Chúc mừng
Kim Khánh Linh Mục

:


Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh


(Chủ tịch tiên khởi của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Cha Hillario Trần Khắc Hỷ


(Linh mục Tổng giáo phận Washington DC)

Chúng con hiệp ý dâng lời cám tạ đội ơn Thiên Chúa cùng với hai Cha
nhân dịp mừng Kim Khánh 50 năm Linh Mục.
Nguyện xin Chúa ban dồi dào ân sủng xuống trên hai Cha
trong ngày hồng phúc trọng đại này.
Chúng con chúc mừng hai Cha với tất cả lòng yêu thương
của mọi thành phần dân Chúa trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Hân hoan chúc mừng.
Đức ông Giuse Phạm Xuân Thắng
Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
và Tòan Ban VietCatholic