Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 1 Năm 2023
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/01
10-12
Tr
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
02/01
11-12
Tr
Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
03/01
12-12
Tr
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
04/01
13-12
Tr
Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
05/01
14-12
Tr
Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
06/01
15-12
Tr
Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
07/01
16-12
Tr
Thứ Bẩy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
08/01
17-12
Tr
Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
09/01
18-12
Tr
2
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
10/01
19-12
X
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
11/01
20-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
12/01
21-12
X
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
13/01
22-12
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
14/01
23-12
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
15/01
24-12
X
2
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34
16/01
25-12
X
2
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
17/01
26-12
Tr
Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
18/01
27-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
19/01
28-12
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
20/01
29-12
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
21/01
30-12
Đỏ
Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
22/01
01-01-Quí Mão
X
3
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 4:12-17
23/01
02-01
X
3
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
24/01
03-01
Tr
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
25/01
04-01
Tr
Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
26/01
05-01
Tr
Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
27/01
06-01
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
28/01
07-01
Tr
Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
29/01
08-01
X
4
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12
30/01
09-01
X
4
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
31/01
10-01
Tr
Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43