NẮNG THU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Nắng mai tô sắc Thu vàng
Ngỡ rằng hoa nở rộn ràng ngày Xuân
(bt)