LỖI HẸN
Ảnh của Đặng Đức Cương

Chuyện ngày xưa chúng ta ước nguyện
Ở một dòng sông có mảnh trăng thề.
Mà sao giờ nay em về đâu
(Trích thơ của Tứ Phong)