Sau đây là những tài liệu liên quan tới vụ tranh chấp:

Đơn khiếu nại, thỏa thuận giữa Huyện và anh Vươn, lệnh thu đất nhà anh Đoàn Văn Vươn...