LM Jean-Marie PetitclercPeitr
Paris, 27/06/07 - Tờ La Croix, cơ quan ngôn luận rất uy tín của Công Giáo Pháp, loan tin một vị Linh Mục dòng Salesian đã nhận chức vụ công quyền trong bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị của chính quyền Tổng Thống Nicolas Sarkozy

Linh Mục Jean-Marie Petitclerc, một chuyên gia về giới trẻ hư hỏng trong các khu nghèo ở thành phố Paris đã được bà Christine Boutin, tân Bộ Trưởng Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị, mời nhận một chức vụ công quyền trong lãnh vực chuyên môn của cha.

Linh mục Petitclerc cho báo chí biết vai trò của Ngài chỉ có tính cách tư vấn cho Bộ Gia Cư chứ không liên hệ gì đến các công việc mang tính chính trị đảng phái. Ngài cũng nói thêm Ngài đã được Bề Trên nhà dòng chấp thuận cho nhận nhiệm vụ mới.

Cha Petitclerc nói với tờ La Croix vị Tổng Thống mới đắc cử Nicolas Sarkozy đã xin Ngài làm việc trong chương trình Marshall để giúp đỡ các khu vực nghèo trong các đô thị ở Pháp