Gx Đức Mẹ La Vang Miami_Lễ Tạ ơn và Rước Kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thứ Năm 23 Nov 2023

Xem Hình