Hôn chân Chúa: Trên cây thập giá:
https://www.youtube.com/watch?v=k1t0rYnMfFw