Đức Giáo Hoàng đề cao sự tốt lành giữa đêm tối

MUNICH, GERMANY (Zenit,org).-Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khẳng định rằng mặc dầu ‘những cỏ lùng” trong Giáo Hội, vẫn còn hy vọng, bởi vì trong đó Chúa tiếp tục hiến mình cho chúng ta.

ĐGH nói điều này hôm 16/5 trong một sứ điệp bằng tiếng Đức, do Vatican phổ biến ngày Thứ Bảy, sứ điệp được gởi cho những người tham dự một đại hội đại kết bắt đầu ngày Thứ Tư 12/5 và chấm dứt hôm Chúa Nhật 16/5 tại Munich.

“Oecumenische Kirchentag,” này qui tụ những thành viên các giáo hội Kitô hữu German, Công Giáo và Tin Lành, là lần tổ chức thứ 2. Lần thứ nhất xảy ra trong 2003 tại Berlin.

ĐGH ghi nhận khẩu hiệu đại hội, “Hầu Anh Chị em có thể hy Vọng.”

“Anh chị em muốn gởi một dâu hiệu hy vọng cho Giáo Hội và cho xã hội trong một thời gian khó khăn,” ngài nói. “Tôi cám on anh chị em rất nhiều vì sự này.”

Đức Thánh Cha thừa nhận “Trong nhưng tháng mới đây chúng ta phải đối mặt liên lỉ với những tin tức có thể làm cho Giáo Hội mất niềm vui, điều làm cho Giáo Hội thành đen tối như một nơi hy vọng”.

ĐGH nhắc lại, “Trong cuộc tranh cãi sôi nổi với Chúa về việc tha cho thành Sodome, ông Abraham được Chúa Vũ Trụ bảo đảm nếu trong thành có 10 người lành thì Chúa không phá hủy thành này.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói thêm, “Tạ ơn Chúa, trong những thành chúng ta có nhiều hơn 10 người lành!”

Tinh sạch và quảng đại

Ngài khẳng định, “Nếu chúng ta chăm chú hơn ngày nay, nếu chúng ta không chỉ thấy sự tối tăm, nhưng cũng thấy có sự sáng và sự lành trong thời đại chúng ta, chúng ta thấy đức tin đã biến những con người thành thanh sạch và quảng đại hơn và giáo dục họ trong tình yêu.”

“Những cỏ lùng cũng hiện diện trong Giáo Hội và giữa những kẻ Chúa đã tiếp nhận phục vụ Người cách đặc biệt,” ĐGH nhận xét, “nhưng ánh sáng của Chúa không bị tắt; hột giống tốt không bị hột giống xấu phá hủy.”

Ngài hỏi, “Giáo Hội có phải là một nơi hy vọng không?”

ĐGH trả lời: “Vâng, bởi vì từ Giáo Hội Lời Chúa đến cho chúng ta, lại nữa lại nữa và mãi mãi, Lời thanh luyện chúng ta và chỉ cho chúng ta con đàng đức tin.

“Đó là vì trong Giáo Hội Chúa tiếp tục hiến mình cho chúng ta, trong ân sủng và các bí tích, trong lời hòa giải, trong nhiều ân huệ sự chiêm ngắm Ngài.

“Không gì có thể che khuất hay phá hủy tất cả sự đó.”

Đức Thánh Cha chỉ rõ, “Chúng ta phải vui mừng cho điều đó giữa tất cả mọi khổ cực.”