghĩ sự thống nhất đã được cảm nhận rất mạnh mẽ: thừa nhận rằng Israel có quyền làm mọi thứ có thể để ngày 7 tháng 10 sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế nhưng họ cũng có nghĩa vụ làm mọi thứ có thể để bảo vệ mạng sống dân thường. Nếu bạn nhìn vào các kết luận, chúng sẽ rõ ràng về điều đó.”

9. Liên Hiệp Âu Châu cuối cùng sẽ phải tịch thu tài sản của Nga nếu muốn Ukraine giành chiến thắng, giám đốc ngân hàng nói

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “EU will have to seize Russian assets eventually if it wants Ukraine to win, bank chief says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Một quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Âu Châu, gọi tắt là ECB, nói với POLITICO rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải ngừng lo lắng về hậu quả tài chính và pháp lý của việc tịch thu số tiền thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga để trang bị cho Ukraine và thay vào đó phải thừa nhận hành động gây hấn của Mạc Tư Khoa gây ra rủi ro lớn hơn nhiều cho nền kinh tế Âu Châu.

Thống đốc Ngân hàng Latvia Mārtiņš Kazāks cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Tất nhiên, tiền của kẻ xâm lược phải được sử dụng. Theo nghĩa địa chính trị rõ ràng, người Ukraine cần tiền và chúng ta cần cung cấp tiền - đó là vì lợi ích chung của chúng ta.”

Câu hỏi đặt ra là “bạn đánh thuế công dân của mình hay sử dụng tài sản của kẻ xâm lược… nếu chiến tranh kéo dài, đẫm máu và cực kỳ tốn kém, đến một lúc nào đó bạn sẽ cần phải tính đến tài sản của kẻ xâm lược,” ông nói.

Ủy ban Âu Châu đang thảo luận với các thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu về đề xuất sử dụng lợi nhuận từ tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng tại kho lưu ký chứng khoán Euroclear có trụ sở tại Bỉ, nhằm tài trợ cho nỗ lực chiến tranh đang suy yếu của Ukraine khi các nguồn tài trợ khác cạn kiệt. Trong khi Washington đang thúc giục Liên Hiệp Âu Châu tịch thu hoàn toàn số tiền này thì Ủy ban lại muốn thỏa hiệp với một kế hoạch chỉ sử dụng số tiền lời thu được - một ý tưởng đã được các nhà lãnh đạo thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm.

Tuy nhiên, ECB đã liên tục phản đối đường lối này, khi các quan chức cao cấp cho rằng động thái như vậy có thể vi phạm luật pháp quốc tế bảo đảm quyền miễn trừ đối với tài sản ngân hàng trung ương nắm giữ bằng dự trữ ngoại hối. Họ lo ngại rằng điều đó có thể đe dọa đến uy tín của đồng euro.

Thống đốc Ngân hàng Ý Fabio Panetta cho biết hồi đầu năm nay: “Việc vũ khí hóa một loại tiền tệ chắc chắn làm giảm sức hấp dẫn của nó và khuyến khích sự xuất hiện của các lựa chọn thay thế”, ông nói, lưu ý đến sự thành công của Trung Quốc trong việc tiếp thị đồng tiền của mình kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Mārtiņš Kazāks nói: “Nếu khả năng răn đe của chúng tôi chống lại Nga yếu và có một cuộc tấn công vượt ra ngoài Ukraine... điều đó sẽ khiến Âu Châu trở nên kém tin cậy hơn”.

Nhưng lập luận đó cắt đứt cả hai chiều, người Latvia nói. Ông chỉ ra rằng việc để nỗ lực chiến tranh của Ukraine cạn kiệt nguồn tài trợ, khuyến khích sự xâm lược của Nga (và cuối cùng cho phép nước này chiến thắng), sẽ có tác động rộng hơn đến uy tín của Âu Châu, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng euro và do đó đến sự ổn định về giá cả và tài chính, mục tiêu chính của ECB.

Kazāks nói với POLITICO hôm thứ Tư: “Nếu khả năng răn đe của chúng ta chống lại Nga yếu và có một cuộc tấn công vượt ra ngoài Ukraine... điều đó sẽ khiến Âu Châu trở nên kém tin cậy hơn”. “Vì vậy, xét về vai trò quốc tế của đồng euro, việc tịch thu tài sản sẽ có những hậu quả, nhưng giải pháp thay thế thậm chí còn tồi tệ hơn”.

Ông nói thêm rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với vai trò quốc tế của đồng euro có lẽ đã xảy ra sau khi Liên Hiệp Âu Châu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và đóng băng tài sản của nước này vào năm 2022.

