40 NGÀY MÙA CHAY CỦA CHÚA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Bốn mươi ngày Chúa kiêng ăn
Thắng Sa-tan bởi quyền năng Lời Ngài.
Là con dân Chúa thiên đài
Đều vào sa mạc học bài đức tin
(Trích thơ của Thanh Hữu)