Từ 7 giờ tối Thứ Bẩy 21 tháng 11 theo giờ Việt Nam