Ông nói: “Tất cả chúng ta đều thuộc Liên minh Âu Châu và cuộc tấn công vào một nước là tấn công vào tất cả mọi người”. “Những quốc gia thuộc khu vực đồng euro – tôi không nghĩ rằng mình cần phải đưa ra kết luận – nếu điều gì đó xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào khác, nó sẽ ảnh hưởng đến vai trò chung của đồng euro. “

Hơn nữa, việc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine không mâu thuẫn với mục tiêu chính hạn hẹp của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, Kazāks cho biết, đồng thời nhấn mạnh tác động quá lớn của giá năng lượng đối với sự gia tăng lạm phát trong hai năm qua. “Chiến tranh ảnh hưởng đến khả năng kinh tế, nó ảnh hưởng đến uy tín và cuối cùng, nó tất nhiên ảnh hưởng đến lạm phát, và mục tiêu của chúng ta là giảm lạm phát và nhiệm vụ của chúng ta là giảm lạm phát. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của chúng ta”, ông nói.

Ông nói rằng mặc dù quan điểm của ECB rất “thận trọng” và bất kỳ quyết định nào được đưa ra đều phải nằm trong giới hạn của luật pháp quốc tế, nhưng với tư cách là một người Latvia sống ngay trước cửa đất Nga, ông cảm thấy khó đưa ra bất kỳ lập luận nào có thể củng cố vị lãnh chúa đế quốc trước đây của nước này. Ông nói: “Nga sẽ không dừng lại nhưng việc này có thể dừng lại và phải dừng lại”. “Những gì chúng tôi thấy là người Ukraine sẵn sàng làm điều đó - nhưng họ thiếu nguồn tài chính để làm điều đó, vì vậy đây là lợi ích của Âu Châu và các giá trị phương Tây”.

Ông nói thêm, đó không phải là điều đáng báo động, đồng thời chỉ ra rằng “về mặt thực tế, chúng tôi thấy rằng Nga không thể làm được điều đó, chúng tôi thấy rằng các cuộc chiến ở Ukraine rất khó khăn”.

Ông nói: “Vì vậy, tôi không đánh giá quá cao rủi ro hoặc mối đe dọa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta nên cận thị”.

Ông đã cố gắng làm rõ rằng ông đang nói với tư cách là một “công dân” hơn là một chủ tịch ngân hàng trung ương. Ông nói: “Đây là vấn đề để các chính trị gia thảo luận và đưa ra quyết định. Tôi nghĩ một điểm rất quan trọng là đây là một sự thay đổi địa chính trị và là tín hiệu chúng ta sẽ không trở lại bình thường trong một tương lai gần – điều này sẽ không sớm kết thúc.”

10. Nghị sĩ NATO cảnh báo 'chiến tranh trực tiếp' với Nga

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “NATO Country Lawmaker Warns of 'Direct War' With Russia”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Chính trị gia người Pháp Jordan Bardella hôm thứ Sáu cảnh báo về một “cuộc chiến trực tiếp” với Nga nếu Pháp, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, gửi quân tới Ukraine.

Khi Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga, mà Putin đã phát động chỉ hơn hai năm trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã tỏ ra lo ngại về khả năng phải gửi quân đến Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này trong cuộc chiến chống lại Mạc Tư Khoa.

Khi phát biểu tại một cuộc họp báo vào cuối tháng 2, ông Macron cho biết việc gửi bộ binh đến Ukraine không thể bị “loại trừ” sau khi nó được thảo luận tại cuộc họp với 20 nhà lãnh đạo Âu Châu và các quan chức phương Tây khác ở Paris.

“Ngày nay không có sự đồng thuận nào về việc gửi quân đội tới thực địa một cách chính thức và được xác nhận. Nhưng xét về mặt động lực thì không thể loại trừ được điều gì”, ông Macron nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu sau đó đã làm rõ rằng các cuộc thảo luận tại cuộc họp ở Paris liên quan đến các hoạt động rà phá bom mìn và huấn luyện quân sự ở Ukraine cách xa tiền tuyến.

Bộ trưởng nói: “Đây không phải là gửi quân để gây chiến chống lại Nga.

Bardella, lãnh đạo đảng National Rally cực hữu của Pháp, đã chỉ trích bình luận của Macron trên đài phát thanh Pháp.

“Những lời nói của tổng thống đang gây ra sự lo lắng và quan ngại lớn trong người dân Pháp. Chúng có thể dẫn đến một cuộc chiến trực tiếp với Nga”, Bardella cho biết hôm thứ Sáu.

