Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 6 Năm 2023
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/06
14-04
Đỏ
Thánh Justin, Tđ
Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
02/06
15-04
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
03/06
16-04
Đỏ
Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
04/06
17-04
Tr
Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
05/06
18-04
Đỏ
1
Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12
06/06
19-04
X
1
Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
07/06
20-04
X
Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
08/06
21-04
X
Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
09/06
22-04
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
10/06
23-04
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
11/06
24-04
Tr
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
12/06
25-04
X
2
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
13/06
26-04
Tr
2
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
14/06
27-04
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
15/06
28-04
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
16/06
29-04
Tr
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
17/06
30-04
Tr
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
18/06
01-05-Quí Mão
X
Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Xh 19:2-6; Tv 100:1-2,3,5; Rm 5:6-11; Mt 9:3610
19/06
02-05
X
3
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
20/06
03-05
X
3
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
21/06
04-05
Tr
Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
22/06
05-05
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
23/06
06-05
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
24/06
07-05
Tr
Sinh Nhật Thánh Gioan
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
25/06
08-05
X
Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
26/06
09-05
X
4
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
27/06
10-05
X
4
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
28/06
11-05
Đỏ
Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
29/06
12-05
Đỏ
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
30/06
13-05
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4