Cháu con Tử đạo Việt nam
Có Mẹ La-vang dẫn đường phương xa
Trung thành theo gót ông cha
Dùng tài năng kỹ thuật loan ra Tin mừng.

Khắp nơi trần thế cùng chung
Mọi người nhận biết Tin Mừng truyền loan
Sánh so các web thế trần
Top 10 hãnh diện góp phần vinh quang.


Bốn phương một dạ một lòng
Cùng bầu nhiệt huyết cầu mong thuận hòa
Tín trung truyền bá Phúc Âm
Chúa ban thành quả nhân tâm thái bình.