VATICAN (Zeni,org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhắc các kitô hữu nhớ rằng tạo vật có cùng và sẽ qua di, nhưng lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn đời và cũng nâng chúng ta lên sự sống đời đời.

Đức Giáo Hoàng đã ban bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền Tin trưa vào ngày Chúa Nhật 15/11 với những người hành hương qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêrô.

Khi suy niệm về phụng vụ hôm nay, và sự kết thúc đang tới của năm phụng vụ, ngài cảm tạ Chúa “Đấng đã cho chúng ta khả năng thực hiện, lần nữa, cuộc hành trình đức tin này—xưa mà vẫn mới—trong đại gia đình Giáo Hội.”

Lời Chúa là một “hạt giống biến đổi thế giới này từ bên trong và mở thế giới cho Nước Trời,” Đức Giáo Hoàng khẳng định.

Ngài suy niệm về những lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng, là “toàn thể vũ trụ”sẽ qua đi.

“Toàn thể tạo vật được đánh dấu bằng sự có cùng,” Đức Thánh Cha nói, cả những “yếu tố thần linh hoá bởi những thần thoại học.”

Theo nghĩa này, ngài nói thêm, có một sư khác biệt rõ ràng giữa tạo vật và Đấng Sáng tạo, bởi vì những lời Thiên Chúa là đời đời và “sẽ không qua đi.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giải thích rằng tất cả những ai nghe Lời Chúa, “ nhận lãnh Lời ấy và sinh hoa quả” là “thành phần của Nước Chúa, nghĩa là, họ sống dưới quyền cai trị của Chúa; họ vẫn ở trong thế gian, nhưng không còn thuộc về thế gian.”

Ngài nói tiếp, “Trong họ có một hột giống đời đời, một nguyên lý biến đổi mà bây giờ được tỏ bày trong một sự sống tốt lành, được sinh động bời đức bái ái, và trong thời kết thúc sẽ sinh sản sự phục sinh xác phàm.”

Đó là “quyền phép của Lời Chúa Kitô,” Đức Giáo hàong nói rõ.

Ngài kết thúc bằng cách làm nổi bật gương của Đức Trinh Nữ Maria Đấng “đã sẵn sàng lãnh nhận Lời Chúa,” và sống toàn diện sự sống của Mẹ “đã biến đổi theo hình ảnh Con Mẹ.”

Trong kinh nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta hay bắt chước Mẹ bằng cách theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá,” ngõ hầu “chúng ta cũng có thể có khả năng tới vinh quang Phục Sinh.”