Ban Thường Vụ Giáo Xứ Và Ban Điều Hành Đoàn Thể Giáo Phận Đà Nẵng Tĩnh Huấn Thường Niên Năm 2022

Sống “Hiệp Hành” là bản chất của Giáo Hội Công Giáo. Đặc tính hiệp hành của Giáo hội được thể hiện qua các Công đồng đại kết, các Thượng Hội đồng Giám mục, các Công nghị giáo phận, các hội đồng giáo phận và giáo xứ. Mỗi Tín hữu là chi thể trong thân thể Mầu nhiệm Chúa Ki-tô là Giáo hội, hiệp hành với Giáo hội.

Xem Hình

Trong tinh thần đó, chiều ngày 19 / 11 / 2022, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, các thành viên Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và Ban điều hành các Đoàn thể cấp Giáo phận tại Giáo phận Đà Nẵng, Đã tham dự buổi thường huấn tại nhà thờ Chính Tòa.

Với chủ đề: Hội Đồng mục vụ Giáo xứ và Ban Điều hành Đoàn thể - sống Hiệp Hành.

Có gần 300 Thành viên của 59 Giáo xứ - Giáo họ biệt lập và 14 Đoàn thể cấp Giáo phận tham Dự.

Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại Diện đã đến giảng huấn, chia sẻ các vấn đề Người Tín hữu, cách riêng Thành viên Hội đồng mục vụ và Ban điều hành ( gọi chung là Quý Chức) về tinh thần sống Hiệp Hành. Cha nhấn mạnh: “Cần có sự cải tổ sâu sắc tận gốc rễ”, Cha đề cao vai trò của Người Giáo dân, và chiều kích hiệp thông. Thực hiện sự kết hợp hài hòa giữa các Thành viên trong Hội đồng mục vụ và các Đoàn thể, tùy theo khả năng Ơn riêng Chúa ban cho mỗi người. Cần tôn trong khả năng chuyên môn – chuyên biệt của Anh chị em, đó là Ơn riêng Chúa Thánh Thần ban cho Họ. Để làm được điều đó, cần có sự hoán cải bản thân ! luôn hướng đến mục đích chung, cùng cộng tác và đồng trách nhiệm với Cha Quản xứ và với Giáo xứ.

Khi hiệp thông trong cầu nguyện và việc làm, được Chúa Thánh Thần tác động. mỗi người mới có khả năng và khiêm tốn lắng nghe nhau, là điều cơ bản của sự hiệp hành.

Cha Giảng huấn còn nêu vấn đề cải tổ cơ cấu của Giáo hội, trong Triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Phanxicô đã phát động cuộc cách mạng nền tảng, văn hóa và chính trị về thẩm quyền trong Giáo Hội Công Giáo…. để đưa Chúa đến với con người và con người đến với Thiên Chúa.

Trong dịp này, Cha Tổng Bonaventura đã lắng nghe và giải đáp một số câu hỏi của Quý Chức, về việc mở những khóa học cho Quý Chức về Phụng Vụ, về tinh thần cộng tác đồng trách nhiệm, về Hội nhập văn hóa trong các phong tục tập quán vùng miền. Quý Chức nêu ước muốn: ” trong các dịp thường huấn Linh mục, xin Đức Cha Giảng huấn, tác động đến Quý Cha về việc cải tổ, tránh thụ động, đi kèm sự hoán cải của mổi người … kể cả Giáo sỹ, sống tinh thần đồng trách nhiệm. Qua các Bài Giảng, Cha Quản xứ tác động đến với mỗi người Giáo dân.

Cao điểm của ngày thường huấn, là Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận Chủ sự.

Đức Cha Giuse nêu những tấm gương của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là Bổn mạng các Hội đồng mục vụ Giáo xứ, về tình yêu Chúa trung kiên không gì lay chuyển, sống yêu thương và khiêm hạ với mọi người. không chối Đạo Thánh Chúa, …. Cho dù chịu nhiều đau khổ, kể cả mất mạng sống.

Đức Cha đã khơi dậy tâm thức của Cộng đoàn tham dự: ” Tôi phải làm gì để đóng góp cho Giáo xứ và Giáo hội?” đóng góp cả tài năng chuyên môn và phương tiện trong tình yêu mến liên lỉ. Đức Cha đề cập đến những thách thức, những hy sinh, những áp lực…. trong đời sống Đạo của xã hội hôm nay. Cần sự đồng hành trong yêu thương và tôn trọng nhau, cầu nguyện cho nhau. Mỗi người trở nên lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em… làm nên những giá trị tốt đẹp.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Px Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban Thường vụ Giáo xứ Chính Tòa, Trưởng Ban Giáo Dân Giáo phận, đã Đại diện Tham dự viên cám ơn Đức Cha, Cha Tổng và Quý Cha trong Ban Giáo Dân, đã huấn giáo và hướng dẫn mỗi Thành viên sống tinh thần hiệp hành và thực thi hiệp hành trong giáo hội.

Tôma Trương Văn Ân.