ALLELUIA NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Ngày thứ 3 Ngài đã sống lại
như lời Thánh kinh….Alleluia !