Chính trị gia này cho rằng người dân Pháp “không có hứng thú” đối đầu với Nga và cảnh báo đất nước của ông phải “cực kỳ thận trọng”.

Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga và Macron thông qua hình thức trực tuyến để bình luận.

Đảng Tập hợp Quốc gia đã đấu tranh mạnh mẽ với đảng Phục hưng ôn hòa của Macron trong cuộc bầu cử năm 2022 ở Pháp. Macron tái đắc cử vào tháng 4 năm 2022 trước lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia khi đó là Marine Le Pen với 58,55% phiếu bầu trái ngược với 41,45% của Le Pen. Trong khi đó, đảng của Macron mất quyền kiểm soát quốc hội Pháp vào tháng 6/2022 sau khi đảng National Rally giành được 81 ghế.

Khi được các phóng viên hỏi về bình luận của Macron, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết: “Việc thảo luận về khả năng gửi một số quân từ các nước NATO tới Ukraine là một yếu tố mới rất quan trọng”.

Khi được hỏi về nguy cơ các nước NATO gửi quân tới Ukraine, Peskov nói thêm: “Trong trường hợp đó, chúng ta cần nói không phải về khả năng xảy ra mà là về tính không thể tránh khỏi” của một cuộc xung đột trực tiếp.

Các thành viên NATO khác, bao gồm cả Mỹ và Đức, đã loại trừ khả năng gửi quân bộ binh tới Ukraine. Đầu tháng này, phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden đã “nói rõ rằng chúng tôi sẽ không đưa quân Mỹ lên mặt đất”.

Liên minh Âu Châu (Liên Hiệp Âu Châu) mà Pháp là thành viên và Mỹ là những nước ủng hộ lớn nhất cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Tuy nhiên, sự ủng hộ đối với viện trợ bổ sung của Ukraine đã giảm dần trong số các nhà lập pháp Hoa Kỳ, làm đình trệ nguồn tài trợ mà quốc gia bị chiến tranh tàn phá này cần để tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng Mạc Tư Khoa.

Trong khi đó, đã có một số lo ngại về việc Putin mở rộng chiến tranh sang các nước NATO. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho biết Mạc Tư Khoa “không quan tâm” đến việc giao tranh với các thành viên NATO.

NATO đã lên án Nga vì cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh xâm lược” của Mạc Tư Khoa và hoàn toàn ủng hộ Ukraine, nói rằng “tương lai của Ukraine là ở NATO”. Ukraine không phải là thành viên của NATO nhưng đang nỗ lực gia nhập liên minh quân sự này.
 
Giáo dân không biết hung thủ đang ép cha sở vào phòng áo, để hạ sát ngài. Nhận định của ĐHY Muller
VietCatholic Media
17:46 23/03/2024


1. Đức Hồng Y Müller kết thúc cuộc viếng thăm Ukraine

Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin đã trở về Roma, sau cuộc viếng thăm Ukraine, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thần học Ba Lan, tại thành phố Lviv, và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thần học Công Giáo Latinh tại Ukraine.

Hôm 16 tháng Ba vừa qua, hãng tin Công Giáo Ekai của Ba Lan đưa tin: Đức Hồng Y Müller thú nhận rằng những ngày ở Ukraine ngài đã cảm thấy bị “sốc” mạnh. Ngài nói: “Khi đối diện với một tình trạng chiến tranh, người ta rất bị xuống tinh thần và nhiều khi tuyệt vọng. Bản thân tôi đã tham dự lễ tiễn đưa ra nghĩa trang ba quân nhân Ukraine tử trận và tôi cũng nói chuyện với những bà mẹ bị mất con. 700 người nam nữ ở thành phố Lviv chết trong chiến tranh đã được an táng tại nghĩa trang đó”.

Đức Hồng Y nhận định rằng: một điều không thể hiểu được là “tai ương chiến tranh này do những người tự nhận là Kitô hữu gây ra. Họ tham chiếu biến cố miền Rus lãnh nhận phép rửa - miền này nay thuộc lãnh thổ Ukraine, nhưng hồi đó là nước Nga. Những người được chịu phép rửa không thể phụng sự Thiên Chúa và đồng thời cũng phụng sự ma quỷ, sự ác, và những kẻ sát nhân bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa vì họ mắc tội trọng”.

Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng những người Ukraine bị Nga tấn công, không cảm thấy được Roma hỗ trợ đủ. Sở dĩ họ có thái độ đó là vì, theo họ, - thái độ “ngoại giao” của Đức Giáo Hoàng cởi mở đối với cả hai phía, chỉ cảm thông với các nạn nhân nhưng không nêu đích danh những người gây ra tội ác, “những người chịu trách nhiệm về toàn thể tai ương này, những vụ hãm hiếp phụ nữ, những người nam bị giết, các trẻ em bị bắt cóc, nhà cửa bị dội bom, các cơ cấu hạ tầng bị phá hủy, các kế hoạch sinh sống của nhiều người bị tàn phá, nhiều gia đình bị phân tán. Họ nói: “Chúng tôi mong muốn Đức Giáo Hoàng và Roma đưa ra một lập trường rõ ràng và chứng tỏ tình liên đới nhiều hơn”.

Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin nhắc đến cuộc phỏng vấn mới đây Đức Giáo Hoàng dành cho một đài truyền hình ở Thụy Sĩ đã gây hoang mang trong dư luận tại Ukraine và Đức Giáo Hoàng bị hiểu lầm là kêu gọi người Ukraine hãy đầu hàng vô điều kiện. Đức Hồng Y cho biết ngài không nghĩ người Ukraine có thể bỏ khí giới mà không có thương thuyết hòa bình thực sự. Chẳng vậy thì kết quả là điều người ta có thể biết rõ: nghĩa là nếu bạn đầu hàng, bạn sẽ không có hòa bình, nhưng có một trại tập trung mới với hàng triệu người bị hãm hiếp, bắt cóc, sát hại và tước đoạt tự do. Ukraine sẽ trở thành nô lệ và Tây phương không thể bị đánh lừa: Con gấu được ăn no một thời gian, nhưng cơn đói sẽ trở lại. Nguy hiểm nòng cốt là tư tưởng đế quốc sai lầm của Putin và đó là một cường quốc và đòi quyền đối xử với các nước như chư hầu, chứ không phải là những nước bình đẳng”.

2. Linh mục Công Giáo bị bắn chết tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi thuộc Giáo phận Tzaneen, Nam Phi

Một thành viên của Hội Truyền giáo Thánh Patrick (Các Cha Kiltegan) phục vụ trong Giáo phận Công Giáo Tzaneen ở Nam Phi đã bị bắn chết khi đang chuẩn bị cử hành Thánh lễ sáng thứ Tư, ngày 13 tháng Ba.

Cha William Banda được cho là đã bị sát hại bởi một “người đàn ông ăn mặc bảnh bao” trong phòng áo của Nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Giáo phận Tzaneen.

Theo Bản tin Viễn Bắc của Nam Phi, Cha Banda đang cầu nguyện trong nhà thờ thì kẻ giết người bước vào và ngồi cạnh ngài trước khi đi cùng Linh mục truyền giáo đến phòng áo nơi hắn sát hại ngài.

“Cha Banda đang tiến hành cầu nguyện buổi sáng. Giáo dân đang bước vào Nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ buổi sáng... Một số người dân thường đã bước vào tòa nhà thì một trong số họ nhận thấy một người lạ mà họ chưa từng gặp trước đây; anh ta rõ ràng là một người đàn ông Phi Châu ăn mặc rất bảnh bao mà họ chưa từng thấy trước đây, người đã đi thẳng đến chỗ Cha Banda và ngồi cạnh ngài”, Far North Bulletin đưa tin.

Một phóng viên của hãng thông tấn cho biết: “Khi Cha Banda đã cầu nguyện xong buổi sáng, ngài đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng tại phòng thánh để dự thánh lễ buổi sáng... Người đàn ông cũng đứng dậy và hộ tống cha Banda sát khuỷu tay tới phòng thánh.”

“Khi họ bước vào phòng thánh, tay súng được cho là đã rút súng ra khỏi thắt lưng và bắn Cha Banda ở cổ, sát xương hàm. Sau đó anh ta quay người và bước ra ngoài. Khi đến gần cửa, tay súng quay lại và bắn Cha Banda thêm mấy nhát vào đầu,” Far North Bulletin đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng tay súng sau đó tông vào một chiếc xe đang chờ sẵn và phóng đi.

Các sĩ quan cảnh sát được cho là đã có mặt tại hiện trường vụ án và điều tra vụ sát hại Cha. Banda, người gốc Zambia, hiện đang được tiến hành.

Trong khi đó, Giáo hội Chính thống Coptic đã tuyên bố ba Tu sĩ bị giết chết sau vụ tấn công vào hôm Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 nhằm vào Tu viện Coptic của Thánh Mark và Thánh Giám mục Samuel Cha Giải Tội ở Cullinan, Nam Phi, cách Pretoria khoảng 30 km về phía Đông, của đất nước. vốn hành chính.

