Tự Học Kỹ Thuật Truyền Hình
14/01/2019
13/08/2018
12/08/2018
11/08/2018
Video: Kỹ thuật truyền hình: Line Transition  Thế Giới Nhìn Từ Vatican
09/08/2018
09/08/2018
Video: Kỹ thuật truyền hình: Blur Transition  Thế Giới Nhìn Từ Vatican
05/08/2018
Video: Kỹ thuật truyền hình: Light Transition  Thế Giới Nhìn Từ Vatican
03/08/2018
Video: Kỹ thuật truyền hình: Zoom Transition  Thế Giới Nhìn Từ Vatican
01/08/2018
30/07/2018
27/05/2018
01/07/2016
27/06/2016
27/06/2016
Video: Kỹ thuật truyền hình: Film Strip.  Thế Giới Nhìn Từ Vatican
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
22/06/2016