THUYỀN CON GIỮA MÊNH MÔNG/IMMENSITY
Ảnh của Robert Helfman

Thuyền con giữa biển mênh mông
Vững tin nơi Chúa tôi không sợ gì
(bt)