Trong một tuyên bố chính thức ngày 12 tháng 3, Giáo Hội Chính thống Coptic cho biết vụ tấn công đã dẫn đến cái chết tử đạo của Cha Takla El-Samouili, Cha Youstos Ava-Markos; và Cha Mina Ava-Markosba.

Dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi, Đại tá Dimakatso Nevhuhulwi, một báo cáo ngày 12 tháng 3 của Reuters chỉ ra rằng cả ba Tu sĩ Ai Cập đều được tìm thấy với những vết đâm, trong khi người thứ tư, sống sót, cho biết rằng ngài đã bị đâm bằng một thanh sắt trước khi bỏ chạy và lẩn trốn..


Source:ACIAfrica

3. Các Giám mục Ấn Độ kêu gọi ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày 22 tháng 3 trước cuộc bầu cử

Hội đồng Giám mục Công Giáo Ấn Độ, gọi tắt là CBCI, đã công bố Ngày cầu nguyện và ăn chay vào thứ Sáu ngày 22 tháng 3 sẽ được cử hành trong tất cả các cộng đồng Công Giáo trong nước, nhân dịp cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Ấn Độ và trong bối cảnh cuộc đàn áp ngày càng gia tăng chống lại các tín hữu Kitô trong nước.

Một lá thư có chữ ký của Đức Tổng Giám Mục Anil Couto, tổng giám mục Delhi và tổng thư ký CBCI, kêu gọi các tín hữu “đoàn kết cầu nguyện trong thời gian 12 giờ liên tục để cầu bầu cho đất nước chúng ta, đặc biệt cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong năm nay”. Với những lời cầu nguyện này – vị Giám Mục tiếp tục – “chúng ta hướng tâm hồn mình theo ý muốn của Thiên Chúa và dâng lên những lời cầu xin cho sự thanh tẩy của Giáo hội và lợi ích của đất nước chúng ta”.

Trong thư Đức Tổng Giám Mục Couto yêu cầu người Công Giáo cử hành Thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa, lần chuỗi Mân côi và các khoảnh khắc phụng vụ khác như một phần của ngày cầu nguyện đặc biệt này. “Xin cho ngày này đại diện cho một thời điểm suy tư tâm linh sâu sắc, sám hối và đổi mới cho toàn thể Giáo hội Ấn Độ. Chúng ta dâng những hy sinh và lời cầu nguyện của mình với tấm lòng rộng mở đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót và sự quan phòng của Ngài.”

Ngày cầu nguyện và ăn chay toàn quốc này là một sáng kiến được Hội đồng Giám mục quyết định trong phiên họp cuối cùng vào tháng Hai. Một tuyên bố được đưa ra vào cuối cuộc họp quy tụ tất cả các giám mục ở Bangalore đã nhận xét: “Có một sự phân cực tôn giáo chưa từng có đang làm tổn hại đến sự hòa hợp xã hội được ấp ủ ở đất nước chúng ta và gây nguy hiểm cho chính nền dân chủ. Có những lo ngại rằng thái độ chia rẽ, lời nói căm thù và các phong trào theo trào lưu chính thống đang làm xói mòn đặc tính đa nguyên vốn luôn là đặc điểm của đất nước chúng ta và Hiến pháp của nó. Các quyền cơ bản và quyền thiểu số được Hiến pháp bảo đảm không bao giờ nên bị đe dọa.”

Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ sẽ được tổ chức thành bảy vòng khác nhau tùy thuộc vào các khu vực khác nhau của đất nước từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6 để bầu ra 543 thành viên của Lok Sabha (Hạ viện). Gần 1 tỷ cử tri được kêu gọi bỏ phiếu. Kết quả sẽ được công bố cùng nhau vào ngày 4 tháng Sáu. Thống kê điều tra dân số cho thấy dân số Ấn Độ có 79,8% theo đạo Hindu, 14,2% theo đạo Hồi và 2,3% theo Kitô giáo.


Source:Asia News
 
Thánh Ca
Thánh Ca Tuần Thánh và Phục sinh: Ngôi mộ ánh sáng - Tình ca vô tận - Tình Yêu Thánh Giá
Giáo Hội Năm Châu
01:12 23/03/2024
 
Thánh Ca Tuần Thánh: Cuộc Đời Chóng Qua - Sáng tác: Viễn Xứ - Trình bày: Ca sĩ Kim Thúy và Viễn Xứ
Kim Thúy
01:21 23/03/2024